ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชภาดร จันทร์หอม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ่อหิน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.586955,99.356127
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
9 ก.ค. 63 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 5.00 500.00 -
14 ก.ค. 63 การลงพื้นที่ชี้แจงการทบทวนข้อมูลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ 5.00 1,800.00 -
30 ก.ค. 63 ประชุมกลุ่มย่อยทบทวนการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ 20.00 7,800.00 -
3 - 12 ส.ค. 63 กิจกรรมประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 30.00 21,000.00 -
21 ส.ค. 63 กิจกรรมประชุมสรุปสังเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลกระทบฯ 5.00 6,250.00 -
รวม 65 37,350.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 15:18 น.