ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

เพศสัมพันธ์/พฤติกรรมทางเพศ

เพศสัมพันธ์/พฤติกรรมทางเพศ

318 items(1/32) 2 3 4 5 Next » Last »|

โครงงานอาสาประชารัฐ: กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดย drnanny8080 on October,15 2019 19.05

2.หลักการและเหตุผล ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นความภูมิใจในรากเหง้าแห่งปัญญา ความสามารถและการประยุกต์ใช้ทักษะของคนในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมของชุมชน ที่มีความเด่นชัดในหลากหลายด้าน อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ฝังลึกอยู่ในแต่ละชุมชน ยังขาดการนำองค์ความรู้แ

สร้างศักยภาพชุมชนสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

โดย Vongchavalitkul on October,15 2019 10.52

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43(1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 กำหนดให้คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนและกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ โดยมีการบูรณาการในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานด้านการจั

โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ร่วมกับเครือข่ายขยายแนวคิด โครงการปิดทองหลังพระ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดย chommanat2511 on October,11 2019 17.11

รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ร่วมกับเครือข่ายขยายแนวโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้รับผิดชอบโครงการนายสันติภาพ ผิวศิลา และคณะองค์กรรับทุนสาขา ปรัชญาศาสนา และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส

ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ on September,12 2019 06.20

ชุมชนบ้านทรายขาว ร่วมทำโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีเป้าหมายให้ครัวเรือนลดรายจ่าย 500 บาทต่อเดือน มีการพัฒนาศักยภาพโดยการจัดทำบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์หนี้ครัวเรือน และการทำแผนลดรายจ่ายของครัวเรือน เกิดนวัตกรรม ดังนี้1. โปลาดุกร้าโ มีวิธีการพัฒนา เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่นำเอาสิ่

318 items(1/32) 2 3 4 5 Next » Last »|