ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายงานรายชื่อเครือข่าย

ประเด็น : สุขภาพจิต
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 กศน.เทศบาลตำบลจันดี
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาครัฐ นางอุ่นใจ เทพี 67/2 ม.2 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ผอ.กศน. เทศบาลตำบลจันดี สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพให้กับคนในชุมชนได้
2 กองทุนสวัสดิการชุมชนต.เขาแก้ว
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
เอกชน นายสาโรจน์ สินธู กองทุนสวัสดิการชุมชนต.เขาแก้ว ประสานงานร่วมกับชุมชน
3 เครือข่าย อสม. จ.ชายแดนใต้
โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาคประชาสังคม นางนุชรี อับดุลคานาล ต.กอตอตือระ อ.รามัน จ.ยะลา เป็นแกนนำเพื่อการให้ความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพวิถีอิสลาม
4 เครือข่ายผู้นำทางศาสนา
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ชุมชน นายสังวรณ์ หลูโป 250 ม.1 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นครูให้ข้อมูลความรู้ในชุมชนที่น่าเชื่อถือ
5 เครือข่ายสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดปัตตานี
โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาคประชาสังคม อ.สรินฎา ปุติ มอ.ปัตตานี มีสมาชิกเครือข่ายกว่า 10,000 คน เป็นช่องทางการสร้างความเข้าใจระบบบริการและการบริการวิถีอิสลาม
6 เครือข่ายสื่อสร้างสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
ชุมชน นายธีรพล พุฒทอง สื่อรณรงค์เรื่องการจัดการขยะโดยชุมชน เชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ คลื่น 102.25 mhz
7 เครือข่ายสื่อสร้างสุขจังหวัดกระบี่
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
ชุมชน คุณฐิติชญา บุญโสม 78/46 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 tel 0902899414 มีทุนของคนทำงาน มีเครืองมือการสื่อสารและช่องทางการสื่อสาร รายการวิทยุ คลื่น96.0mhz สื่อใหม่ เฟสบุ๊ค สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ กับเครือข่ายทั้ง7 จังหวัด รายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้
8 เครือข่ายสื่อสร้างสุขจังหวัดชุมพร
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
ชุมชน นายศาสนะ กลับดี 145 ม.6 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ขุมพร - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดยคัดเลือกเรื่องราวที่เป็นที่สนใจและมีประโยชน์กับสังคม จากรายการวิทยุ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ มาถอดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสารผ่านช่องทาง เวปไชล์ Go to know เอกสารสิ่งพิมพ์ - เชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ คลื่น 88.25mhz เชื่อมความสัมพันกับกลุ่มผู้สูงวัยในชุมชน
9 เครือข่ายสื่อสร้างสุขจังหวัดตรัง
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
ชุมชน คุณไกลเวลา ธาระธนพล 59/75 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 tel 063 9151680 มีรายการวิทยุสร้างความรู้ความเข้าสื่อสารผ่านวิทยุ 91.25 สวท.ตรัง รายการตัง 360 องศา นสพ.มติตรัง สื่อทีวี ออนไลน์
10 เครือข่ายสื่อสร้างสุขจังหวัดพัทลุง
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
ชุมชน น.ส. ณรากาญจน์ บุญนวล 456/1 ถนนเลียบควน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานทางเลือกใช้พื้นที่รูปธรรมในการสื่อสารเข่นพลังงานจากกาชชีวภาพ
11 เครือข่ายสื่อสร้างสุขนครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
ชุมชน นายอานนท์ มีศรี 44ม.5 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 มีสำนักงานจดทะเบียนนิติบุคคล สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ มีต้นทุนบุคลากรทำงาน ด้านธุรการประสานงาน ด้านสื่อ ด้านวิชาการ ผลิตสื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคม สื่อสารข่าวสารการขับเคลื่อนชุมชน ผลิตรายการ ผ่านข่องทางลิกอร์ ทีวี ออนไลน์ มีเพจสมาคมฯ เป็นที่สนใจและติดตามอย่างสม่ำเสมอ มากกว่าหนึ่งหมื่นบัญชี มีรายการวิทยุ สมัชชาสุขภาพ คลื่น 97.5mhz เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
12 เทศบาลตำบลจันดี
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาครัฐ นายธนะเสธ กิตติวิมลชัย 66/20 ม.2 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช รองนากเทศบาลตำบลจันดี สามารถเข้าถึงประชาชนในชุมชนและเป็นที่นับถือของคนในชุมชน
13 ผู้นำชุมชน
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ท้องถิ่น นายทวีป รัตนะ ตำบลไสหร้า หมอชาวบ้านเรื่องยาสมุนไพร
14 รพ.จะแนะ จ.นราธิวาส
โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาครัฐ นพ.อมัดมูซูลัม เปาะจะ รพ.จะแนะ จ.นราธิวาส พื้นที่ต้นแบบในการการดูแลแม่และเด็ก และเป็นวิทยากรแก่พื้นที่อื่นๆได้
15 รพ.สต.จะกว๊ะ อ.รามัน
โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาครัฐ นายรูสลาม สาร๊ะ รพ.สต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา พื้นที่ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุโดย Care Giveer ที่บูรณาการอิสลามและวิถีชุมชน
16 รพ.สต.เจ๊ะเก อ.ระแงะ
โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาครัฐ นายฮัสนาน หะยีเจ๊ะเล๊าะ รพ.สต.เจ๊ะเก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็น รพ.สต.วิถีมุสลิม ที่นำหลักการอิสลามมาใช้ในทุกกิจกรรมบริการ
17 รพ.สต.บ้านใหญ่ อ.ไม้แก่น
โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาครัฐ นายมูฮาหมัดโยฮัน วารัม รพ.สต.บ้านใหญ่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี พื้นที่ต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนในพหุวัฒนธรรม
18 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชฉวาง
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ภาครัฐ นางสาวศิริลักษณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชฉวาง ให้ความรู้ด้านสาธารณะสุขตำบลไสหร้า
19 ศูนย์การเรียนรู้แพทย์พื้นบ้าน ต.จันดี
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท้องถิ่น นายคำพร เกกตุแก้ว 250 ม. 2 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดี เป็นแกนนำชุมชน มีความรู้ทางด้านสมุนไพรและเป็นแพทย์เฉพาะทาง
20 สถานีอนามัยบ้านสวนจีน
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาครัฐ นางจุรีพร สุภาพร รพ.สต.บ้านสวนจีน ม.1 ต. จันดี อ. ฉวาง จ ผอ.รพ.สต.บ้านสวนจีน สามารถส่งเสริมเรื่องการทำงานสุขภาพในชุมชน
21 สภาองค์กรเทศบาลตำบลจันดี
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคประชาสังคม นางธัญวลัย คงมา 344 ม. 5 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ประธานสภาองค์กรเทศบาลตำบลจันดี เป็นแกนนำและนักวางแผนพัฒนาโครงการในชุมชน
22 สอบต.ไสหร้า
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ภาครัฐ นางสมศรี สโมสร ตำบลไสหร้า การส่งเสริมงานอาชืพในตำบลไสหร้า
23 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ภาครัฐ นายกิติศักดิ์ ทองเกตุ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า หัวหน้าสำนักงานปลัด สามารถนำข้อมูลเข้าแผนพัฒนาในอบต.ไสหร้าได้
24 อบต.บือเระ อ.บาเจาะ
โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาครัฐ อบต.บือเระ พื้นที่ต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนการมีส่วนร่วมของ อบต.และชุมชน โดยยึดหลักอิสลามแก้ปัญหาโรคเรื้อรัง
ประเด็น : การป้องกันโรค
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 กลุ่มอสม.ตำบลไสหร้า
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ภาคประชาสังคม นายกมล ตรองวิริยะ ตำบลไสหร้า ช่วยเหลือในเรื่องงานสาธารณะสุขชุมชน
ประเด็น : สุขภาวะครอบครัว
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 เครือข่ายสื่อสร้างสุขสามจังหวัดชายแดนใต้
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
ชุมชน
2 เทศบาลตำบลแหลมสัก
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ภาครัฐ นายยงยุทธ เกษตริกะ เทศบาลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ กำหนดนโยบาย นำสู่การปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือชุมชน
ประเด็น : ความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพ
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 อำเภออ่าวลึก
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ภาครัฐ นายชัยวุฒิ บัวทอง ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ฝ่ายปกครองที่สามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของชุมชนได้
ประเด็น : ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาวะ (Social Determinant of Health)
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนตังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
ภาคประชาสังคม รต.สุภาพร ปราบราย หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ. นครศรีธรรมรสช สร้างเสริมพัฒยศักภาพคน ในการพัฒนาใหชุมชนมีความเข้มแข็ง
2 สมาคมประชาสังคม
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ภาคประชาสังคม นายชัยพร จันทร์หอม 42 ม.4 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.กระบี่ แกนนำเครือข่ายภาคประชาชนที่สามารถช่วยเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายให้ชุมชนได้
3 สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
สื่อสารมวลชน นายอานนท์ มีศรี 556/45 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นสื่อสาธารณะเพื่อชุมชน ที่จะช่วยนำเรื่องราวข่าวสารชุมชนไปเผยแพร่ต่อได้
4 สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดกระบี่
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
สื่อสารมวลชน นายสมัชชา เอ่งฉ้วน กระบี่เคเบิ้ลทีวี ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ การเผยแพร่ข่าวสารในเชิงประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนได้
5 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ท้องถิ่น นายวิระ กสิคุณ 142 ม.4 ต.ศาลาด่าน การตัดสินทางนโยบายในระดับท้องถิ่น
ประเด็น : การพนัน
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน นครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
ภาคประชาสังคม นางกำจอย พันธ์งาม ตำบลควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สร้างโครงข่ายเพื่อสวัสดิการสังคม
ประเด็น : ชุมชน
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 กองทุนสุขภาพตำบล
การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
ภาครัฐ นางกัลยา เอี่ยวสกุล ปัตตานี วิเคราห์โครงการ
2 เครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ชุมชน นางน้องนุช แก้วยอดเขา ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก สามารถสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือชาวประมงในการทำการประมงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้
3 เครือข่ายพัฒนาตรังยั่งยืน
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ภาคประชาสังคม นายชัยพร จันทร์หอม 42 ม.4 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.กระบี่ แกนนำเครือข่ายภาคประชาชนที่สามารถช่วยเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายให้ชุมชนได้
4 เครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจ.กระบี่
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ชุมชน นายสุเมธ เกษร ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือ ตัวแทนชุมชนเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว
5 เครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ชุมชน นางปธิตา ปานเพ็ง ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ตัวแทนชุมชนเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว
ประเด็น : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 ไร่ปรีดาโฮมสเตย์
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
เอกชน นายนันทพงศ์ นาคฤทธิ์ 19/1 หมู่ 1 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ แกนนำภาคเอกชน การบริการที่พัก และกิจกรรมนันทนากร ที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนได้
ประเด็น : เกษตร
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 ครูกศน.
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช
ภาครัฐ นายทวนชัย จันศรีคงษ์ ครูกศน. เป็นครูที่มีความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์
2 เครือข่ายครูเกษตร
เด็กไทยแก้มใส
ภาครัฐ สมชาย ทดสอบ 102 ม.3 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง การเพิ่มความรู้ให้ครูและชุมชน
3 สำนักงานเกษตรอ.ลานสกา
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ภาครัฐ นางพัชราภรณ์ พงศ์พุทธางกูร สำนักงานเกษตรอ.ลานสกา ด้านการเกษตร
ประเด็น : ระบบสุขภาพ
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดกระบี่
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาครัฐ ดร.ไพสิฐ บุญยกวี สสจ.กระบี ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
2 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดกระบี่
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาคประชาสังคม นายอนันต์ เขียวสด ทต.บ้านรายขาว ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
3 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดกระบี่
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาคประชาสังคม นายสหัส ทุมรัตน์ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกระบี่ ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
4 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดชุมพร
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ท้องถิ่น จ.อ.ไพศาล มีสมบัติ อบต.บ้านควน ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
5 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดชุมพร
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาคประชาสังคม นางพัลลภา ระสุโซ๊ะ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดชุมพร ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
6 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดชุมพร
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาครัฐ นายวิษณุ ทองแก้ว รพ.สต.บ้านคลองน้อย ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
7 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดชุมพร
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาครัฐ นางมาลัย กลายสุวรรณ สสจ.ชุมพร ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
8 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาครัฐ นางสุจริตรา ป้านวัน อบต.นาไม้ไผ่ ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
9 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาครัฐ นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ทต.นาเหรง ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
10 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาคประชาสังคม นายสมาน แสงวิมาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
11 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดพังงา
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาครัฐ นายวิเชียร จิตพิศาล สสอ.ตะกั่วป่า ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
12 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดพังงา
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาครัฐ นายวิเชียร จิตพิศาล สสอ.ตะกั่วป่า ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
13 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดพังงา
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาครัฐ นายบุญศักดิ์ รมยพร สสจ.พังงา ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
14 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดพังงา
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาคประชาสังคม นายทรงยศ มงคลบุตร ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดพังงา ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
15 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดภูเก็ต
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาครัฐ นายมนตรี สุดสม สสจ.ภูเก็ต ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
16 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดภูเก็ต
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาครัฐ นางฐิติมา โรจน์ธนาพงศ์ ทต.เทพกระษัตรีย์ ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
17 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดระนอง
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาคประชาสังคม นางกมลวรรณ บุญญวงศ์ อบต.บางนอน ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
18 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดระนอง
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ภาคประชาสังคม นางสาวชุติมาพร วงษ์หล้า อบต.บางนอน ติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
19 แกนนำสนับสนุน พัฒนา ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดสุราษฏร์ธานี
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
ท้องถิ่น นายธีรนัน ปรายราย อบต.บ้านทำเนียบ สามารถติดตามหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่นในการจัดทำแผนงานสุขภาพชุมชน
20 เครือข่ายนักปฏิบัติการสุขภาพที่ประยุกต์วิถีพุทธในการดูแล
โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชุมชน นางเงินยวง ศิริกาญจนโรจน์ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา การเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการประยุกต์วถีพุทธในระบบสุขภาพ
21 ผอ.รพสต.
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช
ภาครัฐ นางนุกูล บุญที่สุด รพ.สต.บ้านบางน้อง มีความถนัดเรื่องการจัดการระบบสุขภาพ
22 สถานีอนามัยบ้านร่อน
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ภาครัฐ นายประเสริฐ ชูทองคำ รพ.สต.บ้านร่อน ด้านสุขอนามัย
23 สปสช.เขต 12
การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
ภาครัฐ ภก.สมชาย ละอองพันธ์ุ สงขลา งบประมาณสนับสนุน
24 อสม.
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช
ภาครัฐ นางจำลอง บุญไหล รพ.สต.บ้านบางน้อง มีความถนัดเรื่องการคัดกรองเบาหวานความดัน
ประเด็น : อาหาร
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 เกษตรอินทรีย์วิถีนิเวศเมืองลุง
โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง
ชุมชน นายอำมร สุขวิน ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
2 คณะทำงานวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ภาควิชาการ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
3 คณะทำงานวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ภาควิชาการ นายผดุงศักดิ์ อรรณพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
4 คณะทำงานวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ภาควิชาการ นายวิวัฒน์ สุทธิวิภากร โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
5 คณะทำงานวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ภาควิชาการ นายปราโมทย์ จูฑาพร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
6 คณะทำงานวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
เอกชน นายชิต สง่ากุลพงค์ มูลนิธิชุมชนสงขลา จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
7 คณะทำงานวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
เอกชน นายสมพร สิริโปราณานนท์ หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
8 รร.วัดปากตรง
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช
ภาครัฐ อ.เรณู ตรีตรง รร.วัดปากตรง เป็นครูที่มีความรู้เรื่องอาหารกลางวัน
9 รร.วัดสองพี่น้อง
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช
ภาครัฐ อ.วันนี เหมทานนท์ รร.วัดสองพี่น้อง เป็นครูที่มีความเรื่องรู้เรื่องอาหารกลางวัน
10 ศพด.บ้านคันเบ็ด
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ภาครัฐ นางเรวดี เผื่อนนาค อบต.เขาแก้ว ด้านอาหาร
11 ศพด.วัดชายเขา
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ภาครัฐ นางเรวดี เผื่อนนาค อบต.เขาแก้ว ด้านอาหาร
12 สำนักงานส่งเสริการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ภาครัฐ นางสาวสำลี สถิตย์ภูมิ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา แกนนำประสาน ขับเคลื่อนนโยบายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา
แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ภาครัฐ นายสมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
ประเด็น : สารเสพติด
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 กอ.รมน.ภาค 4 สน
การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
ภาครัฐ พ.อ.สุวรรณ เชิดฉาย ปัตตานี มีทีมญาลันนัน
2 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
ภาคประชาสังคม นานเจกาพันธ์ พรหมมงคล ตำบลท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สร้างแกนนำเยาวชนเพื่อรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ เพศ
3 ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กอ.รมน.ภาค 4 สน.
การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
ภาครัฐ นางภสาวศศิธร พวงผกา ปัตตานี มีทีมจิตอาสา
ประเด็น : อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 อพปร.
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช
ท้องถิ่น นายสุวรรณ บุญไหล ศูนย์อพปร.ตำบลหูล่อง มีความถนัดเรื่องสาธารณะภัย
ประเด็น : สิ่งแวดล้อม
ชื่อเครือข่ายประเภทชื่อแกนนำสถานที่ติดต่อศักยภาพเครือข่าย
1 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภออ่าวลึก
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ชุมชน นายนันทพงศ์ นาคฤทธิ์ 19/1 หมู่ 1 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ แกนนำชุมชนที่กำหนดวางรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2 เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
ภาคประชาสังคม นายกำพล ขาวอรุณ ตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมรสช ประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว
3 สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ภาคประชาสังคม นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล อ.เมือง จ.กระบี่ การกำหนดทิศทางการท่องเที่ยว ร่วมกับผู้กำหนดนโยบายในระดับจังหวัด
4 สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ภาคประชาสังคม นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ 208 หมู่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ แกนนำชุมชน มีอำนาจตัดสินใจในการนำการกำหนดนโยบายสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
5 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
ภาคประชาสังคม นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์ 87 ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เป็นแกนนำในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่สามารถช่วยเลือกกลุ่มนักท่องเที่ยวให้เหมาะกับชุมชนท่องเที่ยวได้