ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุวิทย์ สมบัติ
พี่เลี้ยงโครงการ เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ ไพรัตน์ รัตนชมภู นพดล จำรัส ธวัชชัย กันทะวันนา นพดล พรมรักษา อดิศร ปันเซ มนัสชนก ณ มงคล จินต์จุฑา พุ่มพวง
พื้นที่ดำเนินการ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา
ละติจูด-ลองจิจูด 18.780166,98.976603

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนพัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.ของกองทุนตำบลตามบริบทพื้นที่ดังนี้1.นำร่องในพื้นที่กองทุนตำบลของอปท.ที่มีการดำเนินการร่วมกับพชอ.5 จังหวัดๆละ 1 อำเภอ ๆละ 9-11 กองทุน รวม 51 กองทุน คือ แพร่ น่าน ลำพูน พะเยาและแม่ฮ่องสอน 2.ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลขนาดใหญ่ 2 จังหวัดคือเทศบาลนครลำปางและเชียงรายและ 3. ดำเนินการกองทุนตำบลในรพสต.ถ่ายโอนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

มีกลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่เขต 1ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

8.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

มีพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการจัดทำแผนงานหรือโครงการอย่างน้อยพื้นที่ละ 1แผนงานโครงการ

51.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 0.00 - -
18 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 0.00 - -
19 ต.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 0.00 - -
20 ต.ค. 62 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 0.00 - -
14 - 26 พ.ย. 62 การวางแผนการติดตามแผนและโครงการของแต่ละกองทุนตำบลฯ และท้องถิ่นที่รับโอนรพ.สต. โดยการลงพื้นที่/ผ่านระบบ onlineใน 51 พื้นที่ 8 จังหวัด 48.00 - -
31 - 7 ส.ค. 63 การติดตามโครงการเพื่อปิดงานและทบทวนแผนการทำงานของแต่ละพื้นที่ 48.00 - -
5 ต.ค. 63 - 9 พ.ย. 63 การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและสรุปผลการทำงานของแต่ละพื้นที่ 50.00 - -
6 พ.ย. 62 - 18 ธ.ค. 62 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.8 จังหวัดภาคเหนือ 120.00 - -
15 พ.ย. 62 การประชุม coaching ทีมระดับเขต เขต 1 เชียงใหม่ 20.00 - -
26 ก.พ. 64 การcoachingทีมระดับเขตในการติดตามสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการของพื้นที่ การคืนข้อมูลการติดตามการคืนข้อมูลครั้งที่ 2 20.00 - -
13 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.เวียงสา จังหวัดน่าน ครั้งที่1 45.00 - -
23 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ครั้งที่1 50.00 - -
24 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.ลี้ จังหวัดลำพูน ครั้งที่1 55.00 - -
26 ธ.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.เมือง จังหวัดพะเยาครั้งที่1 55.00 - -
9 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่1 42.00 - -
13 ม.ค. 63 - 28 ก.พ. 63 การประชุมเชิงปฎิบัติการสาธิตและพัฒนาทักษะในการบันทึกการพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและการติดตามโครงการโปรแกรมแก่ทีมพื้นที่ใน8 พื้นที่เขต1ครั้งที่2 120.00 - -
22 - 23 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่1 112.00 - -
24 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่รพสต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1 35.00 - -
30 - 31 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ครั้งที่1 126.00 - -
รวม 946 - 6 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ประชุมชี้แจงภาพรวมโครงการ บรรยายการจัดทำแผนงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่แกนนำ 3..ประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิตการบันทึกแผนงานโครงการในโปรแกรมonline 4.สาธิตการใช้โปรแกรมzoom.ในการใช้ร่วมประชุม ติดตาม5.ติดตามเสริมพลังในพื้นที่ 6.ติดตามโดยใช้โปรแกรมonline

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดรูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 09:04 น.