ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 59-ข-048 ???
(โครงการ)
sulaiman.b การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลจันดีแผนงานโซนใต้กลาง 26 25 - #1#2 1 ก.ค. 60 15:39 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 59-ข-049 ???
(โครงการ)
sulaiman.b การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชแผนงานโซนใต้กลาง 12 12 - #1#2 #1 15 ก.ค. 60 10:11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 59-ข-050 59-ข-050
(โครงการ)
sulaiman.b การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)อบต.ไสหร้าแผนงานโซนใต้กลาง 12 12 - #1#2 4 ก.ค. 60 14:33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 59-ข-047 ???
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงแผนงานโซนใต้กลาง 10 8 - #1 #1 14 มิ.ย. 60 10:20 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 59-ข-051 ???
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราชตำบลหูล่องแผนงานโซนใต้กลาง 21 17 - #2#1 #1 2 ก.ค. 60 15:31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 58-00-2397 58-04288
(โครงการ)
sulaiman.b แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาแผนงานโซนใต้กลาง 34 33 - #1 8 ส.ค. 60 16:07 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 59-ข-029 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุงแผนงานโซนใต้กลาง 57 57 - #1#2 #1 2 ก.ค. 60 13:21 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ