ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ
ภายใต้โครงการ ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส)
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 800,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2563 31 ธ.ค. 2563 1.00
2 1 ม.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564 1.00
รวมงบประมาณ 2.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (2.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (800,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 มิ.ย. 63 งานบริหารกลาง/ประชุม/สนับสนุนงาน 10.00 50,000.00 -
1 มิ.ย. 63 งานติดตามโครงการ ความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง 4.00 20,000.00 -
1 มิ.ย. 63 งานติดตามโครงการ ความมั่นคงทางอาหาร : เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 4.00 0.00 -
1 มิ.ย. 63 งานติดตามโครงการ ความมั่นคงทางอาหาร : ตำบลบูรณาการระบบอาหาร 4.00 0.00 -
1 มิ.ย. 63 งานติดตามโครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน 8.00 0.00 -
1 มิ.ย. 63 งานติดตามโครงการ การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 9.00 0.00 -
1 มิ.ย. 63 งานติดตามโครงการ การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 5.00 3,000.00 -
1 มิ.ย. 63 งานติดตามโครงการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 5.00 50,000.00 -
1 มิ.ย. 63 งานติดตามโครงการ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 2.00 11,000.00 -
1 มิ.ย. 63 งานติดตามโครงการ การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 2.00 0.00 -
1 มิ.ย. 63 งานติดตามโครงการ งานสื่อสาธารณะ 4.00 10,000.00 -
1 มิ.ย. 63 งานติดตามโครงการ งานประเมินผลภายใน 9.00 30,000.00 -
15 มิ.ย. 63 ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินโครงการครั้งที่ 1 10.00 10,000.00 8,000.00
27 มิ.ย. 63 ประชุมคณะทำงานประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร ภาคใต้ 20.00 20,000.00 -
1 ก.ย. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 10.00 10,000.00 -
1 ธ.ค. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 10.00 10,000.00 -
15 ก.ค. 63 ลงพื้นที่ ติดตามงาน พืชร่วมยาง นราธิวาส 5.00 5,000.00 -
16 ก.ค. 63 ลงพื้นที่ ติดตามงาน พืชร่วมยาง นครศรีธรรมราช 5.00 5,000.00 -
17 ก.ค. 63 ลงพื้นที่ ติดตามงาน พืชร่วมยาง ชุมพร 5.00 5,000.00 -
18 ก.ค. 63 ลงพื้นที่ ติดตามงาน พืชร่วมยาง ระนอง 5.00 5,000.00 -
2 - 3 ก.ค. 63 วางแผนงาน HIA ยุทธศาสตร์อันดามัน 20.00 0.00 -
26 มิ.ย. 63 ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน 5.00 3,000.00 3,000.00
16 - 17 ก.ค. 63 จัดอบรมการพัฒนาโครงการ เว็บกองทุนฯ บัณฑิตอาสา จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี 120.00 30,000.00 -
19 ก.ค. 63 จัดอบรมการพัฒนาโครงการ เว็บกองทุนฯ บัณฑิตอาสา จังหวัดสงขลา สตูล 80.00 20,000.00 -
13 มิ.ย. 63 วางแผนการดำเนินงานครั้งที่ 1 3.00 5,000.00 3,500.00
21 มิ.ย. 63 ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมในจังหวัดนราธิวาส 4.00 3,000.00 3,500.00
30 มิ.ย. 63 ปรึกษาหารือ วางแผนกิจกรรมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน โซนอันดามัน 3.00 3,000.00 3,000.00
30 ต.ค. 63 ติดตามงานสื่อสาธารณะ ครั้งที่ 1 5.00 5,000.00 -
30 ธ.ค. 63 ติดตามงานสื่อสาธารณะ ครั้งที่ 2 5.00 5,000.00 -
21 ธ.ค. 63 ติดตามงานประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง 5.00 5,000.00 -
22 ธ.ค. 63 ติดตามงานประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 5.00 5,000.00 -
23 ธ.ค. 63 ติดตามงานประเมินผลภายใน ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร 5.00 5,000.00 -
24 ธ.ค. 63 ติดตามงานประเมินผลภายใน การท่องเที่ยวโดยชุมชน 5.00 5,000.00 -
25 ธ.ค. 63 ติดตามงานประเมินผลภายใน ประเด็นการพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (กลไกกองทุนตำบล กลไก พชอ) 5.00 5,000.00 -
28 ธ.ค. 63 ติดตามงานประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 5.00 5,000.00 -
รวม 364 174,000.00 5 21,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 11:11 น.