ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
แผนงานกลาง
1 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae งานบริหารจัดการกลางแผนงานกลาง 14 14 - 20 ก.ค. 60 16:37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานโซนใต้กลาง
1 59-ข-029 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุงแผนงานโซนใต้กลาง 57 57 - #1#2 #1 2 ก.ค. 60 13:21 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 58-00-2397 58-04288
(โครงการ)
sulaiman.b แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาแผนงานโซนใต้กลาง 34 33 - #1 8 ส.ค. 60 16:07 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 59-ข-051 ???
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราชตำบลหูล่องแผนงานโซนใต้กลาง 21 17 - #2#1 #1 2 ก.ค. 60 15:31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 59-ข-047 ???
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงแผนงานโซนใต้กลาง 10 8 - #1 #1 14 มิ.ย. 60 10:20 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 59-ข-050 59-ข-050
(โครงการ)
sulaiman.b การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)อบต.ไสหร้าแผนงานโซนใต้กลาง 12 12 - #1#2 4 ก.ค. 60 14:33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 59-ข-049 ???
(โครงการ)
sulaiman.b การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชแผนงานโซนใต้กลาง 12 12 - #1#2 #1 15 ก.ค. 60 10:11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 59-ข-048 ???
(โครงการ)
sulaiman.b การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลจันดีแผนงานโซนใต้กลาง 26 25 - #1#2 1 ก.ค. 60 15:39 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานโซนใต้บน
1 59-ข-037 59-00-02
(โครงการ)
HSMI_Ae โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)แผนงานโซนใต้บน 23 23 - 15 ก.ค. 60 10:54 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 ???
(โครงการ)
sulaiman.b แผนงานกลางโซนใต้บนแผนงานโซนใต้บน 5 5 - #1 #1 27 มิ.ย. 60 15:00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานโซนใต้ล่าง
1 59-ข-039 59-ข-039
(โครงการ)
Little Bear โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนงานโซนใต้ล่าง 16 15 - #1#2 #1 20 ก.ค. 60 15:39 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรงแผนงานโซนใต้ล่าง 13 13 - 20 ก.ค. 60 12:58 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 - -
(โครงการ)
sulaiman.b แผนงานกลางโซนใต้ล่างแผนงานโซนใต้ล่าง 10 9 - 22 ก.ค. 60 16:22 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานโซนใต้อันดามัน
1 59-ข-027 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง1. บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง 2. บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว 3. บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง 4. บ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตังแผนงานโซนใต้อันดามัน 59 59 - #1#2 #1 15 ก.ค. 60 11:58 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 59-ข-028 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ชุมชนบ้านแหลมสัก และชุมชนบ้านถ้ำเสือ ตำบลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเลและชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งแผนงานโซนใต้อันดามัน 31 31 - #1#2 #1 15 ก.ค. 60 16:11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 - -
(โครงการ)
sulaiman.b แผนงานกลางโซนใต้อันดามันแผนงานโซนใต้อันดามัน 19 15 - 20 ก.ค. 60 11:36 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ
1 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบหนุนเสริมนโยบายแผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ 9 9 - 20 ก.ค. 60 13:28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานสนับสนุน
1 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบติดตามประเมินผลแผนงานสนับสนุน 7 7 - 20 ก.ค. 60 16:18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานสร้างสุข
1 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae งานสร้างสุข ปี59แผนงานสร้างสุข 44 44 - #1 20 ก.ค. 60 11:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานสื่อ
1 59-ข-032 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้แผนงานสื่อ 120 119 - #1#2 #1 30 มิ.ย. 60 15:22 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ