ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

สอบกลางภาค research methodology

สอบกลางภาค research methodology

วัน เสาร์ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ 1401

โดย sim เมื่อ 19 ก.ค. 60 12:03 น.