โครงการส่งรายงาน ง.1 ล่าช้า

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 59-00-0233 59-00283 2559 เด็กไทยแก้มใส ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 01 ม.ค. 2559 30 มิ.ย. 2559 1024
2 58-00-2397 58-04288 2559 แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 01 เม.ย. 2559 31 ก.ค. 2559 993
3 59-ข-039 59-ข-039 2559 ปัตตานี โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 01 ก.ย. 2559 28 ก.พ. 2560 781
4 59-ข-029 2559 พัทลุง โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 01 ต.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560 659
5 60-ข-079 - 2560 พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.พ. 2561 31 พ.ค. 2561 324
6 สชต.นศ.002 2560 พังงา เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ม.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 263
7 61-ข-029 - 2560 นครศรีธรรมราช แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มี.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 171
8 60-ข-084 60-ข-084 2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561 141
9 2560 กระบี่ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 1 15 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 110
10 61-ข-058 2560 สตูล ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 110
11 61-ข-030 2560 นครศรีธรรมราช การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 110
12 60-ข-087 60-ข-087 2560 สุราษฎร์ธานี โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 110
13 61-ข-066 2560 พัทลุง โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561 110