สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ

ปร.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร), ม.ขอนแก่น, 2550
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ สจรส. ม.อ.
โทร. 08-9197-1917

ajjee

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี

ปร.ด. (การพยาบาล), ม.สงขลานครินทร์, 2548
ตำแหน่ง: อาจารย์ สจรส. ม.อ.
โทร. 08-XXXX-XXXX

ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร

Ph.D. (Nursing), ม.เชียงใหม่, 2552
ตำแหน่ง: อาจารย์ สจรส. ม.อ.
โทร. 08-5892-8455

ดร.ซอฟียะห์ นิมะ

ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555
ตำแหน่ง: อาจารย์ สจรส. ม.อ.
โทร. 08-XXXX-XXXX

ดร.เพ็ญ สุขมาก

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 2557
ตำแหน่ง: อาจารย์ สจรส. ม.อ.
โทร. 08-9595-1811