รายชื่อโครงการ ปี 2561 (จำนวน 20 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
แผนงาน สจรส.
1 61-00-1397
(โครงการ)ปี 2561
HSMI_Ae พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือแผนงาน สจรส.
9 8 - 12 มี.ค. 62 11:22
แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
Little Bear อาหารดีที่โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ยแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 2 - 17 ต.ค. 61 19:27
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
phen sukmag testแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2561
phen sukmag Testแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน2ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 1 - 19 พ.ย. 61 14:22
5 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนบ้านกะทิง โครงการนาข้าวในบ่อซีเมนต์จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
6 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนธรรมศาสตร์ จุฬา 1 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา ๑ม.3 ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
4 - -
7 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนวัดนาหม่อม โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อมแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
8 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนบ้านนาทองสุก ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาทองสุกโรงเรียนบ้านนาทองสุก ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
9 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนบ้านควนกบ โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก โรงเรียนบ้านควนกบตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
5 - -
10 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ โครงการเกษตรในโรงเรียนแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
11 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ เกษตรในโรงเรียนแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
12 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนวัดโพธาราม ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
13 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนวัดโพธาราม ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
14 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนวัดโพธาราม ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
15 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนวัดโพธาราม ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
16 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนวัดโพธาราม ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชาแผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
แผนงานโซนใต้บน
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
HSMI_Ae โครงการตัวอย่าง สำหรับตรวจโครงการแผนงานโซนใต้บน
1 - -
แผนงานโซนใต้อันดามัน
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
HSMI_Ae ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน กรณี จังหวัดตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน
- - -
แผนงานสร้างสุข
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
HSMI_Ae สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนแผนงานสร้างสุข
1 1 - 26 มี.ค. 61 15:19
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ