ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเมินผลภายใน การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ภายใต้โครงการ งานประเมินผลภายใน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 105,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ 2) ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 8.004028,98.35848
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 75,000.00
2 1 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2563 30,000.00
รวมงบประมาณ 105,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเสริมพลังคณะทำงานประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคใต้อันดามัน

ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนด

6.00
2 เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคใต้อันดามัน
  1. เกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ประกอบด้วยภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 1 คน
  2. รายได้ครัวเรือนของกลุ่มที่ทำท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30
6.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 ทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการ เป้าหมายวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ของโครงการ ฯ เพื่อเป็นข้อมูล input ในการทำ scoping 20.00 10,000.00 -
22 ก.ค. 63 ดำเนินการประเมินผล ตามแนวทางที่กำหนดขึ้น 0.00 0.00 -
22 ก.ค. 63 ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผล 0.00 0.00 -
22 ก.ค. 63 ดำเนินการประเมินผล ตามแนวทางที่กำหนดขึ้น 0.00 0.00 -
1 ก.ย. 63 - 31 ต.ค. 63 ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเสนอร่างขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมิน 20.00 10,000.00 -
1 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63 ปรับรายละเอียดเชิงเนื้อหาและจัดทำเครื่องมือตามตัวชี้วัดการประเมิน 2.00 5,000.00 -
1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64 เก็บรวบรวมข้อมูลตามเครื่องมือที่กำหนด 20.00 50,000.00 -
รวม 62 75,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 17:17 น.