ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 2,183,663.00 85,600.00 5,169,030.60 139,416.00 13,184.00 1,110,263.36 8,701,156.96 11,165,889.00 78%
จังหวัดกระบี่ 176,200.00 15,420.00 268,321.00 5,085.00 4,500.00 27,000.00 496,526.00 550,000.00 90%
จังหวัดชุมพร 27,500.00 0.00 143,175.00 1,890.00 0.00 14,000.00 186,565.00 855,000.00 22%
จังหวัดตรัง 168,000.00 10,200.00 243,658.00 3,659.00 0.00 0.00 425,517.00 520,000.00 82%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 52,700.00 20,400.00 454,775.00 15,137.00 0.00 2,600.00 545,612.00 1,275,850.00 43%
จังหวัดนราธิวาส 0.00 0.00 180,460.00 0.00 0.00 0.00 180,460.00 179,920.00 100%
จังหวัดปัตตานี 211,018.00 100,000.00 1,350,063.00 40,462.00 1,362.00 0.00 1,702,905.00 3,235,000.00 53%
จังหวัดพังงา 186,700.00 56,113.00 260,673.00 7,579.00 2,941.00 201,029.00 715,035.00 1,100,000.00 65%
จังหวัดพัทลุง 151,300.00 0.00 235,467.00 53,761.00 202.00 51,500.00 492,230.00 1,000,000.00 49%
จังหวัดระนอง 11,900.00 0.00 54,565.00 1,495.00 0.00 0.00 67,960.00 200,000.00 34%
จังหวัดสงขลา 465,175.00 812,451.00 9,870,316.28 188,843.00 4,425.00 5,568.50 11,346,778.78 12,530,010.00 91%
จังหวัดสตูล 19,800.00 71,355.00 118,160.00 43,884.55 0.00 4,800.45 258,000.00 300,000.00 86%
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 123,600.00 0.00 931,456.00 44,529.00 2,341.00 1,400.00 1,103,326.00 1,860,000.00 59%
รวม 3,777,556.00 1,171,539.00 19,280,119.88 545,740.55 28,955.00 1,418,161.31 26,222,071.74 34,771,669.00 75%
สัดส่วน(%) 14% 4% 74% 2% 0% 5% 100%