ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

รายชื่อโครงการ (จำนวน 11 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 62-00-1490
(ชุดโครงการ)ปี 2563
Little Bear โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)76 จังหวัดแผนงาน สจรส.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 31 ส.ค. 62 08:59 น.
4 - -
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
wanna แผนงานบริหารจัดการ โครงการระบบอาหารในสถานศึกษาแผนงาน สจรส.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 31 พ.ค. 62 09:37 น.
12 - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae HIA RC ปี 62แผนงาน สจรส.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 23 เม.ย. 62 13:55 น.
- - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี 62แผนงาน สจรส.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 23 เม.ย. 62 12:54 น.
- - -
5 ???
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ปี2แผนงาน สจรส.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 9 เม.ย. 62 18:54 น.
- - -
6 62
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae งานบริหารการเรียนการสอน ปี 62แผนงาน สจรส.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 30 มี.ค. 62 09:43 น.
1 - -
7 61-00-1397
(โครงการ)ปี 2561
HSMI_Ae พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1แผนงาน สจรส.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 19 ก.พ. 62 14:36 น.
10 8 - 12 มี.ค. 62 11:22
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2แผนงาน สจรส.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 19 ก.พ. 62 13:48 น.
2 2 - 4 ก.ค. 62 10:50
9 62-00-0081
(โครงการ)ปี 2562
Little Bear สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุขแผนงาน สจรส.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 19 ก.พ. 62 13:35 น.
8 1 - 12 มี.ค. 62 11:28
10 ???
(โครงการ)ปี 2563
HSMI_Ae งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี 63แผนงาน สจรส.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 14 พ.ย. 62 21:58 น.
- - -
11 ???
(โครงการ)ปี 2563
HSMI_Ae การพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง4 ภาคแผนงาน สจรส.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 12 พ.ย. 62 14:16 น.
10 2 - 30 ม.ค. 63 11:45
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ