ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบติดตามประเมินผลแผนงานสนับสนุน 7 7 - 20 ก.ค. 60 16:18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 59-ข-032 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้แผนงานสื่อ 120 119 - #1#2 #1 30 มิ.ย. 60 15:22 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae งานสร้างสุข ปี59แผนงานสร้างสุข 44 44 - #1 20 ก.ค. 60 11:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae งานบริหารจัดการกลางแผนงานกลาง 14 14 - 20 ก.ค. 60 16:37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ