สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

เกี่ยวกับ สจรส.ม.อ.

แนะนำ สจรส.ม.อ.

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) เป็นการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเดิม คือ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ สวรส.ภาคใต้ ม.อ.

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.)

  1. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัย ที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง สนับสนุนและส่งเสริม งานวิจัยระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ สำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะและหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพ
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เป็นกลไกในการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับมหภาคในเชิงสหวิทยาการ ที่เข้มแข็งและมีความต่อเนื่องของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากองค์กรพัฒนาเอกชน และจากชุมชน
  3. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในมิติสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเอื้อต่อการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม..อ.)

ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-282900-2 , 081-5415227 โทรสาร 074-282901

พิกัด GPS  ( 7.006433, 100.498991 )
>>แผนที่<<