ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
แผนงานโซนใต้ล่าง
1 ???
(โครงการ)
syuwari แผนงานกลางโซนใต้ล่างแผนงานโซนใต้ล่าง - - - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนงานโซนใต้ล่าง - - - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลาแผนงานโซนใต้ล่าง - - - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.สตูล จ.สตูลแผนงานโซนใต้ล่าง - - - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีแผนงานโซนใต้ล่าง - - - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จ.ยะลาแผนงานโซนใต้ล่าง - - - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาสแผนงานโซนใต้ล่าง - - - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ