ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อประเมินผลกระทบเชิงสุขภาพชุมชนท่องเที่ยวตำบลกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตัวชี้วัด

คุณภาพชีวิต รายได้ เศรษฐกิจชุมชน การศึกษา อัตราการเจริญโตของธุกิจท่องเที่ยวในบริเวณชุมชนท่องเที่ยวตำบลกมลา

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) 0.00 20 2 29,700.00 2 23,000.00
2 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ม.อ. พบปะสมาชิกท่องเที่ยวชุมชนตำบลกมลา 9,900.00 20 1 9,900.00 1 1,200.00
3 ติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 0.00 20 13 43,300.00 13 76,600.00
9,900.00 60 16 82,900.00 16 100,800.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (9,900.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (82,900.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามบริบทของความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในเขตพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน บ้านหัวหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตัวชี้วัด

เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความเชื่อมโยงภายในพื้นที่ใกล้เคียง (network) ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ม.อ. พบปะสมาชิกท่องเที่ยวชุมชนตำบลกมลา 9,900.00 20 1 9,900.00 1 1,200.00
2 ติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 0.00 20 13 43,300.00 13 76,600.00
9,900.00 40 14 53,200.00 14 77,800.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (9,900.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (53,200.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (9,900.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (136,100.00 บาท)