รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา 5,001.00(6.02%) 8,501.00(10.23%) 3,511.00(4.22%) 60,611.00(72.91%) 2,501.00(3.01%) 3,001.00(3.61%) 83,126.00 220,010.00 37.78%
แผนงานกลาง 1,347,913.00(27.15%) 0.00(0.00%) 3,577,568.75(72.05%) 38,742.00(0.78%) 1,087.00(0.02%) 0.00(0.00%) 4,965,310.75 4,206,739.00 118.03%
แผนงานโซนใต้กลาง 369,000.00(18.41%) 20,400.00(1.02%) 1,503,113.00(75.00%) 90,946.00(4.54%) 11,606.00(0.58%) 9,140.00(0.46%) 2,004,205.00 3,550,000.00 56.46%
แผนงานโซนใต้บน 292,600.00(12.21%) 500.00(0.02%) 2,038,911.60(85.06%) 62,734.00(2.62%) 2,341.00(0.10%) 0.00(0.00%) 2,397,086.60 6,400,000.00 37.45%
แผนงานโซนใต้ล่าง 528,842.00(14.92%) 238,005.00(6.72%) 2,621,030.00(73.97%) 126,262.55(3.56%) 1,889.00(0.05%) 27,499.45(0.78%) 3,543,528.00 4,734,920.00 74.84%
แผนงานโซนใต้อันดามัน 660,000.00(26.91%) 134,033.00(5.46%) 1,454,514.00(59.30%) 34,365.00(1.40%) 7,855.00(0.32%) 162,029.00(6.61%) 2,452,796.00 3,100,000.00 79.12%
แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ 106,500.00(10.58%) 0.00(0.00%) 887,652.53(88.16%) 10,770.00(1.07%) 1,924.00(0.19%) 0.00(0.00%) 1,006,846.53 1,680,000.00 59.93%
แผนงานสนับสนุน 128,000.00(19.66%) 100,000.00(15.36%) 421,744.00(64.79%) 1,170.00(0.18%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 650,914.00 700,000.00 92.99%
แผนงานสร้างสุข 223,550.00(5.58%) 667,950.00(16.68%) 3,048,688.00(76.12%) 65,175.00(1.63%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,005,363.00 4,000,000.00 100.13%
แผนงานสื่อ 43,100.00(0.91%) 0.00(0.00%) 3,396,456.00(71.95%) 55,412.00(1.17%) 0.00(0.00%) 1,225,590.39(25.96%) 4,720,558.39 5,740,000.00 82.24%
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA 18,300.00(83.56%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 500.00(2.28%) 0.00(0.00%) 3,100.00(14.16%) 21,900.00 250,000.00 8.76%
รวม 3,722,806.00 1,169,389.00 18,953,188.88 546,687.55 29,203.00 1,430,359.84 25,851,634.27 34,581,669.00 74.76%
สัดส่วน(%) 14.4% 4.52% 73.32% 2.11% 0.11% 5.53% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ