ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายชื่อโครงการ ปี 2562 (จำนวน 96 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
แผนงาน สจรส.
1 62
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae งานบริหารงานกลาง /สนง. ปี62แผนงาน สจรส.
1 - -
2 62-00-0081
(โครงการ)ปี 2562
Little Bear สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุขแผนงาน สจรส.
5 1 - 12 มี.ค. 62 11:28
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2แผนงาน สจรส.
- - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2562
Pawint Saeku BET ทดลองสร้างโครงสร้างแผนงาน สจรส.
1 - -
5 ???
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ปี2แผนงาน สจรส.
- - -
6 ???
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae แผนงานอาหาร ปี62แผนงาน สจรส.
- - -
7 ???
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี ุ62แผนงาน สจรส.
- - -
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae HIA RC ปี 62แผนงาน สจรส.
- - -
แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 - -
2 Sch072_001
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านควนโส โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านควนโสโรงเรียนบ้านควนโส หมู่ที่ 3 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
5 3 - 19 พ.ย. 61 15:42
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านเคลียง เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
4 001
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านพอบิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพอบิดม. 9 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
6 - -
5 sch073
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านบ่อหว้า โครงการเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้าโรงเรียนบ้านบ่อหว้า ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
4 4 - 20 พ.ย. 61 14:37
6 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดบางศาลา เห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 - -
7 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านกรอบ โรงเรียนบ้านกรอบม.4 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดวังไทร โรงเรียนวัดวังไทรแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
4 - -
9 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาวโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขว ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
10 ???
(โครงการ)ปี 2562
โครงการเกษตรในโรงเรียน   โรงเรียนบ้านลำลอง โครงการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในโรงเรียนบ้านลำลองแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
6 6 - 2 ธ.ค. 61 14:43
11 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดนาหมอศรี โครงการเกษตรในโรงเรียนวัดนาหมอศรี93/2 ม.1 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 - -
12 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านคลองคล้า โรงเรียนบ้านคลองคล้าแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
4 - -
13 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านแหลมหาด เกษตรเพื่ออาหารกลางวันจังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
14 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดบางทีง โรงเรียนวัดบางทีง(โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน)แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
15 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านคลองช้าง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคลองช้างแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
4 - -
16 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านต้นส้าน อาหารเช้าเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านต้นส้านตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
17 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านโมย โรงเรียนบ้านโมยแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
18 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดบางทีง โรงเรียนวัดบางทีง(โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน)แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
19 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดบางทีง โรงเรียนวัดบางทีง(โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน)แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
20 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดบางทีง โรงเรียนวัดบางทีงแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
6 - -
21 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนตัวอย่าง โรงเรียนตัวอย่างตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
3 2 - 21 พ.ย. 61 15:09
22 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดบางทีง โรงเรียนวัดบางทีง(โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน)แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
23 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านพรุหวา โครงการ เกษตรผสมผสานน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพรุหวาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
24 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดอ่าวบัว โรงเรียนวัดอ่าวบัวแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
25 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดทุ่งข่า โรงเรียนวัดทุ่งข่าแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
26 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา ผักสวนครัวรั้วกินได้โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
8 - -
27 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ บ้านวังใหญ่ปลายรำแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
28 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดทุ่งข่า โรงเรียนวัดทุ่งข่าแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
29 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดทุ่งข่า โรงเรียนวัดทุ่งข่าแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
30 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดทุ่งข่า โรงเรียนวัดทุ่งข่าแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
31 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดทุ่งข่า โรงเรียนวัดทุ่งข่าแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
32 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านสม็อง โรงเรียนบ้านสม็องม.7 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
33 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดท่าประดู่ นักเรียนอยู่ดีกินดีแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
3 - -
34 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)หมุ่ที่ 12 ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียงจังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 - -
35 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
3 - -
36 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านกะทิง รร.บ้านกะทิงแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
37 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดท่าประดู่ โรงเรียนวัดท่าประดุ่แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
38 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
39 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
40 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ บ้านวังใหญ่ปลายรำโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
41 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านนาม่วง โครงการโภชนาการเพื่ออนาคตโรงเรียนบ้านนาม่วงม.4 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
3 - -
42 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน โครงการเกษตรในโรงเรียนชุมชนบ้านนากันเพื่ออาหารเช้าตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
3 - -
43 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดโคกม่วง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกม่วงตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
44 001
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดโคกเหรียง การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อสุขภาพตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 - -
45 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านเมาะลาแต โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแตม.6 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 1 - 20 พ.ย. 61 15:28
46 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) พัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดีโรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์)หมู่ที่ 5 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
47 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านปลักคล้า เกษตรเพื่อน้องของโรงเรียนบ้านปลักคล้าม.4 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
48 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านบ่อทอง โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านบ่อทองม.4 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 - -
49 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ โครงการเกษตรโรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อเพื่ออาหารกลางวันม.4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 1 - 20 พ.ย. 61 15:22
50 001/2561
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดทุ่งบัว เกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งบัว40/6 ม.1 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
3 - -
51 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านไร่ เกษตรในโรงเรียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไร่ม.5 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
3 - -
52 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านห้วยบอน ส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันม.2 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
53 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดกาหรํา โครงการ ชวนนักเรียนกินผัก โรงเรียนวัดกาหรำหมู่ที่ 2 ตำบลโรง อำเภอกระเเสสินธุ์ จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
54 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง อาหารกลางวันเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านตะเคียนทองม.7 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 - -
55 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ผลไม้ปลอดภัย โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 - -
56 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดโตนดด้วน โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนวัดโตนดด้วนแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
6 - -
57 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านรัดปูน ผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านรัดปูนม.2 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
58 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล เกษตรเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านทุ่งไพลม.1 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
59 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดโคกม่วง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกม่วงม.9 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
60 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านป็อง โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมผลผลิตในโครงการอาหารกลางวัน26/6 ม.2 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 - -
61 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดแม่เปียะ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดแม่เปียะโรงเรียนวัดแม่เปียะ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 1 - 21 ธ.ค. 61 13:24
62 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านต้นปริง โครงการกินดี อยู่ดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ .โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
63 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
64 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านมุนี เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านมุนีม.4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
65 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวัน(บ้านโคกสิเหรง)โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง หมู่ ที่1 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
4 - -
66 sch057
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตารามหมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 - -
67 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านล่องควน ปลูกผักข้างรั้วปลอดสารพิษ โรงเรียนบ้านล่องควนหมู่ที่ 6 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 1 - 21 พ.ย. 61 15:31
68 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านทับยาง เกษตรอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทับยางม.8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
69 เกษตร 2561
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดนาหม่อม โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อมเลขที่1 หมู๋ 5 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
70 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านควนจง เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านควนจงม.4 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
4 - -
71 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านโคกพยอม โรงเรียนบ้านโคกพยอม:โครงการอาหารสมบูรณ์ม.5 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
72 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านเก่า โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านเก่าตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 - -
73 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านโคกตก เกษตรพอเพียงเพื่ออาหารนักเรียนโคกตกม.4 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
74 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด โครงการอาหารปลอดภัยในถ้ำตลอด โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
75 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดปรางแก้ว โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
76 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดเลียบ ส่งเสริมการกินอาหารปลอดภัย โรงเรียนวัดเลียบตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 1 - 21 พ.ย. 61 15:09
77 sch060
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดเนินพิจิตร โครงการปลูกผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดเนินพิจิตรแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 1 - 21 พ.ย. 61 15:14
78 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านเก่าร้าง โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรียนบ้านเก่าร้าง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
79 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านนาจะแหน เกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านนาจะแหนหมู่5 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
80 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดโพธาราม ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดโพธารามตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
81 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ม.2 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
82 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านเก่าร้าง โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
83 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดนาหม่อม โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อมแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
84 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านทัพหลวง ไม่ระบุชื่อแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
85 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านทัพหลวง โครงการงานอาชีพเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกโรงเรียนบ้านทัพหลวงแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
86 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนบ้านทัพหลวง โครงการงานอาชีพเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกโรงเรียนบ้านทัพหลวงแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
87 ???
(โครงการ)ปี 2562
โรงเรียนวัดโพธาราม ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
แผนงานโซนใต้อันดามัน
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดระนอง, จังหวัดพังงา, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดกระบี่, จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล)แผนงานโซนใต้อันดามัน
5 2 - 5 เม.ย. 62 14:45
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 96 โครงการ