สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

รายงานวิจัย

รายงานวิจัย

โครงการวิจัยการประเมิินความเปราะบาง/ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศของพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย Little Bear on 25 พ.ค. 54 17:01

โครงการวิจัยการประเมิินความเปราะบาง/ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศของพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาClimate Vulnerability Assessment of Hatyai District Songkhla Provinceร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ พฤษภาคม 2553หน่วยวิจัยการจัดการความเสี่ยงและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานค