รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา 5,001.00(7.92%) 8,501.00(13.47%) 3,511.00(5.56%) 40,611.00(64.33%) 2,501.00(3.96%) 3,001.00(4.75%) 63,126.00 200,010.00 31.56%
แผนงานกลาง 1,297,413.00(27.66%) 0.00(0.00%) 3,367,201.75(71.79%) 25,561.00(0.54%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,690,175.75 4,206,739.00 111.49%
แผนงานโซนใต้กลาง 282,700.00(18.02%) 12,900.00(0.82%) 1,164,563.00(74.23%) 83,010.00(5.29%) 3,187.00(0.20%) 22,400.00(1.43%) 1,568,760.00 3,550,000.00 44.19%
แผนงานโซนใต้บน 249,100.00(12.65%) 500.00(0.03%) 1,661,792.00(84.39%) 55,338.00(2.81%) 2,341.00(0.12%) 0.00(0.00%) 1,969,071.00 6,400,000.00 30.77%
แผนงานโซนใต้ล่าง 350,492.00(14.10%) 140,005.00(5.63%) 1,859,082.00(74.81%) 86,003.55(3.46%) 1,362.00(0.05%) 48,109.00(1.94%) 2,485,053.55 4,734,920.00 52.48%
แผนงานโซนใต้อันดามัน 563,500.00(26.57%) 134,033.00(6.32%) 1,325,312.00(62.48%) 31,900.00(1.50%) 7,855.00(0.37%) 58,529.00(2.76%) 2,121,129.00 2,900,000.00 73.14%
แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ 106,500.00(10.58%) 0.00(0.00%) 887,652.53(88.16%) 10,770.00(1.07%) 1,924.00(0.19%) 0.00(0.00%) 1,006,846.53 1,680,000.00 59.93%
แผนงานสนับสนุน 128,000.00(21.76%) 100,000.00(17.00%) 359,067.00(61.04%) 1,170.00(0.20%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 588,237.00 700,000.00 84.03%
แผนงานสร้างสุข 223,550.00(5.58%) 667,950.00(16.68%) 3,048,688.00(76.12%) 65,175.00(1.63%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,005,363.00 4,000,000.00 100.13%
แผนงานสื่อ 43,100.00(0.91%) 0.00(0.00%) 3,396,456.00(71.95%) 55,412.00(1.17%) 0.00(0.00%) 1,225,590.39(25.96%) 4,720,558.39 5,740,000.00 82.24%
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA 18,300.00(83.56%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 500.00(2.28%) 0.00(0.00%) 3,100.00(14.16%) 21,900.00 250,000.00 8.76%
รวม 3,267,656.00 1,063,889.00 17,073,325.28 455,450.55 19,170.00 1,360,729.39 23,240,220.22 34,361,669.00 67.63%
สัดส่วน(%) 14.06% 4.58% 73.46% 1.96% 0.08% 5.86% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ