ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
แผนงานกลาง
1 60-00-1889 60-00-18
(โครงการ)
HSMI_Ae งานบริหารจัดการกลาง แผนงานกลาง
1 1 - 28 พ.ย. 60 14:34 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานโซนใต้กลาง
1 61-ข-012 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการแผนงานโซนใต้กลาง
1 - - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ ระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราชแผนงานโซนใต้กลาง
4 1 - 20 ก.พ. 61 20:55 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานโซนใต้บน
1 60-00-1889 60-00-18
(โครงการ)
pongthep.s แผนงานกลางโซนใต้บน ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ เด็กเยาวชน ครอบครัว ผู้ด้วยโอกาส และแรงงานนอกระบบแผนงานโซนใต้บน
4 4 - 22 ก.พ. 61 10:20 กำลังดำเนินโครงการ
2 61-ข-010 61-ข-010
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนงานโซนใต้บน
3 1 - 6 ก.พ. 61 13:47 กำลังดำเนินโครงการ
3 60-ข-085 60-ข-085
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราชแผนงานโซนใต้บน
8 2 - 21 ก.พ. 61 13:52 กำลังดำเนินโครงการ
4 61-ข-009 61-ข-009
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานต่างด้าวนอกระบบ จ.ระนองแผนงานโซนใต้บน
10 1 - 6 ก.พ. 61 13:45 กำลังดำเนินโครงการ
5 60-ข-084 60-ข-084
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%เขตพื้นที่ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่แผนงานโซนใต้บน
2 - - กำลังดำเนินโครงการ
6 60-ข-087 60-ข-087
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานีแผนงานโซนใต้บน
4 4 - 22 ก.พ. 61 15:43 กำลังดำเนินโครงการ
7 61-ข-008 61-ข-008
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรแผนงานโซนใต้บน
17 1 - 6 ก.พ. 61 13:57 กำลังดำเนินโครงการ
8 61-ข-010 61-ข-010
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนงานโซนใต้บน
- - - กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานโซนใต้ล่าง
1 60-00-1889 60-00-18
(โครงการ)
HSMI_Ae แผนงานกลางโซนใต้ล่างแผนงานโซนใต้ล่าง
3 3 - 22 ก.พ. 61 13:51 กำลังดำเนินโครงการ
2 60-ข-086 60-ข-086
(โครงการ)
HSMI_Ae งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนงานโซนใต้ล่าง
6 1 - 7 ก.พ. 61 13:53 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาโรงพยาบาลเทพา และ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเทพาแผนงานโซนใต้ล่าง
17 2 - 22 ก.พ. 61 15:08 กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล55/1ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูลแผนงานโซนใต้ล่าง
2 1 - 7 ก.พ. 61 14:01 กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีแผนงานโซนใต้ล่าง
- - - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโตแผนงานโซนใต้ล่าง
17 2 - 20 ก.พ. 61 19:45 กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาสแผนงานโซนใต้ล่าง
8 - - กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานโซนใต้อันดามัน
1 60-00-1889 60-00-18
(โครงการ)
HSMI_Ae แผนงานกลางโซนอันดามันแผนงานโซนใต้อันดามัน
3 3 - 21 ก.พ. 61 20:13 กำลังดำเนินโครงการ
2 60-ข-083 60-ข-083
(โครงการ)
sulaiman.b โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดระนอง.จังหวัดภูเก็ต.จังหวัดพังงาแผนงานโซนใต้อันดามัน
16 1 - 6 ก.พ. 61 13:38 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานสนับสนุน
1 60-00-1886 60-00-18
(โครงการ)
syuwari พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผลแผนงานสนับสนุน
1 1 - 21 ก.พ. 61 21:09 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานสื่อ
1 60-ข-079 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะแผนงานสื่อ
16 2 - 20 ก.พ. 61 16:02 กำลังดำเนินโครงการ
2 สชต.นศ.004 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพรตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรแผนงานสื่อ
4 5 - 28 ก.พ. 61 15:22 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานีแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
4 สชต.นศ 003 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่แผนงานสื่อ
8 8 - 8 มี.ค. 61 14:26 กำลังดำเนินโครงการ
5 สชต.นศ.002 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงาแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุงแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลาแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ภูเก็ตแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ระนองแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรังแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สตูลแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
12 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จ.ปัตตานี,จ.ยะลา,จ.นราธิวาส)แผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
13 ???
(โครงการ)
sulaiman.b เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราชแผนงานสื่อ
- - - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ