ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดกิจกรรม

ประชุมคณะทำงาน

วัตถุประสงค์
  1. 1) เพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ
  2. 2) เพื่อหนุนเสริมแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ
  3. 3) เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระผ่านกระบวนการพัฒนาอาหารแบบบูรณาการ
  4. 4) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ
กลุ่มเป้าหมาย
จำแนกตามช่วงวัยจำแนกกลุ่มเฉพาะ
เด็กเล็ก0คน คนพิการ0คน
เด็กวัยเรียน0คน ผู้หญิง0คน
วัยทำงาน0คน มุสลิม0คน
ผู้สูงอายุ0คน แรงงาน0คน
อื่น ๆ ระบุ...0คน
รายละเอียดกิจกรรม

000000000000000

ระยะเวลาดำเนินงาน

000

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

00000000

ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)

000000

รายละเอียดงบประมาณ
ประเภทจำนวนบาทครั้งรวม(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย 0

กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

วันที่กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย(คน)งบประมาณ(บาท)
20 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 -
11 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สจรส.มอ 2 -
21 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 -
26 มิ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 -
1 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ. 2 -
7 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย4อำเภอ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 40 -
5 ต.ค. 61 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ. 2 -
28 ต.ค. 61 ประชุมคณะทำงานพิจารณาโปรแกรมการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ 2 -
19 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงานวางแผนทดลองลงพื้นที่การท่องเที่ยวร่วมกับครัวใบโหนด 10 -
4 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สจรส.มอ 2 -
23 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ. 2 -
รวม 11 กิจกรรม 92 21,001.00

Refresh