ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 61-ข-010 61-ข-010
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนงานโซนใต้บน
3 1 - 6 ก.พ. 61 13:47 กำลังดำเนินโครงการ
2 61-ข-010 61-ข-010
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนงานโซนใต้บน
- - - กำลังดำเนินโครงการ
3 61-ข-008 61-ข-008
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรแผนงานโซนใต้บน
17 1 - 6 ก.พ. 61 13:57 กำลังดำเนินโครงการ
4 60-ข-087 60-ข-087
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานีแผนงานโซนใต้บน
4 4 - 22 ก.พ. 61 15:43 กำลังดำเนินโครงการ
5 60-ข-084 60-ข-084
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%เขตพื้นที่ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่แผนงานโซนใต้บน
2 - - กำลังดำเนินโครงการ
6 61-ข-009 61-ข-009
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานต่างด้าวนอกระบบ จ.ระนองแผนงานโซนใต้บน
10 1 - 6 ก.พ. 61 13:45 กำลังดำเนินโครงการ
7 60-ข-085 60-ข-085
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราชแผนงานโซนใต้บน
8 2 - 21 ก.พ. 61 13:52 กำลังดำเนินโครงการ
8 60-00-1889 60-00-18
(โครงการ)
pongthep.s แผนงานกลางโซนใต้บน ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ เด็กเยาวชน ครอบครัว ผู้ด้วยโอกาส และแรงงานนอกระบบแผนงานโซนใต้บน
4 4 - 22 ก.พ. 61 10:20 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ