รายงานบทคัดย่อโครงการ

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 2562 สงขลา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
2 2562 สงขลา BET ทดลองสร้างโครงสร้าง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
3 2561 test กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
4 2561 Test กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
5 2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
6 2562 การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ปี2 กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
7 59-ข-050 59-ข-050 2559 นครศรีธรรมราช การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
8 59-ข-048 2559 นครศรีธรรมราช การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
9 59-ข-049 2559 นครศรีธรรมราช การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
10 - - 2559 ปัตตานี การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
11 2560 การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
12 59-ข-028 2559 กระบี่ การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
13 61-ข-030 2560 นครศรีธรรมราช การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
14 61-ข-031 61-ข-031 2560 นครศรีธรรมราช การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
15 61-ข-051 61-ข-051 2560 ระนอง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
16 ุุ61-ข-052 61-ข-052 2560 ชุมพร การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
17 61-ข-055 61-ข-055 2560 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
18 61-ข-054 61-ข-054 2560 สุราษฎร์ธานี การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
19 61-ข-053 61-ข-053 2560 นครศรีธรรมราช การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
20 ุ61-ข-050 ุ61-ข-05 2560 กระบี่ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
21 61-ข-049 61-ข-049 2560 สุราษฎร์ธานี การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
22 60-ข-088 - 2560 พังงา การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
23 61-ข-063 - 2560 การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
24 001 2562 สงขลา การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
25 เลขที่ 62-ข-001 2562 การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
26 2561 เกษตรในโรงเรียน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
27 2562 สงขลา เกษตรในโรงเรียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไร่ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
28 2562 สงขลา เกษตรพอเพียงเพื่ออาหารนักเรียนโคกตก กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
29 2562 สงขลา เกษตรเพื่อน้องของโรงเรียนบ้านปลักคล้า กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
30 2562 สงขลา เกษตรเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านทุ่งไพล กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
31 2562 สงขลา เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านควนจง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
32 2562 สงขลา เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านมุนี กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
33 2562 สงขลา เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดแม่เปียะ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
34 2562 สงขลา เกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านนาจะแหน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
35 001/2561 2562 สงขลา เกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งบัว กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
36 2562 สงขลา เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
37 2562 สงขลา เกษตรอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทับยาง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
38 สชต.นศ 003 2560 กระบี่ เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
39 สชต.นศ.004 2560 ชุมพร เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
40 สชต.นศ.010 2560 ตรัง เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
41 สชต.นศ.001 2560 นครศรีธรรมราช เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
42 สชต.นศ.002 2560 พังงา เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
43 สชต.นศ.005 2560 พัทลุง เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
44 สชต.นศ.006 2560 สงขลา เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
45 สชต.นศ.007 2560 สุราษฎร์ธานี เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
46 2562 สงขลา โครงการ เกษตรผสมผสานน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพรุหวา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
47 2562 สงขลา โครงการ ชวนนักเรียนกินผัก โรงเรียนวัดกาหรำ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
48 61-ข-067 2560 พัทลุง โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
49 61-ข-008 61-ข-008 2560 ชุมพร โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
50 61-ข-066 2560 พัทลุง โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
51 2562 สงขลา โครงการกินดี อยู่ดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ .โรงเรียนบ้านต้นปริง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
52 2562 สงขลา โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมผลผลิตในโครงการอาหารกลางวัน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
53 2561 โครงการเกษตรในโรงเรียน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
54 2562 สงขลา โครงการเกษตรในโรงเรียนชุมชนบ้านนากันเพื่ออาหารเช้า กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
55 Sch072_001 2562 โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านควนโส กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
56 2562 สงขลา โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านบ่อทอง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
57 2562 สงขลา โครงการเกษตรในโรงเรียนวัดนาหมอศรี กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
58 sch057 2562 สงขลา โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
59 2562 สงขลา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคลองช้าง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
60 2562 สงขลา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
61 2562 สงขลา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกม่วง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
62 2562 สงขลา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกม่วง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
63 2562 สงขลา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
64 2562 สงขลา โครงการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในโรงเรียนบ้านลำลอง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
65 2562 สงขลา โครงการเกษตรโรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อเพื่ออาหารกลางวัน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
66 61-01710 2562 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
67 59-ข-029 2559 พัทลุง โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
68 61-ข-056 2560 พัทลุง โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
69 2562 สงขลา โครงการงานอาชีพเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกโรงเรียนบ้านทัพหลวง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
70 2562 สงขลา โครงการงานอาชีพเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกโรงเรียนบ้านทัพหลวง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
71 2561 สงขลา โครงการตัวอย่าง สำหรับตรวจโครงการ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
72 61-ข-043 - 2560 โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
73 59-ข-039 59-ข-039 2559 ปัตตานี โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
74 2561 โครงการนาข้าวในบ่อซีเมนต์ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
75 sch060 2562 สงขลา โครงการปลูกผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดเนินพิจิตร กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
76 2561 สงขลา โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อม กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
77 เกษตร 2561 2562 สงขลา โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อม กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
78 2562 สงขลา โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อม กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
79 2561 สงขลา โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก โรงเรียนบ้านควนกบ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
80 60-ข-083 60-ข-083 2560 พังงา โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
81 61-ข-010 61-ข-010 2560 สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
82 61-ข-010 61-ข-010 2560 สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
83 59-ข-032 2559 สงขลา โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
84 61-ข-012 2560 โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
85 2562 สงขลา โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
86 2562 สงขลา โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวัน(บ้านโคกสิเหรง) กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
87 2562 สงขลา โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
88 2562 สงขลา โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
89 sch073 2562 สงขลา โครงการเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
90 2562 สงขลา โครงการโภชนาการเพื่ออนาคตโรงเรียนบ้านนาม่วง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
91 60-ข-085 60-ข-085 2560 นครศรีธรรมราช โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
92 61-ข-009 61-ข-009 2560 ระนอง โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
93 61-ข-068 2560 โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
94 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา ๑ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
95 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านเก่า กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
96 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนวัดโตนดด้วน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
97 60-ข-087 60-ข-087 2560 สุราษฎร์ธานี โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
98 59-ข-037 59-00-02 2559 สุราษฎร์ธานี โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน) ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
99 60-ข-084 60-ข-084 2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
100 2562 สงขลา โครงการอาหารปลอดภัยในถ้ำตลอด โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
101 60-ข-086 60-ข-086 2560 งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
102 62 2562 สงขลา งานบริหารงานกลาง /สนง. ปี62 กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
103 - - 2559 สงขลา งานบริหารจัดการกลาง ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
104 60-00-1889 60-00-18 2560 งานบริหารจัดการกลาง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
105 - - 2559 สงขลา งานสร้างสุข ปี59 ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
106 59-00-0233 59-00283 2559 เด็กไทยแก้มใส ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
107 59-ข-047 2559 นครศรีธรรมราช ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราช ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
108 59-ข-051 2559 นครศรีธรรมราช ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
109 2562 สงขลา นักเรียนอยู่ดีกินดี กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
110 2562 บ้านวังใหญ่ปลายรำ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
111 2562 บ้านวังใหญ่ปลายรำ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
112 2560 ตรัง ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
113 2560 กระบี่ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
114 เลขที่ 61- เลขที่ 6 2560 ภูเก็ต ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
115 61-ข-058 2560 สตูล ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
116 2560 พังงา ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
117 61-ข-060 2560 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
118 2561 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน กรณี จังหวัดตรัง ระงับโครงการ บทคัดย่อ
119 ุ61-ข-045 2560 ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
120 001 2562 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพอบิด กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
121 2562 สงขลา ปลูกผักข้างรั้วปลอดสารพิษ โรงเรียนบ้านล่องควน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
122 2562 สงขลา ผลไม้ปลอดภัย โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
123 2562 สงขลา ผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านรัดปูน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
124 2562 สงขลา ผักสวนครัวรั้วกินได้ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
125 58-00-2397 58-04288 2559 แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
126 2559 แผนงานกลางโซนใต้บน ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
127 60-00-1889 - 2560 แผนงานกลางโซนใต้บน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
128 - - 2559 ปัตตานี แผนงานกลางโซนใต้ล่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
129 - - 2559 แผนงานกลางโซนใต้อันดามัน ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
130 60-00-1889 60-00-18 2560 แผนงานกลางโซนอันดามัน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
131 60-00-1889 60-00-18 2560 แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
132 2560 สงขลา แผนงานกลางระบบหนุนเสริม กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
133 2560 แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
134 2560 ปัตตานี แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
135 61-ข-029 - 2560 นครศรีธรรมราช แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
136 2562 แผนงานอาหาร ปีxx กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
137 60-00-1886 - 2560 พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
138 61-00-1397 61-00-1397 2561 พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
139 60-ข-079 - 2560 พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
140 2562 สงขลา พัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดีโรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
141 2560 สงขลา พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
142 - - 2560 สตูล พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
143 2562 สงขลา รร.บ้านกะทิง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
144 - - 2559 สงขลา ระบบติดตามประเมินผล ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
145 - - 2560 ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
146 - - 2560 นราธิวาส ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
147 - - 2559 สงขลา ระบบหนุนเสริมนโยบาย ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
148 2562 สงขลา โรงเรียนตัวอย่าง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
149 2562 โรงเรียนบ้านกรอบ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
150 2562 สงขลา โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
151 2562 สงขลา โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
152 2562 สงขลา โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
153 2562 สงขลา โรงเรียนบ้านคลองคล้า กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
154 2562 สงขลา โรงเรียนบ้านโคกพยอม:โครงการอาหารสมบูรณ์ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
155 2562 โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
156 2562 สงขลา โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
157 2562 สงขลา โรงเรียนบ้านโมย กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
158 2562 โรงเรียนบ้านสม็อง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
159 2561 สงขลา โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน2 กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
160 2562 สงขลา โรงเรียนวัดท่าประดุ่ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
161 2562 สงขลา โรงเรียนวัดทุ่งข่า กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
162 2562 สงขลา โรงเรียนวัดทุ่งข่า กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
163 2562 สงขลา โรงเรียนวัดทุ่งข่า กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
164 2562 สงขลา โรงเรียนวัดทุ่งข่า กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
165 2562 สงขลา โรงเรียนวัดทุ่งข่า กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
166 2562 สงขลา โรงเรียนวัดบางทีง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
167 2562 สงขลา โรงเรียนวัดบางทีง(โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน) กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
168 2562 สงขลา โรงเรียนวัดบางทีง(โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน) กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
169 2562 สงขลา โรงเรียนวัดบางทีง(โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน) กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
170 2562 สงขลา โรงเรียนวัดบางทีง(โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน) กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
171 2562 สงขลา โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
172 2562 สงขลา โรงเรียนวัดวังไทร กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
173 2562 สงขลา โรงเรียนวัดอ่าวบัว กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
174 2562 เลี้ยงไก่ไข่ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
175 59-ข-027 2559 ตรัง วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น บทคัดย่อ
176 2562 สงขลา ส่งเสริมการกินอาหารปลอดภัย โรงเรียนวัดเลียบ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
177 2562 สงขลา ส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
178 2561 สงขลา ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาทองสุก กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
179 2562 สงขลา ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดโพธาราม กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
180 2561 สงขลา ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
181 2561 สงขลา ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
182 2561 สงขลา ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
183 2561 สงขลา ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
184 2562 สงขลา ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
185 2561 สงขลา ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
186 60-00-1865 2561 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
187 62-00-0081 62-00-0081 2562 สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
188 2562 สงขลา เห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
189 2562 สงขลา อาหารกลางวันเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
190 2562 สงขลา อาหารเช้าเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านต้นส้าน กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
191 2561 สงขลา อาหารดีที่โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ
192 2562 สงขลา อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ กำลังดำเนินโครงการ บทคัดย่อ