ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส)

ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

Public Policy Institute

ข่าวประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวโดยชุมชน: CBT กับยุทธศาสตร์อันดามัน

@8 ก.ค. 63 12:06
การท่องเที่ยวโดยชุมชน: CBT เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน หลาย ๆ ชุมชนในประเทศไทยที่มีศักยภาพ พยายามปรับตัวและพัฒนาชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะพักผ่อนพร้อม ๆ ไปกับการเรียนรู้วิถีชิวิตของชุมชน สนส.และเครือข่ายคณะทำงานในพื้นที่โซนอันดาม้น จึงได้ดำเนินการป

ศวนส ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพืี้นที่ ช่วยกันขับเคลื่อน แผนอาหารภาคใต้

@29 มิ.ย. 63 12:02
สถาบันนโยบายสาธารณะ สนส. ม.อ. โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี ฯ ร่วมกับเครือข่ายคณะทำงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารภาคใต้ ในประเด็น 1.พืชร่วมยาง 2.เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ และ 3.ตำบลบูรณาการระบบอาหาร จากจังหวัด ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงาน ฯ เพื่อให้คนใต้มี #คว

ศวนส.ร่วมผนึกกำลัง เสริมศักยภาพบัณฑิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชน

@25 มิ.ย. 63 16:52
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี ฯ ม.อ. พร้อมด้วย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช. เขต 12 สงขลา เข้าพบ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมหารือแผนงานการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาให้สามารถดำเ

หัวข้อทั้งหมด

เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

show ชื่่อโครงการจาก http://hsmi2.psu.ac.th/project/list?set=1522

ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร

show ชื่่อโครงการจาก http://hsmi2.psu.ac.th/project/list?set=1523

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

show ชื่่อโครงการจาก http://hsmi2.psu.ac.th/project/list?set=1546

การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

show ชื่่อโครงการจาก http://hsmi2.psu.ac.th/project/list?set=1547

งานสื่อสาธารณะ

show ชื่่อโครงการจาก http://hsmi2.psu.ac.th/project/list?set=1548