วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:49:06
แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:50:02 น.

ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี »

ชื่อกิจกรรม : การกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุ อสม เจ้าหน้าที่สาสุข อบต 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

Public screening and Scoping

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ อสม เจ้าหน้าที่สาสุข อบต 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กรอบ การดำเนินงาน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
15 ธันวาคม 2561 เวลา 12:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:43:36
แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 20 มีนาคม 2562 10:58:33 น.

ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี »

ชื่อกิจกรรม : นำเสนอแนวทาง HIA Screening and Scoping

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

นำเสนอการดำเนินงาน HIA Screening and Scoping

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กำหนดขอบเขตคราวๆ และคิดข้อคำถามในการดำเนินกิจจกรรม HIA Screening and Scoping

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางในการดำเนินงาน HIA Screening and Scoping

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:37:27
แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:39:37 น.

ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี »

ชื่อกิจกรรม : สัมภาษณ์ หัวหน้าโครงการผู้สูงอายุ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อทราบกระบวนการทำงานของโครงการผู้สูงอายุอำเภอนาสาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและสาธารณสุขอำเภอบ้านนนาสาร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทราบการกิจกรรมในการดำเนินงานผู้สูงอายุของอำเภอนาสาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สัมภาษณ์กระบวนการทำงานโครงการผู้สูงอายุอำเภอนาสาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินงานผู้สูงอายุอำเภอนาสาร เป็นการรวมดำเนินงานโดยภาคี เครือข่าย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาจารย์มหาวิทยาลัย องค์กรบริหารส่วนตำบลและเทศบาล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:28:47
แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 20 มีนาคม 2562 09:32:33 น.

ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี »

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค LTC

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อการดำเนินผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอนาสาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสาร เช่น
1. บางรพ สต. บริการทำ care plan ตั้งแต่ปี 2559 แต่ยังไม่สามารถเบิกเงิน 2. มีเงินเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ แต่ได้งานเท่าเดิม แต่ ต้องทำงานเพิ่มขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 19 มีนาคม 2562 21:41:36
แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 20 มีนาคม 2562 19:24:37 น.

ชื่อโครงการ : การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กระดับเครือข่าย

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานนามัยแม่และเด็กในเครือข่ายบริการสุขภาพให้สามารถนำไปปฏิบัติด้วยความเข้าใจบริบทพื้นที่ 2.เพื่อจัดทำแผนพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในพื้นที่พหุวัฒนธรรม

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 14 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       ผู้รับผิดชอบหลักงานแม่และเด็กระดับ รพ. สสอ. และรพ.สต. รวม 14 คน

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กระดับเครือข่าย (บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย จัดทำแผนพัฒนา) 1) นำเสนองสถานการณ์อนามัยแม่และเด็กและกลไกการพัฒนางานในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
       2) บรรยาย มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตมุ่งสู่เป้าหมายเด็กธารโต 4.0
       3) บรรยายหลักการและแนวคิดชุมชนมุสลิมกับรูปแบบการเลี้ยงดูบุตรตามแนวทางนบี 4) สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนมุมมองวิถีคิดการทำงานในพื้นที่ 5) แบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่พหุวัฒนธรรม โดยวิทยากรกลุ่ม
         1) การจัดระบบบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน   2) แนวทางเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   3) การสร้างสื่อเพื่อการสื่อสารพัฒนาการเด็กสำหรับพื้นที่   4) แนวทางเพื่อป้องกันและลดการตายมารดาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   5) แนวทางการเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และคุณค่าขอน้ำนมในมุมมองสังคมมุสลิมในพื้นที่ 6) นำเสนอผลแต่ละกลุ่ม รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ โดยวิทยากรกลุ่ม
       7) อภิปรายทั่วไปและปิดการอบรม 8) กิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างสัมพันธภาพผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       ผู้รับผิดชอบหลักงานแม่และเด็กระดับ รพ. สสอ. และรพ.สต. รวม 14 คน

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 2.กำหนดเนื้อหาและหัวข้อการบรรยายและอภิปราย 3.จัดทำแบบฟอร์มและกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก 4.ประสานวิทยากรและพื้นที่ดำเนินการ 5.บรรยายและปฏิบัติการกลุ่มตามหัวข้อดังนี้ 1) นำเสนอสถานการณ์อนามัยแม่และเด็กและกลไกการพัฒนางานในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
       2) บรรยาย มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตมุ่งสู่เป้าหมายเด็กธารโต 4.0
       3) บรรยายหลักการและแนวคิดชุมชนมุสลิมกับรูปแบบการเลี้ยงดูบุตรตามแนวทางนบี 4) สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนมุมมองวิถีคิดการทำงานในพื้นที่ 5) แบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่พหุวัฒนธรรม โดยวิทยากรกลุ่ม
                                           1) การจัดระบบบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน                                     2) แนวทางเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ                                     3) การสร้างสื่อเพื่อการสื่อสารพัฒนาการเด็กสำหรับพื้นที่                                     4) แนวทางเพื่อป้องกันและลดการตายมารดาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ                                     5) แนวทางการเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และคุณค่าขอน้ำนมในมุมมองสังคมมุสลิมในพื้นที่ 6) นำเสนอผลแต่ละกลุ่ม รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ โดยวิทยากรกลุ่ม
       7) อภิปรายทั่วไปและปิดการอบรม 8) กิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างสัมพันธภาพผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       1.ผู้รับผิดชอบหลักงานอนามัยแม่และเด็กสามารถเข้าร่วมร้อยละ 100 2.ผู้รับผิดชอบมีความรู้เรื่องแนวทางการเลี้ยงดูบุตรตามแนวทางซุนนะห์ท่านนบี (ศาสดา) และสามารประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในระหว่างการให้บริการ 3.มีวิถีปฏิบัติในงานห้องคลอดของ รพ. ตามหลักการของอิสลาม 4.มีนวัตกรรมการสร้างสิ่งแวดล้อมในสถานบริการที่เอื้อต่อการใช้บริการในรพ. เช่น ผ้าปิดระหว่างให้นมบุตร

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       ปัญหา : 1. ความเข้าใจของบุคลากรโดยรวมในการให้บริการงานอนามัยแม่และเด็ก 2. การสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของระบบบริการในพื้นที่ 3. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กของชุมชน แนวทางแก้ไข : 1. จัดทำแนวทางและซักซ้อมการใช้แนวทางในการให้บริการ 2. เปิดช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางตามความต้องการการบริการของชุมชน 3. ค้นหาแกนนำอาสาจากชุมชนในการผลักดันระบบการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก 4. เสนอวาระการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในที่ประชุมสภาพหุวัฒนธรรม

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       ยกระดับการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับประชาชนในพื้นที่

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       8 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:45:29
       แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:46:47 น.

       ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี »

       ชื่อกิจกรรม : เขียนและปรับปรุงโครงร่างวิจัย HIA ผู้สูงอายุ

       ไฟล์ประกอบกิจกรรม

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
       วัตถุประสงค์

       เพื่อเขียนและปรับปรุงโครงร่าง

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       -

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       เขียนและปรับปรุงโครงร่างวิจัย HIA ผู้สูงอายุ

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       -

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       -

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       ได้โครงร่างวิจัยผู้สูงอายุของอำเภอนาสาร

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

        

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       5 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:42:25
       แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:42:35 น.

       ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี »

       ชื่อกิจกรรม : ประชุมวาง Concept HIA ผู้สูงอายุ

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
       วัตถุประสงค์

       เพื่อวาง Concept ในการประเมินโครงการ HIA ผู้สูงอายุ

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       -

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ว่างแผนการดำเนินงาน HIA และแบ่งหัวข้อเพื่อ review เอกสารเพื่อ เขียนโครงร่างวิจัย

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       -

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       -

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       มีการ review งานเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ และนำมาประยุคใช้ ในการดำเนินงาน 

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       18 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:41:43
       แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:41:43 น.

       ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง »

       ชื่อกิจกรรม : รายงานผลโครงการ

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       -

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       -

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       -

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       -

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       -

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       -

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       20 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:39:50
       แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:39:57 น.

       ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง »

       ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ ครั้งที่ 6

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       -

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       -

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ครั้งที่  6 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพฯ การท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกลวง

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       -

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       -

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       -

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       15 ตุลาคม 2561 เวลา 07:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:38:28
       แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:38:28 น.

       ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง »

       ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       -

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       ผู้นำชุมชน

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ลงพื้นที่สำรวจและศึกษาข้อมูลชนชุมชนเพิ่มเติม

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       -

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       -

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       -

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       9 ธันวาคม 2561 เวลา 08:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:35:48
       แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:37:11 น.

       ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง »

       ชื่อกิจกรรม : ลงพิ้นที่ ครั้งที่ 5

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       -

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       -

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ครั้งที่ 5 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมการประเมิน ผลกระทบทางสุขภาพฯ การท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกลวง

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       -

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       -

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       -

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:34:23
       แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:40:49 น.

       ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง »

       ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ สรุปผลการศึกษาต่อสาธารณะ

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       -

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       -

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       รอดำเนินการสรุปผลการศึกษา การวิเคราะห์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       -

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       -

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       -

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       21 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:31:03
       แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:32:47 น.

       ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง »

       ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ ครั้งที่ 4

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       -

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       ประชาชนประธานและสมาชิกกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ครั้งที่ 4  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมการประเมิน ผลกระทบทางสุขภาพฯ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกลวง

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       -

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       -

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       -

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยนายปวิตร ชัยวิสิทธ์นายปวิตร ชัยวิสิทธ์เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:29:50
       แก้ไขโดย นายปวิตร ชัยวิสิทธ์ เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:35:07 น.

       ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี »

       ชื่อกิจกรรม : ประชุมและร่วมรับฟังการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอนาสาร

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       เพื่อทราบการดำเนินงานของระบบสุขภาพของอำเภอนาสารในประเด็นผู้สูงอายุ

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       -

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       เข้ารวมประชุมระบบสุขภาพอำเภอนาสาร 5 ประเด็น คือ การควบคุมปัจจัยเสี่ยง การออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย ขยะ และ ประเด็นของผู้สูงอายุ

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       -

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       -

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       -

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       6 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:17:51
       แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:18:08 น.

       ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง »

       ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       -

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       สมาชิกกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม การประเมิน ผลกระทบทางสุขภาพฯ
       การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกลวง

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       -

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       -

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       -

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 19 มีนาคม 2562 14:45:01
       แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 20 มีนาคม 2562 00:10:48 น.

       ชื่อโครงการ : การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต »

       ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 10

       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
            วัตถุประสงค์

            เพื่อติตตามการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานของโครงการจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 19 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม คปสอ. และผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            1.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต่างๆ 2.สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา 3.วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะทำต่อไป

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรมจำนวน 15 คน คปสอ.จำนวน 3 คน และผู้เกียวข้องด้านงานแม่และเด็ก จำนวน 2 คน

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            1. ทำหนังสือเชิญประชุม
            2. ดำเนินการประชุมตามแผน
            3. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ
            4. นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะในการทำงาน
            5. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
            • ที่ประชุมรับทราบผลการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลาม
            • ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการทำอย่างไรให้เกิดการฝากครรภ์คุณภาพ โดยชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาในพื้นที่ คณะกรรมการจากชุมชนได้เสนอให้มีการกระตุ้นจากชุมชน โดยให้สามีซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องรับทราบความสำคัญ และแนะนำให้ภรรยาฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ
            • ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก
            • ที่ประชุมร่วมกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมบทเรียนพัฒนาการและสุขภาพเด็กสำหรับครูสอนศาสนา
            • ที่ประชุมร่วมกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนและพัฒนาความรู้สุขภาพ
            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            -

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            -

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            -

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

            -

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            -
            1 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 มีนาคม 2562 14:40:13
            แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 มีนาคม 2562 14:40:14 น.

            ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง »

            ชื่อกิจกรรม : รับฟังคำชี้แจง โครงการ

            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
            วัตถุประสงค์

            -

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            -

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            -

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            -

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            -

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            -

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            -

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            -

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            -

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

            -

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            -
            10 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 19 มีนาคม 2562 14:28:07
            แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 20 มีนาคม 2562 00:06:35 น.

            ชื่อโครงการ : การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต »

            ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 9

            • photo
             • photo
              คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
              วัตถุประสงค์

              เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน

              กิจกรรมตามแผน

              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 19 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม คปสอ. และผู้เกี่ยวข้องด้านงานแม่และเด็ก

              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              1. ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน
              2. สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลกิจกรรมที่ผ่านมา
              3. ประชุมหารือกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลาม
              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรมจำนวน 14 คน คปสอ.จำนวน 4 คน และผู้เกียวข้องด้านงานแม่และเด็ก จำนวน 2 คน

              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

              1. ทำหนังสือเชิญประชุม
              2. ดำเนินการประชุมตามแผน
              3. นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและการประเมินผล
              4. นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
              5. สรุปผลการประชุม  
              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

               

              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
              • ที่ประชุมรับทราบผลการจัดกิจกรรมอบรมความรู้สุขภาพและการคูซุส (การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ที่จัดขึ้นที่ รร.สุทธิศาสน์วิทยา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน
              • ที่ประชุมร่วมกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลาม
              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              -

              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

              -

              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

              -

              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              -

              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
              -
              6 กันยายน 2561 เวลา 08:30-16:00 น.
              รายงานจากพื้นที่
              โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 19 มีนาคม 2562 13:32:56
              แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 19 มีนาคม 2562 23:55:50 น.

              ชื่อโครงการ : การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต »

              ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 8

              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
              วัตถุประสงค์

              เพื่อติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน

              กิจกรรมตามแผน

              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 19 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรมจำนวน คปสอ. และผู้เกียวข้องด้านงานแม่และเด็ก

              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              1. ติดตามการดำเนินงาน
              2. ประเมินผลการดำเนินงาน
              3. นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ
              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรมจำนวน 13 คน คปสอ.จำนวน 5 คน ผู้เกียวข้องด้านงานแม่และเด็ก จำนวน 2 คน ผู้เกี่ยวข้องด้านทันตกรรม จำนวน 1 คน 

              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

              1. ทำหนังสือเชิญประชุม
              2. ดำเนินการประชุมตามแผน
              3. นำเสนอการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ
              4. สรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ
              5. สรุปผลการประชุม
              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

               

              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
              • ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินกิจกรรมการตรวจพัฒนาการเด็ก และการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผน
              • ที่ประชุมร่วมเสนอแนวคิดและกำหนดรูปแบบ กิจกรรมอบรมความรู้สุขภาพและการคูซุส (การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย 
              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              -

              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

              -

              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

              -

              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              -

              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
              -
              9 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
              รายงานจากพื้นที่
              โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 19 มีนาคม 2562 13:23:40
              แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 19 มีนาคม 2562 23:17:22 น.

              ชื่อโครงการ : การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต »

              ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม (สพส.) ครั้งที่ 7

              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
              วัตถุประสงค์

              เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน

              กิจกรรมตามแผน

              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 19 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรม คปสอ. และผู้เกียวข้องด้านงานแม่และเด็ก

              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              1. ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน
              2. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา
              3. ร่วมกันเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน
              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              คณะกรรมการสภาพหุวัฒนธรรมจำนวน 14 คน คปสอ.จำนวน 5 คน และผู้เกียวข้องด้านงานแม่และเด็ก จำนวน 2 คน

              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

              1.ทำหนังสือเชิญประชุม
              2.ดำเนินการประชุมตามแผน
              3.นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน
              4. สรุปผลการประชุม

              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

               

              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
              1. ที่ประชุมรับทราบผลการลงเยี่ยม ศพด. ตามแผน และร่วมกันสะท้อนปัญหาที่พบ ใน ศพด. ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขสำหรับการลงเยี่ยม ใน ศพด.อื่นๆ
              2. ที่ประชุมรับทราบแผนการปฏิบัติงานตามโครงการที่ต้องดำเนินการ
              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              -

              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

              -

              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

              -

              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              -

              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
              -