ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดกิจกรรม

สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดสงขลา งวดที่ 1

วัตถุประสงค์
  1. 1. สนับสนุนการผลิตสื่อและจัดรายการเพื่อการสื่อสารสาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพและรูปแบบการสื่อสารกับประเด็นขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคม 3.กำหนดแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการสื่อสาร กับการขับเคลื่อนสังคม
กลุ่มเป้าหมาย
จำแนกตามช่วงวัยจำแนกกลุ่มเฉพาะ
เด็กเล็ก0คน คนพิการ0คน
เด็กวัยเรียน0คน ผู้หญิง0คน
วัยทำงาน0คน มุสลิม0คน
ผู้สูงอายุ0คน แรงงาน0คน
อื่น ๆ ระบุ...0คน
รายละเอียดกิจกรรม

          การขับเคลื่อนงานสื่อสารประเด็นงานในพื้นที่ตามแผนงาน คือ งานเขียน (วิเคราะห์ข้อมูล)  ให้เห็นเรื่องของการเปรียบเทียบ  ข้อดีข้อเสีย  และผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร  การผลิตข่าวเพื่อสร้างกระแส  สร้างความเปลี่ยนแปลง  และยกระดับการขับเคลื่อนทางสังคม  เช่น คลิปสั้น ๆ ซึ่งอาจใช้เรื่องของ social network  ให้เป็นประโยชน์การผลิตสารคดีโทรทัศน์  จัดเวทีถกเถียงสาธารณะกับประเด็นที่ขับเคลื่อน โดยใช้ช่องทางการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ ในระดับจังหวัด  การผลิตสารคดีวิทยุ และรายการวิทยุเชื่อมกับแผนงานกลางผ่านรายการ  การใช้สื่อใหม่ เช่น line,Online: Web, TV Online, วิทยุ Online, Facebook  ( Onair  Online Onground )ในพื้นที่และข้ามพื้นที่ นำเสนอสื่อของพื้นที่ปฏิบัติการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 ม.ค. 2561- 31 ต.ค 2561

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต 1. กระบวนการทำงานของเครือข่ายสื่อในแต่ละจังหวัด ภายใต้ประเด็นงานที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยเฉพาะประเด็นที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. สจรส.มอ.
2. การร่วมกันผลิตเนื้อหา การสื่อสารของแต่ละพื้นที่ เพื่อทำการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ร่วมกันโดยการจัดการร่วมของกองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้ 3. เนื้อหาประเด็นการขับเคลื่อนจะรวบรวมเป็นข้อมูลทางวิชาการในการรับฟังความเห็นในห้องย่อย การสื่อสารสร้างสุขภาคใต้ ในงานสร้างสุขภาคใต้ปี 60

ผลลัพธ์ 1. เกิดเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาพใต้ ทั้ง 14 จังหวัด 2. การทำงานร่วมในรูปแบบกองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้ โดยมีการร่วมการผลิตเนื้อหาการสื่อสารในประเด็นสุขภาวะของแต่ละพื้นนำมาสื่อสารในช่องทาง การสื่อสารของแต่ละจังหวัด โดยมีตารางการนำเสนอสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละจังหวัด ในการนำเสนอเนื้อหา 3. การวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการสื่อสารที่ได้ทำการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพสื่อ และรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม

ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้(สจรส.มอ.) ,สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช

รายละเอียดงบประมาณ
ประเภทจำนวนบาทครั้งรวม(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย 0

กิจกรรม : สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที 25 มี.ค. 2561 เวลา 08:00:00 - 20:00:00 น.

สถานที่
ชุมชนรำแดง/ ชุมชนหัวเขาแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สัมภาษณ์เชิงลึก ถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ เพื่อเก็บข้อมูล   แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ บ้านใบตาลอายุ 100 ปี   ชุมชนรำแดง และยอดหัวเขาแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา

งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.คณะทำงานโครงการ
2.ชุมชนรำแดง
3.ชุมชนหัวเขาแดง

กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

วันที่กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย(คน)งบประมาณ(บาท)
19 ม.ค. 61 พบเครือข่ายสื่อมวลชนและนักสื่อสารสุขภาวะ 3 -
27 ม.ค. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการครั้งที่ 1 15 -
31 ม.ค. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการจัดการภัยพิบัติ 10 -
19 ก.พ. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 2 10 -
18 มี.ค. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ : ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 -
23 มี.ค. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยง : สุรา 10 -
25 มี.ค. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 -
5 เม.ย. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงาน/เครือข่ายครั้งที่ 3 10 -
21 เม.ย. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นสุขภาวะ 10 -
14 มิ.ย. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 4 10 -
18 มิ.ย. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 5 10 -
24 มิ.ย. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสุขภาวะชุมชน 10 -
รวม 12 กิจกรรม 118 40,000.00

Refresh