ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae งานสร้างสุข ปี59แผนงานสร้างสุข 44 44 - #1 20 ก.ค. 60 11:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบหนุนเสริมนโยบายแผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ 9 9 - 20 ก.ค. 60 13:28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae งานบริหารจัดการกลางแผนงานกลาง 14 14 - 20 ก.ค. 60 16:37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ