การบูรณาการระบบอาหารตำบลควนรู

ชื่อโครงการ การบูรณาการระบบอาหารตำบลควนรู
องค์กรหลัก
หน่วยงานหลัก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2559
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.19557080281996,100.315307518555

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นท้องถิ่นต้นแบบที่มีการจัดการระบบอาหารความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย โดยผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงแหล่งผลิตอาหารของชุมชน เข้าสู่โรงครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน เกิดรูปแบบครัวกลางในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ทำให้ระบบอาหารกลางวันมีมาตรฐานตามหลักโภชนาการ เกิดการขยายเครือข่ายเกษตรกรในชุมชนมีการผลิตอาหารที่ปลอดภัย

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ท้องถิ่น
  • ระบบอาหาร

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน clear search
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ clear search
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) clear search
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ clear search
5 เกิดกระบวนการชุมชน clear search
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ clear search

ภาพถ่าย

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 7 เรื่องราวอาหาร เพื่อสุขภาพของคนสงขลา.pdf (.pdf) wanna

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย wanna wanna เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 23:18 น.