ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ
ตัวชี้วัด

ข้อมูลด้านอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระได้รับการเผยแพร่และยกระดับขึ้นเป็นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน 2,000.00 10 11 21,001.00 11 -
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 2,000.00 40 - - - -
3 รวมรวบข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วยสูตรและคุณค่าทางโภชนาการ 20,000.00 40 2 3,000.00 2 -
4 การทำ Mapping ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่วัฒนธรรมอาหารกับพื้นที่การท่องเที่ยวของคาบสมุทรสทิงพระ 10,000.00 200 - - - -
5 จัดประกวดอาหาร อำเภอระโนด 15,000.00 50 - - - -
6 จัดประกวดอาหาร อำเภอกระแสสินธุ์ 15,000.00 50 - - - -
7 จัดประกวดอาหาร อำเภอสทิงพระ 15,000.00 50 - - - -
8 จัดประกวดอาหาร อำเภอสิงหนคร 15,000.00 50 - - - -
9 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 1 13,000.00 20 - - - -
10 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 2 13,000.00 20 - - - -
11 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 3 13,000.00 20 - - - -
12 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 4 13,000.00 20 - - - -
13 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 5 13,000.00 40 - - - -
14 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 6 13,000.00 40 - - - -
15 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 7 13,000.00 40 - - - -
16 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 8 13,000.00 40 - - - -
17 ประชุมสรุปโครงการ 2,000.00 20 1 2,000.00 1 -
200,000.00 750 14 26,001.00 14 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (26,001.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
2) เพื่อหนุนเสริมแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ
ตัวชี้วัด

วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระถูกยกขึ้นเป็นประเด็นสำคัญในการท่องเที่ยวโดยชุมชนกระทั่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน 2,000.00 10 11 21,001.00 11 -
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 2,000.00 40 - - - -
3 รวมรวบข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วยสูตรและคุณค่าทางโภชนาการ 20,000.00 40 2 3,000.00 2 -
4 การทำ Mapping ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่วัฒนธรรมอาหารกับพื้นที่การท่องเที่ยวของคาบสมุทรสทิงพระ 10,000.00 200 - - - -
5 จัดประกวดอาหาร อำเภอระโนด 15,000.00 50 - - - -
6 จัดประกวดอาหาร อำเภอกระแสสินธุ์ 15,000.00 50 - - - -
7 จัดประกวดอาหาร อำเภอสทิงพระ 15,000.00 50 - - - -
8 จัดประกวดอาหาร อำเภอสิงหนคร 15,000.00 50 - - - -
9 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 1 13,000.00 20 - - - -
10 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 2 13,000.00 20 - - - -
11 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 3 13,000.00 20 - - - -
12 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 4 13,000.00 20 - - - -
13 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 5 13,000.00 40 - - - -
14 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 6 13,000.00 40 - - - -
15 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 7 13,000.00 40 - - - -
16 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 8 13,000.00 40 - - - -
17 ประชุมสรุปโครงการ 2,000.00 20 1 2,000.00 1 -
200,000.00 750 14 26,001.00 14 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (26,001.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
3) เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระผ่านกระบวนการพัฒนาอาหารแบบบูรณาการ
ตัวชี้วัด

ผู้บริโภคที่ชื่นชอบวัฒนธรรมอาหารเดินทางไปท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน 2,000.00 10 11 21,001.00 11 -
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 2,000.00 40 - - - -
3 รวมรวบข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วยสูตรและคุณค่าทางโภชนาการ 20,000.00 40 2 3,000.00 2 -
4 การทำ Mapping ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่วัฒนธรรมอาหารกับพื้นที่การท่องเที่ยวของคาบสมุทรสทิงพระ 10,000.00 200 - - - -
5 จัดประกวดอาหาร อำเภอระโนด 15,000.00 50 - - - -
6 จัดประกวดอาหาร อำเภอกระแสสินธุ์ 15,000.00 50 - - - -
7 จัดประกวดอาหาร อำเภอสทิงพระ 15,000.00 50 - - - -
8 จัดประกวดอาหาร อำเภอสิงหนคร 15,000.00 50 - - - -
9 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 1 13,000.00 20 - - - -
10 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 2 13,000.00 20 - - - -
11 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 3 13,000.00 20 - - - -
12 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 4 13,000.00 20 - - - -
13 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 5 13,000.00 40 - - - -
14 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 6 13,000.00 40 - - - -
15 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 7 13,000.00 40 - - - -
16 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 8 13,000.00 40 - - - -
17 ประชุมสรุปโครงการ 2,000.00 20 1 2,000.00 1 -
200,000.00 750 14 26,001.00 14 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (26,001.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 4

วัตถุประสงค์ :
4) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ
ตัวชี้วัด

เกิดการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระที่มีการจัดการโดยชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน 2,000.00 10 11 21,001.00 11 -
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 2,000.00 40 - - - -
3 รวมรวบข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วยสูตรและคุณค่าทางโภชนาการ 20,000.00 40 2 3,000.00 2 -
4 การทำ Mapping ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่วัฒนธรรมอาหารกับพื้นที่การท่องเที่ยวของคาบสมุทรสทิงพระ 10,000.00 200 - - - -
5 จัดประกวดอาหาร อำเภอระโนด 15,000.00 50 - - - -
6 จัดประกวดอาหาร อำเภอกระแสสินธุ์ 15,000.00 50 - - - -
7 จัดประกวดอาหาร อำเภอสทิงพระ 15,000.00 50 - - - -
8 จัดประกวดอาหาร อำเภอสิงหนคร 15,000.00 50 - - - -
9 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 1 13,000.00 20 - - - -
10 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 2 13,000.00 20 - - - -
11 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 3 13,000.00 20 - - - -
12 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 4 13,000.00 20 - - - -
13 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 5 13,000.00 40 - - - -
14 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 6 13,000.00 40 - - - -
15 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 7 13,000.00 40 - - - -
16 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 8 13,000.00 40 - - - -
17 ประชุมสรุปโครงการ 2,000.00 20 1 2,000.00 1 -
200,000.00 750 14 26,001.00 14 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (26,001.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (104,004.00 บาท)