ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อประเมินผลกระทบเชิงสุขภาพชุมชนท่องเที่ยวตำบลกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพชีวิต รายได้ เศรษฐกิจชุมชน การศึกษา อัตราการเจริญโตของธุกิจท่องเที่ยวในบริเวณชุมชนท่องเที่ยวตำบลกมลา

เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามบริบทของความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในเขตพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน บ้านหัวหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความเชื่อมโยงภายในพื้นที่ใกล้เคียง (network) ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) 0.00 20 2 29,700.00 2 23,000.00
4-5 ส.ค. 61 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) 20 - -
13 ก.ย. 61 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) 20 - -
2 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ม.อ. พบปะสมาชิกท่องเที่ยวชุมชนตำบลกมลา 9,900.00 20 1 9,900.00 1 1,200.00
3 พ.ค. 61 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ม.อ. พบปะสมาชิกท่องเที่ยวชุมชนตำบลกมลา 20 - -
3 ติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 0.00 20 13 43,300.00 13 76,600.00
29-30 ก.ย. 61 นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมฐานกิจกรรมเพื่อประเมินความพร้อมและการจัดการของชุมชน 60 - -
1 ต.ค. 61 ทบทวนและร่างรายงาน 6 - -
21 ต.ค. 61 ติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 20 - -
1-2 ธ.ค. 61 รายงานผลการศึกษาให้ชุมชนผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 20 - -
8 ธ.ค. 61 ทบทวนงานวิจัยหลังจากการนำเสนอให้ชุมชนรับทราบผ่านการติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 6 - -
15 ธ.ค. 61 นำเสนอโครงการวิจัยผ่านเวทีงานประชุมนานาชาติ ณ เมืองโฮจิมินต์ ประเทศเวียดนาม 40 - -
18 ธ.ค. 61-3 พ.ค. 62 รายงานความก้าวหน้า ณ สจรส. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ 15 - -
10 ม.ค. 62-10 พ.ค. 62 เสนอรายงานต่อเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต 60 - -
22 ม.ค. 62 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหัวควนต่อคณะผู้เข้าประชุมโครงการ Erasmus+ TOURIST Project ครั้งที่ 3 60 - -
9 ก.พ. 62 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 80 - -
16 ก.พ. 62 เสนอและรายงานความก้าวหน้าในโครงการ ศวสต.ครั้งที่ 4/2562 20 - -
13 มี.ค. 62 รายงานผลแก่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 50 - -
25 เม.ย. 62 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านจากจังหวัดนราธิวาสผ่านโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหัวควน 45 - -
รวม 9,900.00 60 16 82,900.00 16 100,800.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (9,900.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (82,900.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (9,900.00 บาท)