ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

รายชื่อโครงการ ปี 2560 (จำนวน 128 โครงการ)

128 items(1/2) 2 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
โครงการชุมชนนวัตกรรม
1 ???
(โครงการ)ปี 2560
syuwari การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านถ้ำเสือบ้านถ้ำเสือ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่โครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อ 10 ก.ย. 62 10:57 น.
- - -
2 ???
(โครงการ)ปี 2560
syuwari การท่องเที่ยวโดยชุมชนทุ่งหยีเพ็งโครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อ 9 ก.ย. 62 16:15 น.
- - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันโครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อ 25 ต.ค. 62 13:55 น.
- - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนโครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อ 25 ต.ค. 62 15:46 น.
- - -
5 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการ ป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัยโครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อ 28 ต.ค. 62 13:28 น.
- - -
6 ???
(โครงการ)ปี 2560
sriprapai_bcnlp23 การจัดการความรู้เพื่อการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยโครงการชุมชนนวัตกรรม
- - -
7 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปเพื่อสร้างเสริม รายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์มโครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อ 28 ต.ค. 62 14:09 น.
- - -
8 ???
(โครงการ)ปี 2560
sukhoomphunnarong การขับเคลื่อนชุมชนด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์ทั่วประเทศโครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 17 ต.ค. 62 13:00 น.
- - -
9 ???
(โครงการ)ปี 2560
arunya_nbcnpy47 รูปแบบศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังโครงการชุมชนนวัตกรรม
- - -
10 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการ ถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนตะโหมด และขยายผลสู่ชุมชนดอนประดู่โครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อ 28 ต.ค. 62 14:41 น.
- - -
11 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3โครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อ 28 ต.ค. 62 15:12 น.
- - -
12 ???
(โครงการ)ปี 2560
bungons_2019 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวบ้านเหล่า จังหวัดพะเยาโครงการชุมชนนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อ 1 พ.ย. 62 11:31 น.
- - -
โครงการอาสาประชารัฐ
1 ???
(โครงการ)ปี 2560
Kitiya.kh โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชนโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อ 18 ต.ค. 62 14:41 น.
- - -
2 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายดาวอินคา กรณีศึกษาไร่พรปวีณ์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 14:16 น.
- - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในตำบลแม่กาโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2560
SSOSWU โครงการการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : การจัดทำทะเบียนวัตถุและการจัดนิทรรศการ ปีที่ 2 (2560-2562)โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เมื่อ 1 พ.ย. 62 14:07 น.
- - -
5 ???
(โครงการ)ปี 2560
keeravit.pe โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาวโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 29 ต.ค. 62 21:36 น.
- - -
6 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โครงการย่อยที่ 6: การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อ 22 พ.ย. 62 10:20 น.
- - -
7 ???
(โครงการ)ปี 2560
keeravit.pe ชื่อเรื่อง โครงการการคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบฟาร์มอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 29 ต.ค. 62 21:09 น.
- - -
8 ???
(โครงการ)ปี 2560
aunchittha โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก เมื่อ 18 ต.ค. 62 23:24 น.
- - -
9 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพเพื่อป้องกันรากผักเน่า กรณีศึกษา สวนผักบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 14:49 น.
- - -
10 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในตำบลแม่กาโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
11 ???
(โครงการ)ปี 2560
anunya โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ.2560 ชุมชนบ้านป่าตึงงามโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อ 29 พ.ย. 62 15:45 น.
- - -
12 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon การสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากเห็ดโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 30 ต.ค. 62 10:21 น.
- - -
13 ???
(โครงการ)ปี 2560
jantana8628 โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ 22 ต.ค. 62 15:14 น.
- - -
14 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 30 ต.ค. 62 14:51 น.
- - -
15 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan แนวทางพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4.0 ในชุมชนคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
16 ???
(โครงการ)ปี 2560
nantawan_6726 โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบ เรื่อง การแปรรูปต้นกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (บ้านโคกสี หมู่ 2 )โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เมื่อ 17 ต.ค. 62 15:35 น.
- - -
17 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon โครงการการเลือกใช้และการทดสอบบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 30 ต.ค. 62 10:35 น.
- - -
18 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan ผลการถ่ายทอดเทคดนโลยีผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรที่มีต่อการผลิตเมล็ดพันธู์ข้าวคุณภาพในต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยาโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
19 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงใน สวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัยโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อ 31 ต.ค. 62 19:09 น.
- - -
20 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan แนวทางพัฒนาแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4.0 ในชุมชนคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
21 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากกล้วยน้ำว้า กรณีศึกษา : ไร่กล้วยสุขสมใจ ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 10:40 น.
- - -
22 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
23 ???
(โครงการ)ปี 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โครงการย่อยที่ 2: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปเพื่อสร้างเสริม รายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์มโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อ 31 ต.ค. 62 18:52 น.
- - -
24 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:พะเยาโมเดล :กรณีศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
25 ???
(โครงการ)ปี 2560
jantana8628 โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ 2560โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ 22 ต.ค. 62 13:12 น.
- - -
26 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon โครงการการใช้มันสำปะหลังหมักยีสต์ในส่วนผสมอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 30 ต.ค. 62 11:00 น.
- - -
27 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในอำเภอเชียงคำ ปีที่2โครงการอาสาประชารัฐ
- - -
28 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 31 ต.ค. 62 22:03 น.
- - -
29 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:พะเยาโมเดล :กรณีศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
30 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การแปรรูปผลผลิตเป็นเครื่องดื่มผสมมะนาวพร้อมดื่ม : กรณีศึกษาสวนมะนาวตู้มหา บ้านหนองชาด-ทรายทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 11:02 น.
- - -
31 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan ข้าวอินทรีย์วิถีจุนและวิทยาศาสตร์หลังการเก็บเกี่ยว (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3)โครงการอาสาประชารัฐ
- - -
32 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon โครงการการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 31 ต.ค. 62 22:30 น.
- - -
33 ???
(โครงการ)ปี 2560
Santapol-udonthani63 โครงการสันตพลจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560-2562โครงการอาสาประชารัฐวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี เมื่อ 27 ต.ค. 62 12:26 น.
- - -
34 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบปรุงรส : กรณีศึกษาธุรกิจบ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้ & ฟ้า บ้านดงสัมพันธ์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 11:18 น.
- - -
35 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการป่าชุมชนโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
36 ???
(โครงการ)ปี 2560
pongpat8693 โครงการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับในอุจจาระของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 1 พ.ย. 62 10:40 น.
- - -
37 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon โครงการการพัฒนาชุมชนสู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 30 ต.ค. 62 11:21 น.
- - -
38 ???
(โครงการ)ปี 2560
Dr.Sopone Phonprapruit โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เมื่อ 17 ต.ค. 62 12:15 น.
- - -
39 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การแปรรูปมะนาวสดเป็นน้ามะนาวพร้อมดื่ม : กรณีศึกษาสวนมะนาวไร่ภูตะวัน บ้านอีหลุ่ง ต้าบลเชียงยืน อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 11:54 น.
- - -
40 ???
(โครงการ)ปี 2560
Dr.Sopone Phonprapruit โรดโชว์สินค้าดีมีนวัตกรรมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เมื่อ 17 ต.ค. 62 12:24 น.
- - -
41 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าถั่วลิสงที่ไม่ได้มาตรฐาน : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 12:13 น.
- - -
42 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การพัฒนาระบบบริการด้านการส่งเสริมป้องกัน โรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องระหว่างโรงพยาบาล และชุมชนโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
43 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายพันธุ์ไม้ กรณีศึกษา : ร้านณรงค์ทิพย์พันธุ์ไม้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 12:28 น.
- - -
44 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan 1คณะ1โมเดล คณะสหเวชศาสตร์โครงการอาสาประชารัฐ
- - -
45 ???
(โครงการ)ปี 2560
rungka โครงการ “พัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน กิจกรรมศูนย์กลางแปรรูปอาหารกลุ่มสนุก ๔.๐โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 1 พ.ย. 62 14:16 น.
- - -
46 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การพัฒนาความหลากหลายของรสชาติผลิตภัณฑ์ถั่วตัด : กรณีศึกษา กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 12:45 น.
- - -
47 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
48 ???
(โครงการ)ปี 2560
pongpat8693 โครงการการตรวจเลือดหาสารเคมีในเกษตรและการให้ความรู้ในการป้องกันการใช้สารเคมีในเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 1 พ.ย. 62 11:25 น.
- - -
49 ???
(โครงการ)ปี 2560
Kitiya.kh โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชนโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เมื่อ 18 ต.ค. 62 09:30 น.
- - -
50 ???
(โครงการ)ปี 2560
kriangkrai.sa01 โครงการ Smart Farm ปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ด้วย IoTโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อ 30 ต.ค. 62 12:52 น.
- - -
51 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan Mae ka Panoramic :เปิดภาพส่องเมืองผ่านเรื่องศิลปะชุมชนโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
52 ???
(โครงการ)ปี 2560
anndusadee โครงการหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านราชมงคลต้นแบบบ้านศาลา ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เมื่อ 1 พ.ย. 62 11:25 น.
- - -
53 ???
(โครงการ)ปี 2560
kriangkrai.sa01 อบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อ 29 ต.ค. 62 06:29 น.
- - -
54 ???
(โครงการ)ปี 2560
nantawan_6726 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคลแบบมีส่วนร่วมบ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อ 17 ต.ค. 62 17:19 น.
- - -
55 ???
(โครงการ)ปี 2560
udonthani_ru การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพเพื่อรักษาเชื้อราในโรงเห็ดฟาง กรณีศึกษา โรงเห็ดฟางบ้านข้าวสาร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ 30 ต.ค. 62 13:00 น.
- - -
56 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชาวเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนโครงการ1 คณะ 1โมเดล คณะนิติศาสตร์โครงการอาสาประชารัฐ
- - -
57 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thippawan การพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นปลูกสำหรับการปลูกพืชปลอดสารพิษโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
58 ???
(โครงการ)ปี 2560
Haikoonherb19 kuhgโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
59 ???
(โครงการ)ปี 2560
Kitiya.kh โครงการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคม คืนข้อมูลให้ชุมชนโครงการอาสาประชารัฐ
- - -
60 ???
(โครงการ)ปี 2560
Thanyakon โครงการพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์โครงการอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อ 30 ต.ค. 62 13:32 น.
- - -
แผนงานกลาง
1 60-00-18
(โครงการ)ปี 2560
HSMI_Ae งานบริหารจัดการกลางแผนงานกลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 12 ต.ค. 60 17:27 น.
11 10 - 18 ส.ค. 62 14:06
แผนงานโซนใต้กลาง
1 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุงต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุงแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 14 ส.ค. 61 11:16 น.
37 37 - #1 #1 16 พ.ย. 62 05:37
2 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 14 ส.ค. 61 11:22 น.
35 35 - #1 #1 14 ธ.ค. 62 15:56
3 ???
(โครงการ)ปี 2560
HSMI_Ae โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 12 ต.ค. 60 17:23 น.
20 20 - #1 #1 29 พ.ค. 62 12:25
4 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มข้าวภูผา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด , กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว , กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยด ตำบลตำนาน อำเภอเมือง , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง,กลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อมแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 11 ก.ค. 61 10:35 น.
20 7 - #1 13 ธ.ค. 62 11:33
5 ???
(โครงการ)ปี 2560
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลาจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราชแผนงานโซนใต้กลางศวสต เมื่อ 20 ก.พ. 61 14:55 น.
42 41 - #1 #1 19 ส.ค. 62 14:00
6 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 19 มิ.ย. 61 05:33 น.
15 15 - #1 13 ธ.ค. 62 15:44
7 61-ข-031
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอบต.หูล่อง อ.ปากพนัง อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี อ.ฉวางแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 19 มิ.ย. 61 05:36 น.
11 11 - #1 12 ก.ย. 62 12:09
8 -
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช4 ตำบล 3 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ตำบลไสหร้าและเทศบาลตำบลจันดีอำเภอฉวาง ตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกา และตำบลหูล่องอำเภอปากพนังแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 19 มิ.ย. 61 05:37 น.
20 20 - #1 19 ก.ย. 62 09:27
9 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงแผนงานโซนใต้กลางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 14 ส.ค. 61 11:09 น.
20 19 - #1#2 #1 29 ต.ค. 62 11:28
แผนงานโซนใต้บน
1 61-ข-009
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนองอำเภอเมือง5ตำบล คือตำบลบางนอน ตำบลบางริ้น ตำบลเขานิเวศน์ ตำบลปากน้ำ ตำบลปากน้ำท่าเรือแผนงานโซนใต้บนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 6 ก.พ. 61 10:17 น.
22 20 - #2#1 #1 2 พ.ค. 62 11:28
2 -
(โครงการ)ปี 2560
HSMI_Ae แผนงานกลางโซนใต้บนแผนงานโซนใต้บนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 12 ต.ค. 60 17:22 น.
31 30 - 19 ส.ค. 62 13:08
3 60-ข-084
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ต.คลองท่อมเหนือ ต.คลองพน และตำบลทรายขาวแผนงานโซนใต้บนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 6 ก.พ. 61 10:24 น.
16 16 - #1 #1 15 ธ.ค. 62 16:29
4 60-ข-087
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานีแผนงานโซนใต้บนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 6 ก.พ. 61 10:27 น.
49 49 - #1 24 ธ.ค. 62 21:52
5 61-ข-008
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรแผนงานโซนใต้บนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 6 ก.พ. 61 10:28 น.
46 46 - #1#2 #1 21 ก.ค. 62 10:44
6 61-ข-010
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานีแผนงานโซนใต้บนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 6 ก.พ. 61 11:02 น.
10 10 - #1 25 ก.ย. 62 22:46
7 61-ข-010
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนงานโซนใต้บนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 6 ก.พ. 61 11:06 น.
12 12 - #1 1 ส.ค. 62 15:42
8 60-ข-085
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราชแผนงานโซนใต้บนสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 6 ก.พ. 61 10:12 น.
26 26 - #1#2 #1 10 ส.ค. 62 17:00
แผนงานโซนใต้ล่าง
1 60-00-18
(โครงการ)ปี 2560
HSMI_Ae แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมแผนงานโซนใต้ล่างสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 12 ต.ค. 60 17:09 น.
26 26 - 19 ส.ค. 62 12:20
2 -
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลแผนงานโซนใต้ล่างสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 11 ก.ค. 61 10:32 น.
13 13 - #1 #1 3 ก.ค. 62 18:53
3 -
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนงานโซนใต้ล่างสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 11 ก.ค. 61 10:33 น.
31 31 - #1#2 #1 19 มี.ค. 62 10:33
4 60-ข-086
(โครงการ)ปี 2560
HSMI_Ae งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาสแผนงานโซนใต้ล่างสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 15 ม.ค. 61 22:31 น.
14 14 - 21 พ.ค. 62 10:48
5 ???
(โครงการ)ปี 2560
HSMI_Ae พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาโรงพยาบาลเทพา และ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเทพาแผนงานโซนใต้ล่างสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:55 น.
14 14 - 9 ม.ค. 62 18:02
6 -
(โครงการ)ปี 2560
HSMI_Ae พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล55/1ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูลแผนงานโซนใต้ล่างสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:56 น.
14 14 - 14 ม.ค. 62 21:57
7 -
(โครงการ)ปี 2560
HSMI_Ae ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีอำเภอยะหริ่งแผนงานโซนใต้ล่างสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:57 น.
8 8 - 23 ม.ค. 62 10:44
8 ???
(โครงการ)ปี 2560
HSMI_Ae การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโตอ.ธารโตแผนงานโซนใต้ล่างสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:58 น.
19 19 - 19 มี.ค. 62 21:41
9 ???
(โครงการ)ปี 2560
hsmiscac แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรงแผนงานโซนใต้ล่างสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 16 ก.ค. 61 10:31 น.
3 3 - 6 ก.ย. 61 12:59
10 -
(โครงการ)ปี 2560
HSMI_Ae ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาสตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ ,เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ,โรงพยาบาลรือเสาะอำเภอรือเสาะแผนงานโซนใต้ล่างสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เมื่อ 16 ม.ค. 61 15:58 น.
16 24 - #1 27 ธ.ค. 61 10:09
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
128 items(1/2) 2 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 128 โครงการ