ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1) เพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ

ข้อมูลด้านอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระได้รับการเผยแพร่และยกระดับขึ้นเป็นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ

2) เพื่อหนุนเสริมแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ

วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระถูกยกขึ้นเป็นประเด็นสำคัญในการท่องเที่ยวโดยชุมชนกระทั่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน

3) เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระผ่านกระบวนการพัฒนาอาหารแบบบูรณาการ

ผู้บริโภคที่ชื่นชอบวัฒนธรรมอาหารเดินทางไปท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

4) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ

เกิดการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระที่มีการจัดการโดยชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน 2,000.00 10 11 21,001.00 11 -
20 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 - -
11 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สจรส.มอ 2 - -
21 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 - -
26 มิ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 - -
1 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ. 2 - -
7 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย4อำเภอ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 40 - -
5 ต.ค. 61 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ. 2 - -
28 ต.ค. 61 ประชุมคณะทำงานพิจารณาโปรแกรมการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ 2 - -
19 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงานวางแผนทดลองลงพื้นที่การท่องเที่ยวร่วมกับครัวใบโหนด 10 - -
4 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สจรส.มอ 2 - -
23 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ. 2 - -
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 2,000.00 40 - - - -
3 รวมรวบข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วยสูตรและคุณค่าทางโภชนาการ 20,000.00 40 2 3,000.00 2 -
7 ก.ย. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอระโนด 2 - -
8 ก.ย. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอกระแสสินธุิ์ 4 - -
4 การทำ Mapping ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่วัฒนธรรมอาหารกับพื้นที่การท่องเที่ยวของคาบสมุทรสทิงพระ 10,000.00 200 - - - -
5 จัดประกวดอาหาร อำเภอระโนด 15,000.00 50 - - - -
6 จัดประกวดอาหาร อำเภอกระแสสินธุ์ 15,000.00 50 - - - -
7 จัดประกวดอาหาร อำเภอสทิงพระ 15,000.00 50 - - - -
8 จัดประกวดอาหาร อำเภอสิงหนคร 15,000.00 50 - - - -
9 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 1 13,000.00 20 - - - -
10 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 2 13,000.00 20 - - - -
11 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 3 13,000.00 20 - - - -
12 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 4 13,000.00 20 - - - -
13 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 5 13,000.00 40 - - - -
14 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 6 13,000.00 40 - - - -
15 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 7 13,000.00 40 - - - -
16 จัดการท่องเที่ยว / ลานอาหาร / Chef’s Table ครั้งที่ 8 13,000.00 40 - - - -
17 ประชุมสรุปโครงการ 2,000.00 20 1 2,000.00 1 -
7 ธ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 10 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

25 ม.ค. 2561 ประชุมคณะทำงานชี้แจงทำความเข้าใจโครงการฯ 5 2000.00
19 ก.ค. 2561 ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 10 2000.00
15 ต.ค. 2561 ประชุมวางแผนการลงพื้นที่การจัดการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ 4 1000.00
24 พ.ย. 2561 จัดการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหาร(พื้นที่สิงหนคร,กระแสสินธุิ์) 30 0.00
1 ธ.ค. 2561 จัดการท่องเที่ยวเพื่อการต่อยอดวัฒนธรรมอาหาร (พื้นที่ระโนด,สทิงพระ) 30 10000.00
รวม 200,000.00 750 19 41,001.00 19 0.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (41,001.00 บาท)