ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดกิจกรรม

การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening)

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening)
กลุ่มเป้าหมาย
จำแนกตามช่วงวัยจำแนกกลุ่มเฉพาะ
เด็กเล็ก0คน คนพิการ0คน
เด็กวัยเรียน0คน ผู้หญิง0คน
วัยทำงาน0คน มุสลิม0คน
ผู้สูงอายุ0คน แรงงาน0คน
อื่น ๆ ระบุ...0คน
รายละเอียดกิจกรรม

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)

 

รายละเอียดงบประมาณ
ประเภทจำนวนบาทครั้งรวม(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย 0

กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

วันที่กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย(คน)งบประมาณ(บาท)
23 ก.ค. 61 ประชุมและร่วมรับฟังการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอนาสาร 2 -
5 ส.ค. 61 ประชุมวาง Concept HIA ผู้สูงอายุ 2 -
7 ส.ค. 61 เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค LTC 2 -
8 ก.ย. 61 เขียนและปรับปรุงโครงร่างวิจัย HIA ผู้สูงอายุ 2 -
2 พ.ย. 61 สัมภาษณ์ หัวหน้าโครงการผู้สูงอายุ 2 -
รวม 5 กิจกรรม 10 6,348.00

Refresh