รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ การศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
- - -
การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
Little Bear อาหารดีที่โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ยการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
2 2 - 17 ต.ค. 61 19:27
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
phen sukmag testการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2561
phen sukmag Testการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน2ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 1 - 19 พ.ย. 61 14:22
5 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนบ้านกะทิง โครงการนาข้าวในบ่อซีเมนต์จังหวัดสงขลาการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
6 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนธรรมศาสตร์ จุฬา 1 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา ๑ม.3 ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
4 - -
7 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนวัดนาหม่อม โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อมการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
8 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนบ้านนาทองสุก ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาทองสุกโรงเรียนบ้านนาทองสุก ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
9 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนบ้านควนกบ โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก โรงเรียนบ้านควนกบตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
5 - -
10 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ โครงการเกษตรในโรงเรียนการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
11 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ เกษตรในโรงเรียนการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
12 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนวัดโพธาราม ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชาการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
13 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนวัดโพธาราม ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชาการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
14 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนวัดโพธาราม ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชาการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
15 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนวัดโพธาราม ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชาการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
- - -
16 ???
(โครงการ)ปี 2561
โรงเรียนวัดโพธาราม ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชาการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
1 - -
แผนงานโซนใต้อันดามัน
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
HSMI_Ae ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน กรณี จังหวัดตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน
- - -
แผนงานสร้างสุข
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
HSMI_Ae สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนแผนงานสร้างสุข
1 1 - 26 มี.ค. 61 15:19
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ