ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายงานรายชื่อโครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2553 แผนงาน สจรส. กำลังดำเนินโครงการ 19 ก.พ. 2562
2559 แผนงานโซนใต้อันดามัน กำลังดำเนินโครงการ 8 มิ.ย. 2559
2559 - - แผนงานกลางโซนใต้อันดามัน 1 เม.ย. 2559 31 ก.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 มิ.ย. 2560
2559 แผนงานสร้างสุข กำลังดำเนินโครงการ 8 มิ.ย. 2559
2559 แผนงานศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) กำลังดำเนินโครงการ 18 พ.ย. 2559
2559 แผนงานโซนใต้กลาง กำลังดำเนินโครงการ 8 มิ.ย. 2559
2559 แผนงานกลางโซนใต้บน ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 มิ.ย. 2560
2559 แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ กำลังดำเนินโครงการ 8 มิ.ย. 2559
2559 แผนงานอื่น ๆ ระงับโครงการ 16 ก.ค. 2560
2559 แผนงานโซนใต้ล่าง กำลังดำเนินโครงการ 8 มิ.ย. 2559
2559 58-04288 58-00-2397 แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 1 ต.ค. 2558 31 มี.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 แผนงานสื่อ กำลังดำเนินโครงการ 8 มิ.ย. 2559
2559 แผนงานกลาง กำลังดำเนินโครงการ 8 มิ.ย. 2559
2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 1 มิ.ย. 2559 1 พ.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 มิ.ย. 2559
2559 59-00283 59-00-0233 เด็กไทยแก้มใส ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 มี.ค. 2559 30 ธ.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 มิ.ย. 2559
2559 แผนงานโซนใต้บน กำลังดำเนินโครงการ 8 มิ.ย. 2559
2559 59-ข-028 การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ กระบี่ ชุมชนบ้านแหลมสัก และชุมชนบ้านถ้ำเสือ ตำบลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเลและชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 พ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 มิ.ย. 2559
2559 59-ข-027 วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง ตรัง 1. บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง 2. บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว 3. บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง 4. บ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 1 พ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 มิ.ย. 2559
2559 59-ข-047 ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง 1 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-051 ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ตำบลหูล่อง 1 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-048 การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลจันดี 1 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-049 การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 59-ข-050 59-ข-050 การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราช อบต.ไสหร้า 30 ส.ค. 2559 28 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2559
2559 - - การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปัตตานี 1 ก.ย. 2559 31 ก.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 พ.ย. 2559
2559 - - แผนงานกลางโซนใต้ล่าง ปัตตานี 1 พ.ค. 2559 31 ก.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 ก.ค. 2560
2559 59-ข-039 59-ข-039 โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 20 ก.ค. 2559 20 ก.พ. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 มิ.ย. 2559
2559 59-ข-029 โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง พัทลุง 15 มิ.ย. 2559 30 มิ.ย. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 มิ.ย. 2559
2559 แผนงานสนับสนุน สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 18 พ.ย. 2559
2559 - - งานบริหารจัดการกลาง สงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 มิ.ย. 2559
2559 - - ระบบหนุนเสริมนโยบาย สงขลา 1 มิ.ย. 2559 31 ก.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 มิ.ย. 2559
2559 59-ข-032 โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ สงขลา 1 มิ.ย. 2559 30 มิ.ย. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ก.ค. 2559
2559 - - ระบบติดตามประเมินผล สงขลา 1 มิ.ย. 2559 31 มี.ค. 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 พ.ย. 2559
2559 - - งานสร้างสุข ปี59 สงขลา 3 ต.ค. 2559 5 ต.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ค. 2559
2559 59-00-02 59-ข-037 โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน) สุราษฎร์ธานี 1 ก.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ก.ค. 2559
2560 - - ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี อำเภอยะหริ่ง 1 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 60-00-18 60-00-1889 แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 - 61-ข-063 การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ค. 2561
2560 60-ข-084 60-ข-084 โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ต.คลองท่อมเหนือ ต.คลองพน และตำบลทรายขาว 1 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 ุ61-ข-045 ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง 1) บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง 2)บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว 3)บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง 4)เกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 1 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 24 ก.ค. 2561
2560 - 60-00-1889 แผนงานกลางโซนใต้บน 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 - 61-ข-043 โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล 1 มิ.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ค. 2561
2560 - 60-ข-079 พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ 1 พ.ย. 2560 30 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 61-ข-060 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 15 มิ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 60-00-18 60-00-1889 งานบริหารจัดการกลาง 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 60-ข-086 60-ข-086 งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 1 ธ.ค. 2560 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 ม.ค. 2561
2560 61-ข-068 โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ส.ค. 2561
2560 แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ก.พ. 2561
2560 60-00-18 60-00-1889 แผนงานกลางโซนอันดามัน กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 61-ข-055 61-ข-055 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอคีรีรัฐนิคม 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต อ.ธารโต 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 61-ข-012 โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 12 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ต.ค. 2560
2560 - 60-00-1886 พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล 1 ก.ย. 2560 30 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 ก.พ. 2561
2560 ุ61-ข-05 ุ61-ข-050 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กระบี่ 1 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 2 ก.ค. 2561
2560 สชต.นศ 003 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ กระบี่ 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ กระบี่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน ต.อ่าวนาง อ.เมือง กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 60-00-18 60-00-1889 แผนงานกลางโซนใต้บน ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ เด็กเยาวชน ครอบครัว ผู้ด้วยโอกาส และแรงงานนอกระบบ ชุมพร 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2560
2560 61-ข-052 ุุ61-ข-052 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ชุมพร 1 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-008 61-ข-008 โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ชุมพร 1 ธ.ค. 2560 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.004 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร ชุมพร ตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพร 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) ตรัง บ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 สชต.นศ.010 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง ตรัง 1 มี.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.001 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 61-ข-031 61-ข-031 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี อ.ฉวาง 7 พ.ค. 2561 6 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-030 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-053 61-ข-053 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 60-ข-085 60-ข-085 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 - 61-ข-029 แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 4 ตำบล 3 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ตำบลไสหร้าและเทศบาลตำบลจันดีอำเภอฉวาง ตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกา และตำบลหูล่องอำเภอปากพนัง 1 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 มิ.ย. 2561
2560 - - ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นราธิวาส ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ ,เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ,โรงพยาบาลรือเสาะอำเภอรือเสาะ 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ 16 ก.ค. 2561
2560 60-ข-083 60-ข-083 โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน พังงา จังหวัดระนอง.จังหวัดภูเก็ต.จังหวัดพังงา 6 ธ.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.002 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา พังงา 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 - 60-ข-088 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พังงา ตำบลพรุใน ทั้ง 7 หมู่บ้าน 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 31 พ.ค. 2561
2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พังงา บ้านสามช่องเหนีอ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 15 มิ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 61-ข-066 โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง พัทลุง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ส.ค. 2561
2560 สชต.นศ.005 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง พัทลุง 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 61-ข-067 โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ส.ค. 2561
2560 61-ข-056 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พัทลุง กลุ่มข้าวภูผา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด , กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว , กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยด ตำบลตำนาน อำเภอเมือง , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง,กลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อม 1 ก.พ. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ค. 2561
2560 เลขที่ 6 เลขที่ 61- ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 15 มิ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 61-ข-009 61-ข-009 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง ระนอง อำเภอเมือง5ตำบล คือตำบลบางนอน ตำบลบางริ้น ตำบลเขานิเวศน์ ตำบลปากน้ำ ตำบลปากน้ำท่าเรือ 5 ม.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 61-ข-051 61-ข-051 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง ระนอง อำเภอเมือง 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางนอน ตำบลบางริ้น ตำบลเขานิเวศน์ และ ตำบลปากน้ำ 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 สชต.นศ.006 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา สงขลา 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สงขลา โรงพยาบาลเทพา และ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเทพา 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 แผนงานกลางระบบหนุนเสริม สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 17 ก.ค. 2561
2560 - - พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล สตูล 55/1ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูล 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ม.ค. 2561
2560 61-ข-058 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล สตูล บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 15 มิ.ย. 2561 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ค. 2561
2560 61-ข-049 61-ข-049 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 61-ข-010 61-ข-010 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 28 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 61-ข-054 61-ข-054 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 มิ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2560 60-ข-087 60-ข-087 โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2560 สชต.นศ.007 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 ม.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.พ. 2561
2560 61-ข-010 61-ข-010 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 5 ม.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2561
2561 โครงการเกษตรในโรงเรียน กำลังดำเนินโครงการ 26 พ.ย. 2561
2561 test กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2561 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน กรณี จังหวัดตรัง ระงับโครงการ 24 ก.ค. 2561
2561 61-00-1397 61-00-1397 พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ 16 ก.ค. 2561 15 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 ก.พ. 2562
2561 โครงการนาข้าวในบ่อซีเมนต์ จังหวัดสงขลา 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2561 ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA กำลังดำเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2561
2561 เกษตรในโรงเรียน กำลังดำเนินโครงการ 26 พ.ย. 2561
2561 Test กำลังดำเนินโครงการ 19 พ.ย. 2561
2561 60-00-1865 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน 10 ก.พ. 2561 10 เม.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 16 ก.พ. 2561