ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายละเอียดกิจกรรม

รวมรวบข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วยสูตรและคุณค่าทางโภชนาการ

วัตถุประสงค์
  1. 1) เพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ
  2. 2) เพื่อหนุนเสริมแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ
  3. 3) เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระผ่านกระบวนการพัฒนาอาหารแบบบูรณาการ
  4. 4) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ
กลุ่มเป้าหมาย
จำแนกตามช่วงวัยจำแนกกลุ่มเฉพาะ
เด็กเล็ก0คน คนพิการ0คน
เด็กวัยเรียน0คน ผู้หญิง0คน
วัยทำงาน0คน มุสลิม0คน
ผู้สูงอายุ0คน แรงงาน0คน
อื่น ๆ ระบุ...0คน
รายละเอียดกิจกรรม

ค้นคว้า รวบรวม ศึกษาข้อมูลด้านอาหาร จากเอกสาร งานวิจัย บทความ และการสัมภาษณ์ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ

ระยะเวลาดำเนินงาน

4 เดือน

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

ข้อมูลอาหาร/ขนมพื้นบ้าน จำแนกประเภท แหล่งวัตถุดิบ ข้อมูลสูตรอาหาร/ขนม กรรมวิธีการทำ ชื่อผู้ทำ และคุณค่าทางโภชนาการ

ภาคีร่วมสนับสนุน (ระบุชื่อภาคีและวิธีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ)

มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา สถาบันทักษิณคดีศึกษา และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน สนับสนุนนักวิจัย บุคลากรและสถานที่จัดกิจกรรม สภาวัฒนธรรมอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 4 อำเภอ ร้านครัวใบโหนด และศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก สนับสนุนการประสานงาน การให้ข้อมูลและความร่วมมือในการดำเนินโครงการ

รายละเอียดงบประมาณ
ประเภทจำนวนบาทครั้งรวม(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย 0

กิจกรรมย่อยตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการ

วันที่กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย(คน)งบประมาณ(บาท)
7 ก.ย. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอระโนด 2 -
8 ก.ย. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอกระแสสินธุิ์ 4 -
รวม 2 กิจกรรม 6 3,000.00

Refresh