รายงานผู้รับผิดชอบโครงการ

จำนวนโครงการ ประจำปี 2562
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการ
HSMI_AeHSMI_Ae 4
Little BearLittle Bear 1
Pawint SaekuPawint Saeku 1
โครงการเกษตรในโรงเรียน   โรงเรียนบ้านลำลองโครงการเกษตรในโรงเรียน โรงเรียนบ้านลำลอง 1
โรงเรียนชุมชนบ้านนากันโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1
โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 1
โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมาโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 1
โรงเรียนตัวอย่างโรงเรียนตัวอย่าง 1
โรงเรียนบ้านกรอบโรงเรียนบ้านกรอบ 1
โรงเรียนบ้านกะทิงโรงเรียนบ้านกะทิง 1
โรงเรียนบ้านเก่าร้างโรงเรียนบ้านเก่าร้าง 2
โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 3
โรงเรียนบ้านเก่าโรงเรียนบ้านเก่า 1
โรงเรียนบ้านคลองคล้าโรงเรียนบ้านคลองคล้า 1
โรงเรียนบ้านคลองช้างโรงเรียนบ้านคลองช้าง 1
โรงเรียนบ้านควนจงโรงเรียนบ้านควนจง 1
โรงเรียนบ้านควนโสโรงเรียนบ้านควนโส 1
โรงเรียนบ้านเคลียงโรงเรียนบ้านเคลียง 1
โรงเรียนบ้านโคกตกโรงเรียนบ้านโคกตก 1
โรงเรียนบ้านโคกพยอมโรงเรียนบ้านโคกพยอม 1
โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 1
โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 1
โรงเรียนบ้านต้นปริงโรงเรียนบ้านต้นปริง 1
โรงเรียนบ้านต้นส้านโรงเรียนบ้านต้นส้าน 1
โรงเรียนบ้านตะเคียนทองโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 1
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 1
โรงเรียนบ้านทับยางโรงเรียนบ้านทับยาง 1
โรงเรียนบ้านทัพหลวงโรงเรียนบ้านทัพหลวง 3
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาวโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว 1
โรงเรียนบ้านทุ่งไพลโรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1
โรงเรียนบ้านนาจะแหนโรงเรียนบ้านนาจะแหน 1
โรงเรียนบ้านนาม่วงโรงเรียนบ้านนาม่วง 1
โรงเรียนบ้านบ่อทองโรงเรียนบ้านบ่อทอง 1
โรงเรียนบ้านบ่อหว้าโรงเรียนบ้านบ่อหว้า 1
โรงเรียนบ้านปลักคล้าโรงเรียนบ้านปลักคล้า 1
โรงเรียนบ้านป็องโรงเรียนบ้านป็อง 1
โรงเรียนบ้านพรุหวาโรงเรียนบ้านพรุหวา 1
โรงเรียนบ้านพอบิดโรงเรียนบ้านพอบิด 1
โรงเรียนบ้านมุนีโรงเรียนบ้านมุนี 1
โรงเรียนบ้านเมาะลาแตโรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1
โรงเรียนบ้านโมยโรงเรียนบ้านโมย 1
โรงเรียนบ้านรัดปูนโรงเรียนบ้านรัดปูน 1
โรงเรียนบ้านไร่โรงเรียนบ้านไร่ 1
โรงเรียนบ้านล่องควนโรงเรียนบ้านล่องควน 1
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ 2
โรงเรียนบ้านสม็องโรงเรียนบ้านสม็อง 1
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1
โรงเรียนบ้านห้วยบอนโรงเรียนบ้านห้วยบอน 1
โรงเรียนบ้านแหลมหาดโรงเรียนบ้านแหลมหาด 1
โรงเรียนวัดกาหรําโรงเรียนวัดกาหรํา 1
โรงเรียนวัดโคกม่วงโรงเรียนวัดโคกม่วง 2
โรงเรียนวัดโคกเหรียงโรงเรียนวัดโคกเหรียง 1
โรงเรียนวัดโตนดด้วนโรงเรียนวัดโตนดด้วน 1
โรงเรียนวัดท่าประดู่โรงเรียนวัดท่าประดู่ 2
โรงเรียนวัดทุ่งข่าโรงเรียนวัดทุ่งข่า 5
โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตารามโรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 1
โรงเรียนวัดทุ่งบัวโรงเรียนวัดทุ่งบัว 1
โรงเรียนวัดนาหม่อมโรงเรียนวัดนาหม่อม 2
โรงเรียนวัดนาหมอศรีโรงเรียนวัดนาหมอศรี 1
โรงเรียนวัดเนินพิจิตรโรงเรียนวัดเนินพิจิตร 1
โรงเรียนวัดบางทีงโรงเรียนวัดบางทีง 5
โรงเรียนวัดบางศาลาโรงเรียนวัดบางศาลา 1
โรงเรียนวัดบ้านลุ่มโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 1
โรงเรียนวัดปรางแก้วโรงเรียนวัดปรางแก้ว 1
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1
โรงเรียนวัดโพธารามโรงเรียนวัดโพธาราม 2
โรงเรียนวัดแม่เปียะโรงเรียนวัดแม่เปียะ 1
โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์)โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 1
โรงเรียนวัดเลียบโรงเรียนวัดเลียบ 1
โรงเรียนวัดวังไทรโรงเรียนวัดวังไทร 1
โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อโรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 1
โรงเรียนวัดอ่าวบัวโรงเรียนวัดอ่าวบัว 1
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ 1
จำนวน 73 คน 94