การประเมินคุณค่า (แผนที่)

กำลังโหลดแผนที่!!!!

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 61-ข-067 2560 พัทลุง โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ
2 58-00-2397 58-04288 2559 แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 59-ข-028 2559 กระบี่ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 59-ข-027 2559 ตรัง วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 59-ข-050 59-ข-050 2559 นครศรีธรรมราช การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 59-ข-048 2559 นครศรีธรรมราช การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 59-ข-049 2559 นครศรีธรรมราช การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 59-ข-051 2559 นครศรีธรรมราช ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 - - 2559 ปัตตานี การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 59-ข-039 59-ข-039 2559 ปัตตานี โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
11 59-ข-029 2559 พัทลุง โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 59-ข-032 2559 สงขลา โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
13 59-ข-037 59-00-02 2559 สุราษฎร์ธานี โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน) ดำเนินการเสร็จสิ้น