ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิติชญาน์ บุญโสม และ นายประวิช ขุนนิคม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านถ้ำเสือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด 8.400898,98.68053
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
14 ก.ค. 63 ประชุมทีมผู้ประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ 7.00 8,900.00 -
17 ก.ค. 63 อภิปรายกลุ่ม 14.00 14,500.00 -
20 - 24 ก.ค. 63 สัมภาษณ์เชิงลึก 5.00 5,750.00 -
27 - 29 ก.ค. 63 คืนข้อมูลให้ชุมชน/ปรับปรุงข้อมูล 5.00 0.00 -
29 ก.ค. 63 ประชุมสรุป ผ่าน ZOOM 5.00 0.00 -
25 - 31 ส.ค. 63 จัดทำเล่มรายงานส่ง ศวสน. 2.00 0.00 -
รวม 38 29,150.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 15:19 น.