ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

ปรึกษาหารือ วางแผนกิจกรรมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน โซนอันดามัน

3 กรกฎาคม 2563
syuwarisyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปรึกษาหารือกิจกรรมตามแผนงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน โซนอันดามัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมแผนงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน โซนอันดามัน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมในจังหวัดนราธิวาส

3 กรกฎาคม 2563
syuwarisyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ศึกษาสถานการณ์การจัดการภัยพิบัติในจังหวัดนราธิวาส
 2. วางแผนการดำเนินกิจกรรมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ในจังหวัดนราธิวาส
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายชื่อคณะทำงาน และกิจกรรม แผนงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน จังหวัดนราธิวาส

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00

ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน

26 มิถุนายน 2563
syuwarisyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินกิจกรรม แผนงานการจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรม แผนงานการจัดบริการสุขภาพ พหุวัฒนธรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

วางแผนการดำเนินงานครั้งที่ 1

13 มิถุนายน 2563
syuwarisyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปรึกษา หารือ ร่วมกับนักวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สถานการณ์การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00

ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินโครงการครั้งที่ 1

29 พ.ค. 2563
syuwarisyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ 9 แผนงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรม แผนงาน ในโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00