ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดกิจกรรม

กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening)

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อประเมินผลกระทบเชิงสุขภาพชุมชนท่องเที่ยวตำบลกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มเป้าหมาย
จำแนกตามช่วงวัยจำแนกกลุ่มเฉพาะ
เด็กเล็ก0คน คนพิการ0คน
เด็กวัยเรียน0คน ผู้หญิง18คน
วัยทำงาน0คน มุสลิม20คน
ผู้สูงอายุ18คน แรงงาน2คน
ผู้ชาย0คน
รายละเอียดกิจกรรม

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีส่วนสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน “ความอยู่รอดของชุมชนขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงผูกพันกับทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)

 

รายละเอียดงบประมาณ
ประเภทจำนวนบาทครั้งรวม(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย 0

กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

วันที่กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย(คน)งบประมาณ(บาท)
4 ส.ค. 61 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) 20 -
13 ก.ย. 61 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) 20 -
รวม 2 กิจกรรม 40 29,700.00

Refresh