ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

การประเมินคุณค่า (แผนภูมิ)

กำลังโหลดแผนที่!!!!
ปีจังหวัดชื่อโครงการ
1 2560 พัทลุง โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
(กำลังดำเนินโครงการ)
2 2559 แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
3 2559 กระบี่ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
4 2559 ตรัง วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
5 2559 นครศรีธรรมราช การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
6 2559 นครศรีธรรมราช การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
7 2559 นครศรีธรรมราช การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
8 2559 นครศรีธรรมราช ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
9 2559 ปัตตานี การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
10 2559 ปัตตานี โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
11 2559 พัทลุง โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
12 2559 สงขลา โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)
13 2559 สุราษฎร์ธานี โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)