ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

รายงานวิจัย

รายงานวิจัย

โครงการวิจัยการประเมิินความเปราะบาง/ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศของพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย Little Bear on May,25 2011 17.01

โครงการวิจัยการประเมิินความเปราะบาง/ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศของพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาClimate Vulnerability Assessment of Hatyai District Songkhla Provinceร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ พฤษภาคม 2553หน่วยวิจัยการจัดการความเสี่ยงและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานค