ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 60-00-1886 60-00-18
(โครงการ)
syuwari พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผลแผนงานสนับสนุน
1 1 - 21 ก.พ. 61 21:09 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราชแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จ.ปัตตานี,จ.ยะลา,จ.นราธิวาส)แผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สตูลแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรังแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ระนองแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ภูเก็ตแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลาแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุงแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
10 สชต.นศ.002 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงาแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
11 สชต.นศ 003 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่แผนงานสื่อ
8 8 - 8 มี.ค. 61 14:26 กำลังดำเนินโครงการ
12 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานีแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
13 สชต.นศ.004 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพรตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรแผนงานสื่อ
4 5 - 28 ก.พ. 61 15:22 กำลังดำเนินโครงการ
14 60-ข-079 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะแผนงานสื่อ
16 2 - 20 ก.พ. 61 16:02 กำลังดำเนินโครงการ
15 60-00-1889 60-00-18
(โครงการ)
HSMI_Ae งานบริหารจัดการกลาง แผนงานกลาง
1 1 - 28 พ.ย. 60 14:34 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ