ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "HSMI_Ae" (จำนวน 13 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 62-00-0081
(โครงการ)ปี 2562
Little Bear สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุขแผนงาน สจรส.
8 1 - 12 มี.ค. 62 11:28
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี 62แผนงาน สจรส.
- - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae HIA RC ปี 62แผนงาน สจรส.
- - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2แผนงาน สจรส.
2 2 - 4 ก.ค. 62 10:50
5 62
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae งานบริหารการเรียนการสอน ปี 62แผนงาน สจรส.
1 - -
6 ???
(โครงการ)ปี 2562
HSMI_Ae การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ปี2แผนงาน สจรส.
- - -
7 ???
(โครงการ)ปี 2561
HSMI_Ae สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนแผนงานสร้างสุข
1 1 - 26 มี.ค. 61 15:19
8 61-00-1397
(โครงการ)ปี 2561
HSMI_Ae พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือแผนงาน สจรส.
10 8 - 12 มี.ค. 62 11:22
9 ???
(โครงการ)ปี 2560
HSMI_Ae ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง1) บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง 2)บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว 3)บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง 4)เกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตังแผนงานโซนใต้อันดามัน
- - -
10 ???
(โครงการ)ปี 2559
Momo กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแผนงานอื่น ๆ
23 16 - #1 10 มิ.ย. 60 13:12
11 59-00283
(โครงการ)ปี 2559
HSMI_Ae เด็กไทยแก้มใสต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาแผนงานอื่น ๆ
37 31 - #1 #1 12 เม.ย. 60 11:33
12 -
(โครงการ)ปี 2559
HSMI_Ae งานสร้างสุข ปี59แผนงานสร้างสุข
44 44 - 20 ก.ค. 60 11:45
13 -
(โครงการ)ปี 2559
HSMI_Ae การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรงแผนงานโซนใต้ล่าง
13 13 - 20 ก.ค. 60 12:58
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ