ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
19 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562 17:41:37
แก้ไขโดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี เมื่อ 25 เมษายน 2562 15:33:32 น.

ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา »

ชื่อกิจกรรม : ทบทวน และร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสุขภาวะของชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงสุขภาวะของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำ และแกนนำของชุมชน รวมทั้งตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทบทวนกิจกรรม และร่างรายงาน วิเคราะห์ผลกระทบเชิงสุขภาวะของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ในการศึกษาผลกระทบด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชน ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน และแกนนำชมุชน เพื่อกำหนดวันในการลงพื้นที่เก้บข้อมูลเพิ่มเติม 2. เก็บข้อมุลเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชน พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำท่องเที่ยวชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ คือ
1. ด้านการกระจายรายได้ในชุมชน คนในชุมชนมีรายได้ 2. เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชน 3. เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อม 4. เกิดการฟื้นฟูท้องถิ่น
นอกจากนี้ การจัดการท่องเที่ยวชุมชนยังส่งผลให้เกิดผลกระทบในเรื่องของปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่คนในชุมชนได้ตระหนักและหาวิธีการจัดการและแก้ปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบในชุมชน ได้แก่
1. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น แนวทางการแก้ไข รณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักและเข้าใจวิธีการลดปริมาณขยะในชุมชน 2. คนในชุมชนยังขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ แนวทางการแก้ไข ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านภาษาให้กับคนในชุมชน เพื่อไว้รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 1. พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0
 2. พัฒนาและร่วมวางแผนทางด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้เป้นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้น
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

รณรงค์ให้คนในพื้นที่ได้ตระหนักและช่วยกันแก้ปัญหาด้านขยะให้มากขึ้น 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562 02:18:43
แก้ไขโดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี เมื่อ 25 เมษายน 2562 15:20:35 น.

ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา »

ชื่อกิจกรรม : รวบรวมข้อมูลเชิงประมาณจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สำรวจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนบ้านสามช่องเหนือ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สำรวจข้อมูลเชิงปริมาณจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการมาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยการสำรวจจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทั้งแบบวันเดียว หรือ ท่องแทียวแบบพักโฮมสเตย์ เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการมาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า
1. 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

จากการสำรวจข้อมูล พบว่า นักท่องเที่ยวได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้
    - สินค้ามีน้อย     - บรรยากาศดี ธรรมชาติดี ของกินน้อยกว่าที่คิด     - ขอบคุณชาวบ้านที่คอยบอกทางและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว     - อาหารอร่อยจะกลับมาอีก     - ชุมชนนี้ก็มีครบแล้วนะ อาจจะมีขยะบางส่วน     - บรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
8 กันยายน 2561 เวลา 17:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีเมื่อ 31 มกราคม 2562 16:59:02
แก้ไขโดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี เมื่อ 25 เมษายน 2562 15:19:15 น.

ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา »

ชื่อกิจกรรม : กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนท่องเที่ยวสามช่องเหนือ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลักษณะการทำงานของคนในชุมชนและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่ผลิตขึ้นจากชุมชนท่องเที่ยวสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนบ้านสามช่องเหนือและ สัมภาษณ์ประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็นผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อรับฟังกิจกรรมและขั้นตอน รวมถึงเป้าหมายในการประเมินสุขภาวะของชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากผู้นำและแกนนำชุมชนเพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงชี้แจงให้ชาวบ้านในชุมชนได้เข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. โทรนัดหมายกับผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชนเพื่อนัดหมายวันเวลาในการลงพื้นที่ ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2561
2. เมื่อลงพื้นที่ชุมชน ได้นัดรวมกลุ่มกับผู้นำ แกนนำ และประชาชนในชุมชน เพื่อชี้แจงเป้าหมายและแนวทางในการประเมินสุขภาวะของชุมชน 3. พูดคุยและสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและแกนนำของชุมชน เพื่อศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหมูบ้าน และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ของชุมชน พบว่า
1. ได้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหมูบ้าน และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของชุมชน 2. ได้ทราบลักษณะการทำงานของคนในชุมชนและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่ผลิตขึ้นจากชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
7 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 17:31:03
แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 25 เมษายน 2562 12:39:20 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย4อำเภอ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       1.นักวิจัยคณะทำงาน 2.กลุ่มเป้าหมายใน4อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร ระโนด สทิงพระ และกระแสสินธุ์

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย4อำเภอ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 33 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       1.อำเภอระโนด 12 คน

       2.อำเภอสทิงพระ 2 คน

       3.อำเภอสิงหนคร 9 คน

       4.คณะทำงานและผู้ช่วย 8 คน

       5.สจรส. 2 คน

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       -นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ แห่งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก กล่าวต้อนรับ และนายสิทธิศักดิ์ ตันมงคลและผู้เข้าร่วมประชุม

       -นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล หัวหน้าโครงการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน โดยจะ จัดการท่องเที่ยวผ่าน Node ทั้ง 4 อำเภอ โดยครัวใบโหนด จะเป็น Node แรก ที่อำเภอสิงหนคร ที่เป็นเหมือนประตูเข้าพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ เพิ่มความน่าสนใจในงานเดิม คืองานความมั่นคงด้านอาหาร ให้เข้มขึ้น พร้อมกับเพิ่มเติมการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารเข้าไป และให้พัฒนาบทบาทให้เป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระ เป็นจุดแวะจุดแรกๆ เมื่อเข้าพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

       -การนำเสนอของกลุ่มอำเภอ ดังนี้

       -บ้านรำแดง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีพื้นที่นากว่า 300 ไร่ ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกๆ ปี จะมีการจัด “เทศกาลดอกปอเทืองบานที่บ้าน รำแดง” ก่อนที่ดอกปอเทืองจะแปรสภาพเป็นปุ๋ยสดบารุงดินตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ,ตลาดพรีเมี่ยมรำแดง หมู่ที่ 7 บ้านป่าขวาง ตำบลราแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (เปิดทุกวันศุกร์ - เสาร์ เวลา 12.00 – 17.00 น. และ 08.00 – 17.00 น.) เป็นตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัฒนธรรม ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาข้าว พร้อมวิวต้นตาลโตนด และเป็นตัวอย่างของชุมชนนาร่องในการพัฒนาให้เป็นชุมชนวิถีเกษตรกรรมไทยตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน พร้อมต่อยอดสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมนามาจาหน่ายในตลาดพรีเมี่ยมราแดง OTOP นวัตวิถีบ้ำนรำแดง “โหนด–นา–ไผ่” อัตลักษณ์ของบ้านรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งทาง อบต.รำแดง มีการจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวีถีเกษตรชุมชน โดยมีการเน้นการทำกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น

       (1) ฐานการเรียนรู้ตาลโตนด

       (2) ฐานการเรียนรู้บ้านต้นแบบ

       (3) ฐานการเรียนรู้บ้านทักษิณาทาน

       (4) ฐานการเรียนรู้วัดป่าขวาง

       (5) ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

       (6) ฐานการเรียนรู้ครัวรำแดงด้านอาหารพื้นบ้าน

       (1) ยาหัวโหนด

       (2) ไก่บ้านคั่วโหนด

       (3) แกงเลียง (ผักพื้นบ้าน)

       (4) ลูกตาลกะทิสด

       (5) ปลากะตักทอด

       (6) ชาปอเทือง

       ด้านอาหาร OTOP 10 อย่ำง

       (1) ไข่เค็ม

       (2) กล้วยฉาบ

       (3) ข้าวกล้อง (ข้าวสังข์หยด)

       (4) พายลูกตาล

       (5) น้าตาลผง (ขนมขี้มอด)

       (6) น้าพริกสมุนไพร

       (7) น้าส้มสายชูตาลโหนด

       (8) เครื่องจักสานจากใบตาล

       -อำภอระโนด เสนอแหล่งท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยววิถี “โหนด-นำ-เล”

       (1) วิถีโหนด ตาบล ระวะ มีการแปรรูปตาลโหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

       (2) วิถีนำ ตาบล ตะเครียะ กาลังจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรกลางทุ่งนา

       (3) วิถีเล ตาบล ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีการจัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชาวประมงในการออกเรือหาปลา

       -ด้านสถานที่ท่องเที่ยว

       -ตลาดน้ำคลองแดน ตำบลแดนสงวน (เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 15.30 – 21.00 น.) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงชาวบ้าน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส เรียนรู้ รวมถึงเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนในคลองแดน

       -“สำมคลอง สองเมือง” สโลแกนของตลาดน้ำคลองแดน ซึ่งมีที่มาจากลาคลองธรรมชาติ 3 ลำคลองที่มาบรรจบกัน คือ ลำคลองสายแรกไหลสู่ อ.หัวไทร และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ลงไปทางใต้ ลำคลองสายที่สองเป็นลำคลองไหลสู่ อ.ระโนด จ.สงขลา และไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ส่วนลำคลองสายที่สามจากทางทิศตะวันตกไหลสู่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

       -ตลาดน้ำปากแตระ ตำบล ปากแตระ (เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 – 20.00 น.) เป็นตลาดน้ำที่ทางเทศบาลมีการจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านได้ช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในตำบล และสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยจะมีการนาผลิตภัณฑ์การเกษตร พืชผลทางการเกษตรมาค้าขาย และมีกิจกรรมบันเทิงจากน้องๆ นักเรียนในพื้นที่มาร่วมกันแสดงดนตรี และสีสันให้กับตลาดน้าปากแตระ ,ตลาดริมน้ำคลองระโนด อำเภอระโนด (เปิดทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.30 น.) เสน่ห์สงขลา อีกแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

       -“ตลาดริมน้ำคลองระโนด” หรือ “ตลาดน้ำคลองระโนด” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ของชาวระโนด ที่มีการนาสินค้าต่างๆมากมายมาวางจัดจำหน่ายใ ห้แก่นักท่องเที่ยวสายเฮลล์ตี้ ได้ลองชม ชิม ช็อป สินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ชมการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ชิมอาหารรสเด็ด หรือช็อปปิ้งสินค้าแฮนเมค เป็นต้น ด้านแหล่งอำหำรพื้นเมือง

       (1) ตำบล บ่อตรุ ไข่ครอบ ไข่เค็มต้ม น้าพริกเผา น้าพริกปู กะหรี่ปั๊บ ปลาเส้น ปลาแห้ง

       (2) ตำบล พังยำง ขนมลา (ลากรอบ) ขนมถาด ขนมเปียกปูน

       (3) ตำบล ระวะ แปรรูปลูกตาล ชนิด อบแห้ง ลอยแก้ว เชื่อม และวุ้นลูกตาลกรอบ

       (4) ตำบลปำกแตระ ไข่เป็ด ไข่เค็ม มันกุ้ง

       (5) อำเภอระโนด ข้าวยาใบบัว ข้าวห่อใบบัว

       (6) ตำบลบ้ำนขำว ปลาดุกร้า

       (7) ตำบลท่ำบอน น้าพริกแม่ปลื้ม น้าพริกสาเร็จรูป

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       00000000

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       1.กลุ่มเป้าหมายใน3อำเภอที่เข้าร่วมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยว

       2.เกิดข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ในด้านภูมิปัญญา เรื่องเล่าตำนาน วัฒนธรรมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       กลุ่มเป้าหมายในอำเภอกระแสสินธุิ์ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทำให้ไม่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

       -

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

       -

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       -
       9 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 25 เมษายน 2562 11:11:34
       แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 25 เมษายน 2562 11:17:21 น.

       ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน »

       ชื่อกิจกรรม : ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมPGSจังหวัพัทลุง

       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
           วัตถุประสงค์

           เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมPGSจังหวัพัทลุง

           กิจกรรมตามแผน

           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร

           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมPGSจังหวัพัทลุง

           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร

           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

           ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมPGSจังหวัพัทลุง เพื่อวางแผนการตรวจแปลง

           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

            

           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

           ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 30คน

           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           -

           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

           -

           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

           -

           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

           -

           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
           -
           8 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.
           รายงานจากพื้นที่
           โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 18:21:26
           แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 25 เมษายน 2562 09:13:54 น.

           ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ »

           ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอกระแสสินธุิ์

           • photo
            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
            วัตถุประสงค์

            เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านอาหารคาบสมุทรสทิงพระ ในอำเภอกระแสสินธุิ์

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            นักวิจัยและคณะทำงานโครงการ

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านอาหารคาบสมุทรสทิงพระ

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล นางสุรีย์ ตันมงคล นางพนัดดา เทพญา นายอุดม ซุ้นสุวรรณ และ นางสาวอันดามัน เทพญา

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            -หัวหน้าโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล นางสุรีย์ ตันมงคล นางพนัดดา เทพญา นายอุดม ซุ้นสุวรรณ และ นางสาวอันดามัน เทพญา ลงพื้นที่เข้าร่วมดูกิจกรรมของกลุ่มบ้านเขาใน หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ ภายใต้โครงการ OTOP นวัตวิถี จัดที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านรัดปูน ตาบลเชิงแสซึ่งมีแนวคิดบางส่วนสอดคล้องกับโครงการ มีการนำเมนูอาหารที่คัดเลือกแล้วมาทำและทดลองชิมกัน ภายใต้การนำของผู้ใหญ่บ้านเขาใน (นางสาวนทีธรรม หรือตาล ทองเนื้อแข็ง โทรศัพท์ 089-8695013) และพัฒนาการอำเภอกระแสสินธ์ (นางนงลักษณ์ ย้อยดา โทรศัพท์ 081-8227158)

            -รายการอาหารที่ชุมชนบ้านเขาใน จัดทำขึ้นทดลอง ประกอบด้วย แกงคั่วหัวโหนด แกงส้มปลาช่อนเขาคัน ข้าวโพดบวด ข้าวยา ต้มยากุ้ง น้าพริก ปลาช่อนแห้งทอด ปลาส้มทอด ปลาส้มต้มกะทิ และ ผักเหนาะ ซึ่งมีการจัดเป็นสำรับสวยงาม

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

            ข้อมูลอาหาร/ขนมพื้นบ้าน จำแนกประเภท แหล่งวัตถุดิบ ข้อมูลสูตรอาหาร/ขนม กรรมวิธีการทำ ชื่อผู้ทำ และคุณค่าทางโภชนาการ

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            เห็นความตั้งใจของคณะทำงานในพื้นที่ที่มีการนำเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจ และสามารถสื่อถึงวิถีของคนแถบคาบสมุทรสทิงพระ

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            -

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            -

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            -

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

            -

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            -
            26 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 15:56:12
            แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 24 เมษายน 2562 09:53:21 น.

            ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ »

            ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
            วัตถุประสงค์

            เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            นักวิจัยและเครือข่ายมูลนิธิสถาบันทักษิณคดีศึกษา

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            ประชุมคณะทำงาน

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            1.นายสิทธิศักดิ์ตันมงคล

            2.นางพนัดดา เทพญา
            3.นายธีระ จันทิปะ
            4.นางสุรีย์ ตันมงคล

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            เวลา 14.00 น. คณะทำงาน ประกอบด้วย นายสิทธิศักดิ์ตันมงคล นางพนัดดา เทพญา นายธีระ จันทิปะ และนางสุรีย์ ตันมงคลประชุม ณ ร้าน Coffee Time ตำบลเกาะยอ มีรายละเอียดดังนี้

            1) เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 คณะทำงาน โดยนางพนัดดา เทพญา และนายธีระ จันทิปะ ได้ลงไปประสานงานเบื้องต้นในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแส สินธุ์ และอำเภอระโนด

            2) นางพนัดดา เทพญา และนางสาวนงลักษณ์ ก้งเซ่ง ได้ลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมรายชื่ออาหาร พื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ โดยการสัมภาษณ์ร้านครัวใบโหนด พบว่า มีรายการอาหารที่กลุ่มครัวใบโหนดได้รวบรวมไว้ ดังนี้

            (1) ยาลูกโหนด (ลูกโหนดหรือลูกตาลมีสรรพคุณช่วยลดความร้อนในร่างกาย บรรเทาอาการ ไอ ละลายเสมหะ)

            (2) ยาหัวโหนด (ปรุงรสด้วยน้าส้มโหนด โรยยอดหรือใบกะสัง)

            (3) ลูกโหนดน้ากะทิ

            (4) หมึกต้มหวาน

            (5) ต้มกะทิไก่บ้านใส่มะยม

            (6) ต้มกะทิยอดเลียบ (ยอดเลียบมีรสเปรี้ยวมัน ช่วยให้เจริญอาหาร และระบายท้อง)

            (7) ต้มยากุ้งแม่น้า (ครบเครืองสมุนไพร ช่วยย่อยอาหาร แก้หวัด)

            (8) แกงส้มกุ้งใส่ลูกเขาคัน (ลูกเขาคันมีรสเปรี้ยว ช่วยในการระบาย)

            (9) แกงส้มตะลิงปลิง

            (10) แกงคั่วหยวกไก่บ้าน (หยวกกล้วย ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกาย)

            (11) แกงคั่วปูดาใส่สับปะรด

            (12) แกงพุงปลา

            (13) แกงหอยใส่ใบชะพลู

            (14) แกงคั่วหัวโหนดไก่บ้าน

            (15) ผัดเผ็ดปลามิหลังข่าอ่อน

            (16) ผัดเผ็ดปลายอดสนใส่ใบยี่หร่า (หอมยี่หร่า รสร้อนแรง)

            (17) น้าชุบแมงดา

            3) กติกาการประกวดอาหาร/ขนม หรือสารับ จากมติการประชุมที่มอบให้ นายธีระ จันทิปะ จัดทำ (ร่าง) กติกาการประกวด โดยประสานงาน กับ อ.เทพรัตน์ จันทพันธ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลกติกาการประกวด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2561 ซึ่งนายธีระ จันทิปะ จะเร่งจัดทำ ร่าง กติกาให้แล้วเสร็จ เพื่อได้นาเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป

            4) กำหนดแผนการจัดประกวดอาหาร จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ตลาดสิงหนคร กิจกรรมการประกวดอาหาร ที่ประชุมได้เสนอให้มีการประกวดอาหารในรูปแบบของสำรับอาหาร โดยใน 1 สำหรับ ประกอบด้วย อาหาร 4 ประเภท ได้แก่

            (1) อาหารที่มีรสเผ็ด

            (2) อาหารที่มีรสไม่เผ็ด เช่น ต้ม ผัด หรือทอด

            (3) อาหารที่เป็นของหวาน เช่น ขนม ต่างๆ

            (4) อาหารประเภทเครื่องเคียง เช่น น้ำพริกต่างๆ + ผักสด

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

            00000000

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            1.เกิดข้อมูลอาหารคาบสมุทรสทิงพระ จากร้านครัวในโหนด ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ลูกโหนดมาประกอบอาหารทั้งคาว เช่น ยำลูกโหนด และหวาน เช่น ลูกโหนดน้ำกระทิ ตลอดจนสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยปลามิหลัง ปลาหมึก กุ้งแม่น้ำ ฯ เพื่อมาทำเป็นกับข้าว(แกง) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (ชาวบก) ที่มีการผสมเครื่องเทศ สมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ใบยี่หร่า ใบชะพลู สัปรด ลูกเถาคัน ใบกะสัง ฯลฯ เป็นส่วนผสมทำให้แกงมีรสชาดดี อร่อย และมีสรรพคุณทางยา สาารถช่วยลดอาการเจ็บป่วย เช่น โรคหวัด และลดความร้อนในร่างกาย เป็นต้น

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลอาหารพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล อาหารพื้นบ้านได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 4 อาเภอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นพัฒนาการอาเภอของแต่ละ อาเภอ ซึ่งเป็นผู้ที่ประสานกับชาวบ้านหรือกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตอาหาร ทั้งเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเพื่อ จาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไปติดภารกิจ อีกทั้งชาวบ้านเองก็ติดภารกิจโครงการ OTOP นวัตวิถี

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            -

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            -

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

            -

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            -
            20 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยorawan2529orawan2529เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561 13:38:11
            แก้ไขโดย chippojung2 เมื่อ 22 เมษายน 2562 14:14:28 น.

            ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน »

            ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 1)

            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo

                           ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                           คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
                           วัตถุประสงค์

                           ทำความเข้าโครงการ

                           กิจกรรมตามแผน

                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                           12 คน

                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                           วางแผนการทำงานเพื่อให้ได้แผนการขับเคลื่อน

                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           คณะทำงาน 12 คน

                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                           • ประชุมคณะทำงาน 12 ท่าน แจ้งเพื่อทราบโครงการการดำเนินโครงการ และร่วมวางแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการภัยพิบัติ 3 จังหวัด มี จังหวัดพังงา ระนอง และภูเก็ต  ซึ่งจังหวัดพังงานั้น จะมี 2 โครงการ เป็นโครงการการจัดการภัยพิบัติ และการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน
                            ซึ่งโครงการท่องเที่ยวนี้ ได้แนวคิดมาจากชุมชนมอแกลนทุ่งหว้า โดย นายวิทวัส เทพสง ,น.ส.อรวรรณ หาญทะเล ได้เสนอทรัพย์กรพื้นที่ แนวคิดจะเน้นวิถีชีวิตของชาวมอแกลนในด้านชีวิตประจำวัน และอาชีพที่อยู่กับธรรมาชาติได้ โดยไม่มีกการทำลาย
                            โครงการการจัดการภัยพิบัติอันดามัน ในส่วนนี้ จังหวัดพังงา มีการเคลื่อนกระบวนการอยู่แล้ว แต่จะลงไปเน้นขยายตำบลเตรียมความพร้อมป้องกันภัยโดยชุมชนให้มากขึ้น มี ต.พรุใน ,ต.ตำตัว,ต.ทุ่งมะพร้าว,ต.คุระบุรี.ต.โคกกลอย,ต.นบปริง,ต.รมณีย์,และต.บ่อแสน โดยจะมีการหนุนงบประมาณการเคลื่อนโครงการให้แต่ละตำบลโดยที่จะมีทีมทำงานลงพื้นที่ด้วยทุกครั้ง ในส่วนของจังหวัดระนองกับภูเก็ต มีการหนุนงบ จังหวัดละ 50,000 บาท แต่จะมีทีมทำงานโครงการร่วมดำเนินการทุกครั้ง จะมีการจัดประชุมและจัดตั้งคณะกรรมการในพื้นที่ และมีแผนที่ภัยพิบัติ เส้นทางปลอดภัย ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                            

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           -ประชุมคณะทำงานโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา และจุดประสงค์ของหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการภัยพิบัติ ต่อเนื่องจากที่ในพื้นที่ได้มีการดำเนินงานอยู่แล้ว และขยายพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนากลไกภัยพิบัติอันดามัน คือจะมีเพิ่มเครือข่ายจังหวัดที่เสี่ยงภัย มีจังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต  ทั้งนี้จะมีเพิ่มโครงการการท่องเที่ยวชุมชนที่ยังยื่น
                           -มีการวางแผนงานเบื้องต้นให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินโครงการ
                               โครงการพัฒนากลไกภัยพิบัติอันดามัน จะมีการจัดประชุมทำความเข้าใจโครงการกับกลุ่มจังหวัด 3 จังหวัด และมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่ด้วย แต่ทีมคณะทำงานโครงการต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยจะเป็นที่ปรึกษาโครงการ เป็นทีมเลขาฯ ลงพื้นที่ร่วมกระบวนการด้วย     โครการการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน มีการดำเนินการไปบ้างแล้วในชุมชนมอแกลนบ้านทับตะวัน ทั้งนี้จะให้นายวิทวัส เทพสง และน.ส.อรวรรณ หาญทะเลเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ เนื่องจากทั้งสองคนอาศัยอยู่ใมนชุมชนนั้น และเป็นแกนนำหลักในชุมชนมอแกลนทับตะวัน ในการดำเนินงานแต่ละครั้งจะมีทีมทำงานโครงการเข้าร่วมช่วยงานด้วย
                           -ทีมเลขานุการโครงการ จะมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุม และทำรายงานสรุปการประชุมในแต่ละครั้งในโปรมแกรมของทางผู้สนับสนุนโครงการฯ (สจรส.)
                           โดยโครงการฯ จะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 60 ถึง มีนาคม 62 งบประมาณในการดำเนินการ 800,000 บาท
                           สรุป จะมีการนัดประชุมทีมทำงานโครงการ ทุก 3 เดือน เพื่อสรุปงาน และเสนอข้อคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ

                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                           -

                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                           -

                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                           -

                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                           -

                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                           -
                           3 ธันวาคม 2561 เวลา 14:00 น.
                           รายงานจากพื้นที่
                           โพสท์โดยเชภาดรเชภาดรเมื่อ 11 เมษายน 2562 16:11:15
                           แก้ไขโดย เชภาดร เมื่อ 11 เมษายน 2562 16:38:12 น.

                           ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) »

                           ชื่อกิจกรรม : ขั้นตอนการประเมิน (Appraisal)

                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                               วัตถุประสงค์

                               เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์

                               กิจกรรมตามแผน

                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               • คณะวิจัย 2 คน
                               • สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด 6 คน
                               • กลุ่มคนขับเรือท่องเที่ยว 2 คน

                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               1.ทีมประเมินเก็บรวมรวมข้อมูลตามเครื่องมือ และตัวชี้วัดที่กำหนด ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รายละเอียดตามเครื่องมือที่พัฒนาไว้ในขั้นตอนการ กำหนดขอบเขต มาเก็บข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัดที่กำหนด ตามลักษณะและคุณลักษณะของเครื่องมือแต่ละตัวชี้วัด เช่น
                                 1.1. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในผู้ให้ข้อมูลหลัก แต่ละกลุ่มที่ศึกษา
                                 1.2. อธิบายกระบวนการ วิธีการจัดเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล ระยะเวลาการประเมิน รายละเอียดการประเมิน วิธีการประเมิน แก่ตัวแทนแต่ละกลุ่มประชากรที่ศึกษา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรม โปรแกรม และนโยบายที่มีผลต่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการที่รับผิดชอบ 1.3 ทีมประเมินดำเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ตามแนวทางที่กำหนดขึ้น 1.4.ทีมประเมินรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  และจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบ

                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               • คณะทำงานวิจัย 2 คน
                               • สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด 6 คน

                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                               • ชี้แจงขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
                               • สอบถามกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวของบ่อหิน /ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว/ระยะเวลา /ความถี่/จำนวนนักท่องเที่ยว
                               • สอบถามผลกระทบจากการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จากการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               ร่างรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน (ร่างปรับปรุงครั้งที่ 1 )

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                               • ข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จากการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
                               • ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของกลุ่มคนขับเรือ ในโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                

                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               -

                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                               -
                               20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:30-15.30 น. น.
                               รายงานจากพื้นที่
                               โพสท์โดยนายสุชีพ พัฒน์ทองนายสุชีพ พัฒน์ทองเมื่อ 8 เมษายน 2562 22:58:12
                               แก้ไขโดย นายสุชีพ พัฒน์ทอง เมื่อ 11 เมษายน 2562 15:33:17 น.

                               ชื่อโครงการ : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง »

                               ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นครั้งที่ 1

                               • photo
                                • photo
                                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                 วัตถุประสงค์

                                 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง 2.เพื่อยกระดับการทำงานเชิงยุทธศาสตร์วืิเคราะห์หาจุดคานงัด การสร้างเเคมเปญ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                                 กิจกรรมตามแผน

                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 ผู้แทนจาก 6 ภาคส่วน คือ 1.ภาคราชการ 2.ภาควิชาการ 3.ภาคประชาสังคม 4.ภาคเอกชน 5.ภาคสื่อมวลชน 6.อบท.

                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                 1.เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ 2.เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินโครงการ 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ด้านอุดมคติ การคิดเชิงระบบ การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง 4.เพื่อยกระดับการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์หาจุดคานงัด การสร้างเคมแปญ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                 1.ภาคราชการ 2.ภาควิชาการ 3.ภาคประชาสังคม 4.ภาคเอกชน

                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                 1.ชี้เเจงรายละเอียดโครงการ แลความสำคัในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 2.ให้ความรู้ในเรื่องแรงงานนอกระบบและปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 3.แบ่งกลุ่มระดมความคิด 4.นำเสนอ

                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                 1.เกิดภาคีความร่วมมือ จาก 7 ภาคส่วน 2.ภาคีมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 3.คณะทำงานฯเกิดเป้าหมายร่วม มีทักษะการคิดเชิงระบบ สามารถมองปัญหาได้แบบองค์รวม 4.คณะทำงานฯมียุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจน เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และมีแคมเปญในการรณรงค์ 5.เกิดพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                 1.ได้ข้อเสนอต่างๆ เช่นปัญหาของเเรงงานนอกระบบ ปัญหาสุขภาพ 2.เกิดภาคีเครือข่ายมากขึ้น

                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                 คนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจและให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนัก

                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                 1.อยากให้ สสส. จัดอบรมให้แกนจังหวัดแบบเต็มรูปแบบ

                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                 1.พื้นที่ตำบลบางนอน เสนอให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีก 2.พื้นที่ตำบลเขานิเวศน์ เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้มากขึ้น

                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 -

                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                 -
                                 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น.
                                 รายงานจากพื้นที่
                                 โพสท์โดยเชภาดรเชภาดรเมื่อ 5 ตุลาคม 2561 10:06:14
                                 แก้ไขโดย เชภาดร เมื่อ 11 เมษายน 2562 15:06:38 น.

                                 ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) »

                                 ชื่อกิจกรรม : เวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Scoping)

                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                     วัตถุประสงค์

                                     เพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชน

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                     • คณะทำงานวิจัย 5 คน
                                     • แกนนำกลุ่มต่างๆในชุมชน ทั้งกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด กลุ่มเตยปาหนัน กลุ่มของฝากของที่ระลึก กลุ่มแม่บ้าน/ที่พัก กลุ่มคนขับเรือ และคนนำเที่ยว 15 คน

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                     1.ทีมประเมินวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่โซนอันดามัน/จังหวัด 2.ทีมประเมิน ร่วมกับตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ของการท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบของกิจกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยกำหนดสุขภาพ (ปัจจัยด้านคน สภาพแวดล้อม และระบบกลไก) และผลกระทบทางสุขภาพ สรุปประเด็นปัจจัยกำหนดสุขภาพที่เกิดจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน 3.ทีมประเมินสรุปประเด็นปัจจัยกำหนดสุขภาพที่สำคัญจากการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชน และจัดทำร่างตัวชี้วัด และเครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของการท่องที่ยวโซนอันดามัน
                                     4.ทีมประเมินจัดประชุมกลุ่มย่อย ระหว่างทีมประเมินและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและรับฟังความเห็นจากร่างตัวชี้วัดที่กำหนด หลังจากนั้นทีมประเมินปรับปรุงร่างตัวชี้วัด เครื่องมือในการประเมินและนำมารับฟังความเห็นในกลุ่มใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยทีมประเมิน ทีมผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ ยุทธศาตร์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง
                                     5. ทีมประเมินนำตัวชี้วัดที่ผ่านการพิจารณาจากข้อที่ 3 มาจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด  และพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผล โดยกำหนดร่าง ตามประเด็นสำคัญคือ ตัวชี้วัด คำนิยาม เกณฑ์เป้าหมาย ประชากร/กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย วิธีการจัดเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล ระยะเวลาการประเมิน รายละเอียดการประเมิน วิธีการประเมิน เป็นต้น 6.ทีมประเมินจัดทำแผนการประเมิน ตามตัวชี้วัดและเครื่องมือที่กำหนด ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                     • คณะทำงานวิจัย 2 คน
                                     • แกนนำกลุ่มต่่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ ทั้งกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด กลุ่มแม่บ้านและที่พัก กลุ่มคนเรือและนำเที่ยว และกลุ่มขายของฝากที่ระลึก รวม 19 คน

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     • คณะวิจัยชี้แจงที่มาที่ไป เป้าหมาย โครงการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
                                      และขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
                                     • การช่วยกันกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์
                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                     ได้รายละเอียดตัวชี้วัด และเครื่องมือ ในการประเมินทั้งเครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และแผนการเก็บรวบรมข้อมูล

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                     • แกนนำกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์เข้าใจที่มาที่ไป เป้าหมายการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
                                     • แกนนำกลุ่มต่างๆ เข้าใจขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
                                     • ได้ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ โดยดูจากโปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชน /กิจกรรมท่องเที่ยว มีขอบเขตเกี่ยวข้องกับ กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด-กลุ่มจักสานเตยปาหนัน-กลุ่มที่พัก/อาหาร-กลุ่มขายของที่ระลึก โดยเนื้อหาการประเมินครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                     -

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     -
                                     28 กันยายน 2561 เวลา 14:00 น.
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยเชภาดรเชภาดรเมื่อ 11 เมษายน 2562 12:48:19
                                     แก้ไขโดย เชภาดร เมื่อ 11 เมษายน 2562 13:11:24 น.

                                     ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) »

                                     ชื่อกิจกรรม : การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์

                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                         วัตถุประสงค์

                                         เพื่อทำความเข้าใจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์

                                         กิจกรรมตามแผน

                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         • ทีมคณะทำงานวิจัย 5 คน

                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         1. การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
                                         2. ทีมประเมินวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์


                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         คณะวิจัย 4 คน และนักท่องเที่ยว 2 คน

                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                         • คณะวิจัยลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว one day trip บ่อหินฟาร์มสเตย์
                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         ได้รายละเอียดตัวชี้วัด และเครื่องมือ ในการประเมินทั้งเครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และแผนการเก็บรวบรมข้อมูล

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                         • คณะวิจัยได้เห็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ่อหิมฟาร์มสเตย์ ประกอบด้วย กิจกรรมบนฝั่ง และกิจกรรมทางทะเล 1) กิจกรรมทางบก ได้แก่ การชมและร่วมฝึกเพ้นผ้ากับกลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด และการชมกิจกรรมจักสานเตยปาหนัน
                                          2  กิจกรรมทางทะเล ได้แก่ การล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลย - การเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน - ชมบ่อน้ำพุร้อนเค็ม - ชมทัศนียภาพอ่าวบุญคง - ชมพระอาทิตย์ตกที่หาดเก็บตะวัน และรับประทานอาหารเย็นที่บ่อหินฟาร์มสเตย์
                                         • การประเมินกลุ่มผู้ได้ส่วนเสียเบื้องต้นจากโปรแกรมการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มสมาชิกสตรีผ้าบาติก ม.2  กลุ่มจักสานเตยปาหนัน กลุ่มวิสาหกิจปลากระชังบ้านพรุจูด (คนขับเรือ คนนำเที่ยว คนทำอาหาร ที่่พัก )
                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         -

                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                         -
                                         21 กันยายน 2561 เวลา 10:00 น.
                                         รายงานจากพื้นที่
                                         โพสท์โดยเชภาดรเชภาดรเมื่อ 11 เมษายน 2562 12:02:15
                                         แก้ไขโดย เชภาดร เมื่อ 11 เมษายน 2562 12:16:11 น.

                                         ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) »

                                         ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่ชี้แจงเบื้องต้นงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพบ่อหินฟาร์มสเตย์

                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                             วัตถุประสงค์

                                             เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน กรณีจังหวัดตรัง กับทางแกนนำกลุ่ม

                                             กิจกรรมตามแผน

                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                             • แกนนำกลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย์ 2 คน
                                             • ทีมวิจัย 4 คน 

                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                             • การลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
                                             • การวางแผนเบื้องต้นการกำหนดสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว และการกำหนดเวทีกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(scoping)
                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                             • ทีมวิจัยรวม 5 คน
                                             • แกนนำกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) 1 คน 

                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                             • การชี้แจงเป้าหมาย แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
                                             • ที่มากรณี จังหวัดตรัง กับการเลือกพื้นที่บ่อหินฟาร์มสเตย์
                                             • การปรึกษาแนวทางการลงพื้นที่ศึกษา และการกำหนดวันจัดเวที scoping เพื่อชี้แจงและกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             ได้รายละเอียดตัวชี้วัด และเครื่องมือ ในการประเมินทั้งเครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และแผนการเก็บรวบรมข้อมูล

                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                             • คุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) เข้าใจที่มา เป้าหมาย และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
                                             • ข้อเสนอแนวทางการจัดเวทีในพื้นที่ คือ ควรจัดในช่วงบ่าย ส่วนวันจัดต้องดูเปรียบเทียบกับโปรแกรมการท่องเที่ยว ว่ามีกรุ๊ปนักท่องเที่ยวหรือไม่
                                              ซึ่งกำลังจะเข้าช่วงหน้าไฮซีซั่น ส่วนใหญ่ เสาร์-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวมาที่กลุ่ม
                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                             -

                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                             -
                                             23 สิงหาคม 2561 เวลา 16:00 น.
                                             รายงานจากพื้นที่
                                             โพสท์โดยเชภาดรเชภาดรเมื่อ 11 เมษายน 2562 09:54:27
                                             แก้ไขโดย เชภาดร เมื่อ 11 เมษายน 2562 11:56:19 น.

                                             ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) »

                                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานวิจัยครั้งที่ 1

                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                             วัตถุประสงค์

                                             เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน กรณีจังหวัดตรัง 

                                             กิจกรรมตามแผน

                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                             คณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนภาคีหน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จำนวน 1 คน ภาคีวิชาการ 2 คน  ภาคีสื่อมวลชน 1 คน และภาคีภาคประชาชน 1 คน

                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                             1.จัดตั้งทีมประเมินผลกระทบทางสุขภาพฯ ประกอบด้วย ภาคีภาคราชการ ภาคสื่อมวลชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน  จำนวน  5 คน 2.ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน กรณีจังหวัดตรัง
                                             3.วางแผนการดำเนินงานวิจัยการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์

                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                             ภาคีราชการ 1 คน ได้แก่ คุณศ-จิตร เขมิยาทร จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ภาคีสื่อมวลชน  1 คน ได้แก่ คุณพรองค์อินทร์ ธาระธนผล นายสมชาย ขุนอินทร์ ภาคีภาคประชาชน 3 คน ได้แก่ นายเชภาดร จันทร์หอม นายไพฑูรย์ นงค์นวล 

                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                             • ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
                                              โดยมีเป้าหมายสำคัญครั้งนี้เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน
                                              สำหรับกระบวนการใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการประเมินพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวในฝั่งจังหวัดอันดามัน 6 จังหวัด 6 พื้นที่
                                              ได้แก่ 1) จังหวัดระนอง 2)จังหวัดภูเก็ต 3)จังหวัดพังงา 4) จังหวัดกระบี่ 5) จังหวัดตรัง และ 6) จังหวัดสตูล
                                              สำหรับจังหวัดตรังเลือกพื้นที่เป้าหมาย บ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
                                             • สำหรับขั้นตอนก็ใช้รูปแบบขั้นตอนการประเมิน ได้แก่
                                              1) การกลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน(Screening) ทบทวนสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรังและการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ 2) การกำหนดขอบเขตการประเมิน(Scoping) กำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ บ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 3) การประเมินผล (Assessment) การประเมินผล 4) การทบทวนร่างรายงานการประเมินผล (Review) 5) นำข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 5 พื้นที่ ประกอบการยกร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนอันดามัน
                                             • ทีมคณะทำงานวิจัย ประกอบด้วย เชภาดร จันทร์หอม นางสาวพรองค์อินทร์ ธาระธนผล นางสาวศ-รีจิตร เขมิยาทร นายนบ ศรีจันทร์
                                              ทั้งนี้สำหรับครั้งนี้ อ.นบ จะลงพื้นที่ได้บางครั้งที่ไม่ตรงกับการสอนในมหาวิทยาลัย และจะมีทางนายสมชาย ขุนอินทร์ ช่วยลงเก็บข้อมูลวิจัยถ้าลงพื้นที่ช่วงวันเสาร์ อาทิตย์
                                             • นำเสนอการไปเข้าร่วมเวที workshop HIA วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ สจรส.มอ. โดยเป็นการนำเสนอพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา สำหรับจังหวัดตรัง ได้แก่ บ่อหินฟาร์มสเตย์
                                              การทดลองออกแบบการประเมิน ขอบเขต และฝึกปฏิบัติการประเมินความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนตั้งแต่การแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
                                              แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559-2563 และ แผน CBT อันดามัน
                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาค/ระดับโซน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน  และผลการคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 

                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                             • คณะทำงานมีความเข้าใจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน กรณีจังหวัดตรัง
                                             • การกำหนดแผนการลงพื้นที่วิจัยเพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์
                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                             -

                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                             -
                                             19 กันยายน 2561 เวลา 16:00 น.
                                             รายงานจากพื้นที่
                                             โพสท์โดยเชภาดรเชภาดรเมื่อ 11 เมษายน 2562 11:32:00
                                             แก้ไขโดย เชภาดร เมื่อ 11 เมษายน 2562 11:55:09 น.

                                             ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) »

                                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานวิจัยครั้งที่ 2

                                             • photo
                                              • photo
                                               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                               วัตถุประสงค์

                                               เพื่อวางแผนการทำงานประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ บ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

                                               กิจกรรมตามแผน

                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                               • คณะทำงานวิจัย 5 คน

                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                               1.การประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง และกรณีบ่อหินฟาร์มสเตย์ 2.วางแผนการลงพื้นที่การทำวิจัยบ่อหินฟาร์มสเตย์  บ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                               เข้าร่วม 5 คน ประกอบด้วย - ภาคราชการ 1 คน - ภาคสื่อมวลชน 2 คน - ภาควิชาการ 1 คน
                                               - ภาคประชาชน 2 คน

                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                               • การทบทวนเป้าหมาย แนวทางการดำเนินโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
                                               • วางแผนการการทำงานและลงพื้นที่บ่อหินฟาร์มสเตย์ บ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                               ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาตร์การท่องเที่ยวชุมชนระดับชาติ/ระดับภาค/ระดับโซน/ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน  และผลการคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 

                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                               • คณะทำงานมีความเข้าใจเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน
                                               • แผนการดำเนินงาน กิจกรรม
                                               • ลงพื้นที่ชี้แจงเบื้องต้นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เดือนกันยายน  (21 กันยายน 2561)
                                               • ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ เดือนกันยายน
                                               • ลงพื้นที่ชี้แจงและกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ เดือนตุลาคม
                                               • ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
                                               • กิจกรรมประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพฯ  เดือนมกราคม 2562
                                               • กิจกรรมทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพฯ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                               -

                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                               -
                                               18 มิถุนายน 2561 เวลา 17:00 น.
                                               รายงานจากพื้นที่
                                               โพสท์โดยนักศึกษาฝีกงานนักศึกษาฝีกงานเมื่อ 10 เมษายน 2562 09:27:18
                                               Project trainer
                                               แก้ไขโดย นักศึกษาฝีกงาน เมื่อ 10 เมษายน 2562 13:56:35 น.

                                               ชื่อโครงการ : โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ »

                                               ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

                                               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                               วัตถุประสงค์

                                               -

                                               กิจกรรมตามแผน

                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                               แก้ไขเอกสารแผนงานกับทีมงานคุณอุไรรัตน์หน้าใหญ่

                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                               ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการโครงการและแผนงาน

                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                               -

                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                               -

                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                               1.แผนการดำเนินโครงการ 2.เครื่องมือวัดประเมินผล

                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                               -

                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                               -

                                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                               -

                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                               -

                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                               -

                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                               -
                                               15 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
                                               รายงานจากพื้นที่
                                               โพสท์โดยนักศึกษาฝีกงานนักศึกษาฝีกงานเมื่อ 10 เมษายน 2562 13:40:42
                                               Project trainer
                                               แก้ไขโดย นักศึกษาฝีกงาน เมื่อ 10 เมษายน 2562 13:40:52 น.

                                               ชื่อโครงการ : โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ »

                                               ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่พัทลุง

                                               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                               วัตถุประสงค์

                                               -

                                               กิจกรรมตามแผน

                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                               -

                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                               1.สอบถามรูปแบบระบบบริการพหุวัฒนธรรม 2.ประเมินสมรรถนะการให้บริการทางพหุวัฒนธรรม 3.ประเมินการใช้รูปแบบการแพทย์พหุวัฒนธรรม

                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                               -

                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                               -

                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                               1.รูปแบบระบบบริการพหุวัฒนธรรมที่พื้นที่เป้าหมายใช้ 2.สมรรถนะการให้บริการทางพหุวัฒนธรรม 3.ผลการใช้รูปแบบการแพทย์พหุวัฒนธรรม

                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                               -

                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                               -

                                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                               -

                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                               -

                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                               -

                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                               -
                                               10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                               รายงานจากพื้นที่
                                               โพสท์โดยนักศึกษาฝีกงานนักศึกษาฝีกงานเมื่อ 10 เมษายน 2562 13:22:01
                                               Project trainer
                                               แก้ไขโดย นักศึกษาฝีกงาน เมื่อ 10 เมษายน 2562 13:24:15 น.

                                               ชื่อโครงการ : โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ »

                                               ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่

                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                   วัตถุประสงค์

                                                   -

                                                   กิจกรรมตามแผน

                                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                   ผู้ปฏิบัติงา่นโรงพยาบาลเทพา

                                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                   1.สอบถามรูปแบบระบบบริการพหุวัฒนธรรม 2.ทดสอบเครื่องมือโครงการ

                                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                   -

                                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                   -

                                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                   1.รูปแบบระบบบริการพหุวัฒนธรรมที่พื้นที่เป้าหมายใช้ 2.สมรรถนะการให้บริการทางพหุวัฒนธรรม 3.ผลการใช้รูปแบบการแพทย์พหุวัฒนธรรม

                                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                   -

                                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                   -

                                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                   -

                                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                   -

                                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                   -

                                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                   -
                                                   24 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                                   รายงานจากพื้นที่
                                                   โพสท์โดยนักศึกษาฝีกงานนักศึกษาฝีกงานเมื่อ 10 เมษายน 2562 11:06:26
                                                   Project trainer
                                                   แก้ไขโดย นักศึกษาฝีกงาน เมื่อ 10 เมษายน 2562 11:07:08 น.

                                                   ชื่อโครงการ : โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ »

                                                   ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่

                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                            วัตถุประสงค์

                                                            -

                                                            กิจกรรมตามแผน

                                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                            -

                                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                            1.สอบถามรูปแบบระบบบริการพหุวัฒนธรรม 2.ประเมินสมรรถนะการให้บริการทางพหุวัฒนธรรม 3.ประเมินการใช้รูปแบบการแพทย์พหุวัฒนธรรม

                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                            -

                                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                            -

                                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                            1.รูปแบบระบบบริการพหุวัฒนธรรมที่พื้นที่เป้าหมายใช้ 2.สมรรถนะการให้บริการทางพหุวัฒนธรรม 3.ผลการใช้รูปแบบการแพทย์พหุวัฒนธรรม

                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                            -

                                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                            -

                                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                            -

                                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                            -

                                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                            -

                                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                            -
                                                            1 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                                            รายงานจากพื้นที่
                                                            โพสท์โดยนักศึกษาฝีกงานนักศึกษาฝีกงานเมื่อ 10 เมษายน 2562 10:59:59
                                                            Project trainer
                                                            แก้ไขโดย นักศึกษาฝีกงาน เมื่อ 10 เมษายน 2562 11:02:29 น.

                                                            ชื่อโครงการ : โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ »

                                                            ชื่อกิจกรรม : พัฒนาแนวทางการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในผู้รับบริการ

                                                            • photo
                                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                             วัตถุประสงค์

                                                             -

                                                             กิจกรรมตามแผน

                                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                             ทีมงาน

                                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                             เขียนรายงาน

                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                             -

                                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                             -

                                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                             แนวทางการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในผู้รับบริการ

                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                             -

                                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                             -

                                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                             -

                                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                             -

                                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                             -

                                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                             -