ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดกิจกรรม

สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ)ผ่านรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ จังหวัดสงขลา งวดที่ 1

วัตถุประสงค์
  1. 1. สนับสนุนการผลิตสื่อและจัดรายการเพื่อการสื่อสารสาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพและรูปแบบการสื่อสารกับประเด็นขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคม 3.กำหนดแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการสื่อสาร กับการขับเคลื่อนสังคม
กลุ่มเป้าหมาย
จำแนกตามช่วงวัยจำแนกกลุ่มเฉพาะ
เด็กเล็ก0คน คนพิการ0คน
เด็กวัยเรียน0คน ผู้หญิง0คน
วัยทำงาน0คน มุสลิม0คน
ผู้สูงอายุ0คน แรงงาน0คน
อื่น ๆ ระบุ...0คน
รายละเอียดกิจกรรม

          การขับเคลื่อนงานสื่อสารประเด็นงานในพื้นที่ตามแผนงาน คือ งานเขียน (วิเคราะห์ข้อมูล)  ให้เห็นเรื่องของการเปรียบเทียบ  ข้อดีข้อเสีย  และผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร  การผลิตข่าวเพื่อสร้างกระแส  สร้างความเปลี่ยนแปลง  และยกระดับการขับเคลื่อนทางสังคม  เช่น คลิปสั้น ๆ ซึ่งอาจใช้เรื่องของ social network  ให้เป็นประโยชน์การผลิตสารคดีโทรทัศน์  จัดเวทีถกเถียงสาธารณะกับประเด็นที่ขับเคลื่อน โดยใช้ช่องทางการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ ในระดับจังหวัด  การผลิตสารคดีวิทยุ และรายการวิทยุเชื่อมกับแผนงานกลางผ่านรายการ  การใช้สื่อใหม่ เช่น line,Online: Web, TV Online, วิทยุ Online, Facebook  ( Onair  Online Onground )ในพื้นที่และข้ามพื้นที่ นำเสนอสื่อของพื้นที่ปฏิบัติการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 ม.ค. 2561- 31 ต.ค 2561

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต 1. กระบวนการทำงานของเครือข่ายสื่อในแต่ละจังหวัด ภายใต้ประเด็นงานที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยเฉพาะประเด็นที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. สจรส.มอ.
2. การร่วมกันผลิตเนื้อหา การสื่อสารของแต่ละพื้นที่ เพื่อทำการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ร่วมกันโดยการจัดการร่วมของกองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้ 3. เนื้อหาประเด็นการขับเคลื่อนจะรวบรวมเป็นข้อมูลทางวิชาการในการรับฟังความเห็นในห้องย่อย การสื่อสารสร้างสุขภาคใต้ ในงานสร้างสุขภาคใต้ปี 60

ผลลัพธ์ 1. เกิดเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาพใต้ ทั้ง 14 จังหวัด 2. การทำงานร่วมในรูปแบบกองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้ โดยมีการร่วมการผลิตเนื้อหาการสื่อสารในประเด็นสุขภาวะของแต่ละพื้นนำมาสื่อสารในช่องทาง การสื่อสารของแต่ละจังหวัด โดยมีตารางการนำเสนอสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละจังหวัด ในการนำเสนอเนื้อหา 3. การวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการสื่อสารที่ได้ทำการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพสื่อ และรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม

ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้(สจรส.มอ.) ,สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช

รายละเอียดงบประมาณ
ประเภทจำนวนบาทครั้งรวม(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย 0

กิจกรรม : พบเครือข่ายสื่อมวลชนและนักสื่อสารสุขภาวะ

พบเครือข่ายสื่อมวลชนและนักสื่อสารสุขภาวะ

วันที 19 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 เวลา 09:00:00 - 18:00:00 น.

สถานที่
ไร่ปรีดา โฮมสเตย์ จ.กระบี่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน
  • เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นประเด็นการท่องเที่ยว   ชุมชน โซนใต้บน
  • ทำความรู้จักเครือข่ายสื่อชุมชนภาคใต้
  • วางแผนแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการ   เปลี่ยนแปลงในรูปแบบสื่อสร้างสุขสงขลา

งบประมาณที่ตั้งไว้ 5000.00 บาท

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

คณะทำงานโครงการ 3 คน 

กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

วันที่กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย(คน)งบประมาณ(บาท)
19 ม.ค. 61 พบเครือข่ายสื่อมวลชนและนักสื่อสารสุขภาวะ 3 -
27 ม.ค. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการครั้งที่ 1 15 -
31 ม.ค. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการจัดการภัยพิบัติ 10 -
19 ก.พ. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 2 10 -
18 มี.ค. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ : ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 -
23 มี.ค. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยง : สุรา 10 -
25 มี.ค. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 -
5 เม.ย. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงาน/เครือข่ายครั้งที่ 3 10 -
21 เม.ย. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นสุขภาวะ 10 -
14 มิ.ย. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 4 10 -
18 มิ.ย. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 5 10 -
24 มิ.ย. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสุขภาวะชุมชน 10 -
รวม 12 กิจกรรม 118 40,000.00

Refresh