ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening)

1.มีข้อมูลรายละเอียดโครงการ/แผนการดำเนินงาน และโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 2. ทราบผลกระทบต่อสุขภาพเบื้องต้นที่เกี่ยวกับโครงการ

เพื่อการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)
  1. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ เช่น ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ข้อจำกัด ในการดำเนินโครงการ 2. ความครอบคลุมในกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 3. มีการกำหนดผลกระทบทางสุขภาพครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 4. มีข้อสรุป SDH ในการทำร่างตัวชี้วัดกการประเมิน 5. มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ SDH ที่จัดทำขึ้น 6. มีเครื่องมือรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น
เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing)
  1. มีข้อมูลตอบตามตัวชี้วัดที่กำหนด 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขั้นจากโครงการ 3.ร่างรายงานผลกระทบสุขภาพจากโครงการ 4. ปัญหาอุปสรรค ความสำเร็จ และโอกาสพัฒนาโครงการ
เพื่อทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review)

1.นำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนและผู้ที่สนใจให้ข้อคิดเห็นต่อร่างรายงาน 2. จัดทำข้อเสนอแนะร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening) 5,000.00 0 5 6,348.00 5 6,348.00
23 ก.ค. 61 ประชุมและร่วมรับฟังการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอนาสาร 2 - -
5 ส.ค. 61 ประชุมวาง Concept HIA ผู้สูงอายุ 2 - -
7 ส.ค. 61 เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค LTC 2 - -
8 ก.ย. 61 เขียนและปรับปรุงโครงร่างวิจัย HIA ผู้สูงอายุ 2 - -
2 พ.ย. 61 สัมภาษณ์ หัวหน้าโครงการผู้สูงอายุ 2 - -
2 การกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) 10,000.00 0 2 8,900.00 2 8,900.00
19 ธ.ค. 61 นำเสนอแนวทาง HIA Screening and Scoping 2 - -
20 ธ.ค. 61 การกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) 20 - -
3 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing) 20,000.00 0 - - - -
4 ทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review) 5,000.00 0 - - - -
รวม 40,000.00 0 7 15,248.00 7 15,248.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (40,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (15,248.00 บาท)