ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดกิจกรรม

จัดประกวดอาหาร อำเภอสิงหนคร

วัตถุประสงค์
  1. 1) เพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ
  2. 2) เพื่อหนุนเสริมแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ
  3. 3) เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระผ่านกระบวนการพัฒนาอาหารแบบบูรณาการ
  4. 4) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ
กลุ่มเป้าหมาย
จำแนกตามช่วงวัยจำแนกกลุ่มเฉพาะ
เด็กเล็ก0คน คนพิการ0คน
เด็กวัยเรียน0คน ผู้หญิง0คน
วัยทำงาน0คน มุสลิม0คน
ผู้สูงอายุ0คน แรงงาน0คน
อื่น ๆ ระบุ...0คน
รายละเอียดกิจกรรม

ประสานงานระดับอำเภอ ชี้แจง จัดทำกติกา ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ประสานงานเชิญเข้าประกวด ประชาสัมพันธ์ จัดประกวด และมอบรางวัล

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 เดือน

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

ได้ข้อมูลชื่อผู้ทำอาหาร/ขนม รายการอาหาร/ขนม สูตรอาหาร/ขนม กรรมวิธีการทำ และแหล่งวัตถุดิบในอำเภอสิงหนคร

ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)

มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา สถาบันทักษิณคดีศึกษา และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน สนับสนุนนักวิจัยและบุคลากร สภาวัฒนธรรมอำเภอสิงหนคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร ร้านครัวใบโหนด และศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก สนับสนุนการประสานงาน การให้ข้อมูลและความร่วมมือในการดำเนินโครงการ

รายละเอียดงบประมาณ
ประเภทจำนวนบาทครั้งรวม(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย 0

กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

วันที่กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย(คน)งบประมาณ(บาท)
รวม 0 กิจกรรม 0 0.00

Refresh