สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน

by Little Bear @17 ต.ค. 50 21:51 ( IP : 127...1 )

วิสัยทัศน์ (Vision)

สจรส.ม.อ. เป็นสถาบันหลัก เป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานการจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพของภาคใต้

พันธกิจ (Mission)

สจรส.ม.อ. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ
มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วม(stakeholder) ในพื้นที่
มีศักยภาพในการสร้างชุดความรู้ เกิดการจัดการองค์ความรู้ และ
ขับเคลื่อนให้เกิดสังคมที่ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมโดยใช้บริบทพื้นที่เป็นตัวตั้ง
ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่ตอบสนองต่อพื้นที่ภาคใต้

พันธกิจหลัก ของ สจรส. ม.อ. มี 3 ประการ คือ

  • การจัดการงานวิจัย
  • การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะ
  • การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา