รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
แผนงานกลาง 1,347,913.00(27.15%) 0.00(0.00%) 3,577,568.75(72.05%) 38,742.00(0.78%) 1,087.00(0.02%) 0.00(0.00%) 4,965,310.75 4,206,739.00 118.03%
แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา 5,001.00(6.02%) 8,501.00(10.23%) 3,511.00(4.22%) 60,611.00(72.91%) 2,501.00(3.01%) 3,001.00(3.61%) 83,126.00 220,010.00 37.78%
แผนงานโซนใต้กลาง 379,000.00(18.81%) 19,900.00(0.99%) 1,505,063.00(74.71%) 90,846.00(4.51%) 11,406.00(0.57%) 8,340.00(0.41%) 2,014,555.00 3,550,000.00 56.75%
แผนงานโซนใต้บน 304,800.00(12.38%) 500.00(0.02%) 2,088,226.60(84.83%) 65,804.00(2.67%) 2,341.00(0.10%) 0.00(0.00%) 2,461,671.60 6,400,000.00 38.46%
แผนงานโซนใต้ล่าง 534,792.00(14.52%) 239,455.00(6.50%) 2,757,174.00(74.86%) 123,866.55(3.36%) 1,841.00(0.05%) 25,799.45(0.70%) 3,682,928.00 4,734,920.00 77.78%
แผนงานโซนใต้อันดามัน 684,500.00(26.37%) 135,233.00(5.21%) 1,581,488.00(60.93%) 32,844.00(1.27%) 7,855.00(0.30%) 153,529.00(5.92%) 2,595,449.00 3,250,000.00 79.86%
แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ 106,500.00(10.58%) 0.00(0.00%) 887,652.53(88.16%) 10,770.00(1.07%) 1,924.00(0.19%) 0.00(0.00%) 1,006,846.53 1,680,000.00 59.93%
แผนงานสนับสนุน 128,000.00(19.66%) 100,000.00(15.36%) 421,744.00(64.79%) 1,170.00(0.18%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 650,914.00 700,000.00 92.99%
แผนงานสร้างสุข 223,550.00(5.58%) 667,950.00(16.68%) 3,048,688.00(76.12%) 65,175.00(1.63%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,005,363.00 4,000,000.00 100.13%
แผนงานสื่อ 43,100.00(0.91%) 0.00(0.00%) 3,408,488.00(72.02%) 55,412.00(1.17%) 0.00(0.00%) 1,225,591.86(25.90%) 4,732,591.86 5,740,000.00 82.45%
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA 25,900.00(69.16%) 0.00(0.00%) 9,148.00(24.43%) 500.00(1.34%) 0.00(0.00%) 1,900.00(5.07%) 37,448.00 290,000.00 12.91%
รวม 3,783,056.00 1,171,539.00 19,288,751.88 545,740.55 28,955.00 1,418,161.31 26,236,203.74 34,771,669.00 75.45%
สัดส่วน(%) 14.42% 4.47% 73.52% 2.08% 0.11% 5.41% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ