ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

ประกาศหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ

ประกาศหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ

79 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|

แนวปฏิบัติการสำเร็จการศึกษาและการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

โดย sim on May,23 2013 13.49

แนวปฏิบัติการสำเร็จการศึกษาและการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามไฟล์แนบค่ะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบตลอดปี)

โดย sim on March,28 2017 10.24

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบตลอดปี) ดังนี้หลักสูตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือวิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2) วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภ

รายงานการประเมินหลักสูตร

โดย sim on November,22 2016 16.38

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา 2558 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

โดย sim on October,27 2016 14.44

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้หลักสุตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือวิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2)วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภ

รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โดย sim on July,27 2016 16.55

รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559วิชาหลัก148-601 ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการระบบสุขภาพ (Health System Research Methodology) 3 (3-0-6) ตอน 01148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ (Statistics for Decision Making in Health System Research) 2 (1-3-2) ตอน 01148-603 ปัจจัยก

รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โดย sim on August,04 2015 10.34

รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558วิชาหลัก1. 597-601 ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการระบบสุขภาพ (Health System Research Methodology) 3 (3-0-6) ตอน 012. 597-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ (Statistics for Decision Making in Health System Research) 2 (1-3-2) ตอน 013. 597-603

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

โดย sim on April,16 2015 15.42

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้หลักสุตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือวิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2)วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รั

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2558

โดย sim on February,11 2015 13.38

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบสุขภาพเป็นการเฉพาะ โดยใช้แนวคิดการจัดการหลักสูตรแนวใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลาย เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน  และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยสามารถเรียนได้ในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม 2558
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสถานที่สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2558 ทาง http://hsmi.psu.ac.th
  • กำหนดสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) วันที่ 29 มีนาคม 2558
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 เมษายน 2558 ทาง http://hsmi.psu.ac.th และ  http://www.grad.psu.ac.th

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  http://www.grad.psu.ac.th/admission/ รายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครดูได้จากเวปไซต์ดังกล่าว  สอบถามเพิ่มเติม โทร 074-282900 และ 081-5415227

รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โดย sim on January,02 2015 00.17

รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557วิชาหลัก1. 597-604 การจัดการระบบสุขภาพ (Health System Management) 3(3-0-6) ตอน 012. 597-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2 (Seminar in Health System Management 2) 1(0-2-1) ตอน 01 วิชาเลือก1. 597-669 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ (Qu

79 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|