รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 2,070,113.00 72,400.00 4,781,187.60 134,662.00 13,432.00 1,113,761.89 8,185,556.49 10,635,889.00 77%
จังหวัดกระบี่ 180,900.00 15,420.00 300,929.00 7,585.00 4,500.00 27,000.00 536,334.00 750,000.00 72%
จังหวัดชุมพร 27,500.00 0.00 143,175.00 1,890.00 0.00 14,000.00 186,565.00 855,000.00 22%
จังหวัดตรัง 159,500.00 9,000.00 233,733.00 3,659.00 0.00 0.00 405,892.00 520,000.00 78%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 52,700.00 20,400.00 454,775.00 15,137.00 0.00 2,600.00 545,612.00 1,275,850.00 43%
จังหวัดนราธิวาส 0.00 0.00 180,460.00 0.00 0.00 0.00 180,460.00 179,920.00 100%
จังหวัดปัตตานี 211,018.00 100,000.00 1,350,063.00 40,462.00 1,362.00 0.00 1,702,905.00 3,235,000.00 53%
จังหวัดพังงา 202,200.00 56,113.00 239,415.00 9,100.00 2,941.00 208,529.00 718,298.00 1,100,000.00 65%
จังหวัดพัทลุง 151,300.00 0.00 233,467.00 53,761.00 202.00 51,500.00 490,230.00 1,000,000.00 49%
จังหวัดยะลา 61,700.00 12,250.00 88,390.00 2,850.00 0.00 0.00 165,190.00 180,000.00 92%
จังหวัดระนอง 4,900.00 0.00 36,810.00 325.00 0.00 0.00 42,035.00 200,000.00 21%
จังหวัดสงขลา 465,175.00 812,451.00 9,870,316.28 188,843.00 4,425.00 5,568.50 11,346,778.78 12,530,010.00 91%
จังหวัดสตูล 19,800.00 71,355.00 118,160.00 43,884.55 0.00 4,800.45 258,000.00 300,000.00 86%
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 116,000.00 0.00 922,308.00 44,529.00 2,341.00 2,600.00 1,087,778.00 1,820,000.00 60%
รวม 3,722,806.00 1,169,389.00 18,953,188.88 546,687.55 29,203.00 1,430,359.84 25,851,634.27 34,581,669.00 75%
สัดส่วน(%) 14% 5% 73% 2% 0% 6% 100%