วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
23 สิงหาคม 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 16:33:55
แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 16:34:19 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามความก้าวหน้า ของหลักสูตร

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     คุณภาพกิจกรรม : (0)
     วัตถุประสงค์

      

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ประชุมติดตามความก้าวหน้า ของหลักสูตร

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     ประชุมติดตามความก้าวหน้า ของหลักสูตร

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     10 สิงหาคม 2561
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 16:31:15
     แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 16:32:25 น.

     ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ »

     ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

     • photo
      • photo
       • photo
        คุณภาพกิจกรรม : (0)
        วัตถุประสงค์

         

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        • แนะนำคณะทำงาน ภาคเหนือ และภาคใต้
        • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำงาน
        • กำหนดแนวทาง เครื่องมือ ที่ใช้
        • กำหนดขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรฯ
        • กำหนดกรอบเวลาการทำงาน
        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
        • กำหนดหน้าที่รับผิดชอบการทำงาน ในแต่ละด้าน
        • ได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรฯ และกรอบเวลาการทำงาน
        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         

        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         

        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         

        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
        19 ตุลาคม 2561
        รายงานจากพื้นที่
        โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 16:13:26
        แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 16:30:38 น.

        ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ »

        ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             คุณภาพกิจกรรม : (0)
             วัตถุประสงค์

              

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 จ.กำแพงเพชร

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือ ณ.ห้องประชุมพิกุล ม.ราชภัฎกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

              

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

              

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             10 กันยายน 2561
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 16:24:53
             แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 16:25:44 น.

             ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ »

             ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1

             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   คุณภาพกิจกรรม : (0)
                   วัตถุประสงค์

                    

                   กิจกรรมตามแผน

                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                    

                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                    

                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                    

                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                   ระชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้
                   ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC)

                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                    

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                   ระชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้
                   ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC)

                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                    

                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                    

                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                    

                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                    

                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                   12 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                   รายงานจากพื้นที่
                   โพสท์โดยIlhamIlhamเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 14:21:19
                   แก้ไขโดย Ilham เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 15:05:09 น.

                   ชื่อโครงการ : การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต »

                   ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมบทเรียนพัฒนาการและสุขภาพเด็กสำหรับครูสอนศาสนา

                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                       วัตถุประสงค์

                       1.เพื่อให้ครูสอนศาสนาในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็ก 2.เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับครูสอนศาสนาในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพเด็ก 3.เพื่อให้ครูสอนศาสนาเข้าใจและมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

                       กิจกรรมตามแผน

                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                       1.ครูสอนศาสนาในพื้นที่อ.ธารโต 50 คน

                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                       1.ประสานวิทยากรสุขภาพและผู้รู้ทางศาสนา 2.ประสานพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 3.บรรยายและเสวนาเรื่อง   - การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็กกับบทบาทครูสอนศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม   - ถ่ายทอดประสบการณ์ความเข้าใจหลักศาสนาและพฤติกรรมสุขภาพ   - ทักษะการสร้างสื่อ การสื่อสาร และการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเด็กใน GEN Z ให้มีคุณภาพในชั้นเรียน 5.ประเมินผล

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                       1.ครูสอนศาสนา (ตาดีกา กีรอาตี สอนในสถาบันปอเนาะ) 60 คน 2.นักเรียนชั้น 10 (กำลังจะจบชั้นเรียน) 40 คน

                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                       1.ประสานวิทยากรสุขภาพและผู้รู้ทางศาสนา 2.ประสานพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 3.บรรยายและเสวนาเรื่อง   08.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 - 09.00 กล่าวรายงาน พิธีเปิด 09.00 - 11.00 น. บรรยายเรื่องทักษะการสื่อสารด้านหลักการทางศาสนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการดูแลบุตรให้มีคุณภาพ 11.00 - 12.00 บรรยายการสังเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการเด็กกับผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก 13.00 - 14.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการทักษะการสรา้งสื่อ การบริหารจัดการเด็กเพื่อพัฒนาการเด็กใน GEN Z ให้มีคุณภาพ 14.00 - 16.00 น. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก บรรยายการสร่้างเสริมสุภาพจิตในเด็กนักเรียน กลุ่ม 2 หลักการศาสนากับการส่งเสรมิสุขภาพ   - การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็กกับบทบาทครูสอนศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม - ถ่ายทอดประสบการณ์ความเข้าใจหลักศาสนาและพฤติกรรมสุขภาพ - ทักษะการสร้างสื่อ การสื่อสาร และการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเด็กใน GEN Z ให้มีคุณภาพในชั้นเรียน 4.ประเมินผล

                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                        

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       1.กลุ่มครูสอนศาสนาและผู้ที่จะกำลังจะจบในชั้น 10 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้านสุขภาพและสามารถบูรณาการสอนและการส่งเสริมสุขภาพเด็ก GEN Z
                       2.โรงเรียนสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กและอาจต่อยอดเป็นตาดีกา/ปอเนาะส่งเสริมสุขภาพ 3.ในโรงเรียน ตาดีกา สถาบันปอเนาะ มีกิจกรรมที่บูรณาการกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพกับหลักปฏิบัติทางศาสนา เช่น แรงฟันทุกคร้ังก่อนละหมาด บริหารอาหารที่มีประโยชน์ 4.ทำสัญญาประชาคมในโรงเรียนให้มีการขายเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้น

                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                       1.ครูสอนศาสนาบางส่วนยังมองแยกส่วนระหว่างศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพ (จากการพูดคุย) และได้กำหนดแผนให้มีกิจกรรมที่ร่วมสร้างความเข้าใจให้มีความต่อเนื่องและติดตามผลอย่างน้อยไตรมาสละคร้ัง และเน้นให้ผู้นำศาสนาเข้าร่วมในกิจกรรม

                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                        

                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                       ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและสถาบันทางศาสนา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจ สรา้งศรัทธาร่วม เพื่อให้เกิดการร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กในพื้นที่

                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                       -

                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                       -
                       5 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 24 ตุลาคม 2561 06:11:00
                       Project trainer
                       แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 22:19:43 น.

                       ชื่อโครงการ : แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช »

                       ชื่อกิจกรรม : เวทีคืนข้อมูลภาวะสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ใน 3 อบต. (เขาแก้ว/หูล่อง/จันดี)

                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                         วัตถุประสงค์

                                         เพื่อคืนข้อมูลและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อาหารในตำบลเขาแก้ว

                                         กิจกรรมตามแผน

                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         นายก อบต. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการสาธารณสุข และชาวบ้าน

                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         จัดประชุมทบทวนสถานการณ์และการจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ประเด็นภาวะโภชนาการสมวัย

                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         นายก อบต. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการสาธารณสุข และชาวบ้าน

                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                         ทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ อ.สุดา ใจห้าว อ.จิราวรรณ คล้ายวิเศษ และ อ.ชุติมา รอดเนียม ร่วมเปิดเวทีคืนข้อมูลภาวะสุขภาพ 5 กลุ่มวัย แก่ คณะทำงานโภชนาการสมวัยของ อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี อ.ฉวาง และร่วมกันมองภาพอนาคตให้เกิดแผนงานโครงการปี 2561 ให้สอดคล้องกับภาวะสุขภาพและศักยภาพตำบล

                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         ได้ข้อเสนอแนะและเอกสารร่างยุทธศาสตร์แนวทางการหนุนเสริมงานโภชนาการในระดับ อปท.

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         ได้ผลการวิจัยการด้านโภชนาการสมวัยใน 3 ตำบล ว่า ข้อมูลจากการศึกษาสถานการณ์ และข้อมูลยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ได้นำไปสู่การเขียนโครงการใช้เงินกองทุนตำบลเพื่อปฏิบัติการตามแผนงานยุทธศาสตร์อาหารในแต่ละตำบล

                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         -

                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         -

                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         -

                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         -

                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                         -
                                         4 กันยายน 2561 เวลา 10:00 น.
                                         รายงานจากพื้นที่
                                         โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 23 กันยายน 2561 14:18:41
                                         Project trainer
                                         แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 22:10:35 น.

                                         ชื่อโครงการ : แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช »

                                         ชื่อกิจกรรม : สำรวจภาวะโภชนาการในตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา

                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                             วัตถุประสงค์

                                             เพื่อเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการในพื้นที่ตำบลเขาแก้ว

                                             กิจกรรมตามแผน

                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                             • เจ้าหน้าที่ อบต.เขาแก้ว
                                             • ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                                             • นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                             ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาวะโภชนาการสมวัยในกลุ่มเด็กเล็กที่ดูแลโดย อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                             • เจ้าหน้าที่ อบต.เขาแก้ว และทีมวิจัย

                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                             ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ อ.สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ ลงพื้นที่ อบต.เขาแก้ว และ รพ.สต.ร่อนพิบูลย์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการสมวัย และเตรียม work shop คืนข้อมูลผลการสำรวจภาวะโภชนาการ ในเดือนตุลาคม 2561

                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             ได้ข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระบบอาหารประเด็นการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก

                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                             ได้ข้อมูลภาวะโภชนาการใน ต.เขาแก้ว ดังรายละเอียด

                                             1.วัยทารก (แรกเกิด – 1 ปี) จำนวน 32 คน พบว่า 1.1น้ำหนัก - น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 9 คน
                                             - น้ำหนักตามเกณฑ์ จำนวน 13 คน
                                             - น้ำหนักค่อนข้างมาก จำนวน 1 คน - น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 9 คน 1.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 8 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 1 คน - ตามเกณฑ์ 14 คน - ค่อนข้างสูง จำนวน 3 คน - สูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 6 คน

                                             2.วัยก่อนเรียน (1-5 ปี) จำนวน 69 คน 2.1น้ำหนัก - น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 7 คน - น้ำหนักค่อนข้างน้อย จำนวน 5 คน
                                             - น้ำหนักตามเกณฑ์ จำนวน 47 คน
                                             - น้ำหนักค่อนข้างมาก จำนวน 3 คน - น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 7 คน 2.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 15 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 3 คน - ตามเกณฑ์ 36 คน - ค่อนข้างสูง จำนวน 3 คน - สูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 12 คน

                                             3.วัยเรียน (6-12 ปี) จำนวน 37 คน 3.1น้ำหนัก - น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 0 คน - น้ำหนักค่อนข้างน้อย จำนวน 4 คน
                                             - น้ำหนักตามเกณฑ์ จำนวน 28 คน
                                             - น้ำหนักค่อนข้างมาก จำนวน 2 คน - น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 3 คน 3.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 0 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 4 คน - ตามเกณฑ์ 28 คน - ค่อนข้างสูง จำนวน 2 คน - สูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 3 คน

                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                             -

                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                             -

                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                             -

                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                             -

                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                             -
                                             22 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                             รายงานจากพื้นที่
                                             โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 24 ตุลาคม 2561 06:39:55
                                             Project trainer
                                             แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 22:09:11 น.

                                             ชื่อโครงการ : แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช »

                                             ชื่อกิจกรรม : เวทีคืนข้อมูลสุขภาวะ 5 กลุ่มวัย อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง

                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            • photo
                                                             • photo
                                                              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                              วัตถุประสงค์

                                                              เพื่อคืนข้อมูลและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อาหารในตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง

                                                              กิจกรรมตามแผน

                                                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                              คณะทำงานโครงการโภชนาการตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง

                                                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                              จัดประชุมทบทวนสถานการณ์และการจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ประเด็นภาวะโภชนาการสมวัย ใน ต.หูล่อง อ.ปากพนัง

                                                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                              คณะทำงานโครงการโภชนาการตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง

                                                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                              ทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ อ.สุดา ใจห้าว อ.จิราวรรณ คล้ายวิเศษ และ อ.ชุติมา รอดเนียม ร่วมเปิดเวทีคืนข้อมูลภาวะสุขภาพ 5 กลุ่มวัย แก่ คณะทำงานโภชนาการสมวัยของ อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง และร่วมกันมองภาพอนาคตให้เกิดแผนงานโครงการปี 2561 ให้สอดคล้องกับภาวะสุขภาพและศักยภาพตำบล

                                                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                              ได้ข้อเสนอแนะและเอกสารร่างยุทธศาสตร์แนวทางการหนุนเสริมงานโภชนาการในระดับ อปท.

                                                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                              ได้ระดมสอง และมีการทบทวนสถานการณ์โภชนาการเพิ่มเติม รวมทั้งการประเมินยุทธศาสตร์อาหาร พบว่า มีการเขียนโครงการของทุนกองทุนตำบลเพื่อดำเนินงานด้านโภชนาการให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์อาหาร

                                                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                              -

                                                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                              -

                                                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                              -

                                                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                              -

                                                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                              -
                                                              1 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                                              รายงานจากพื้นที่
                                                              โพสท์โดยรัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์เมื่อ 29 กรกฎาคม 2561 11:00:30
                                                              แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 21:54:20 น.

                                                              ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช »

                                                              ชื่อกิจกรรม : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Assessing)

                                                              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                              วัตถุประสงค์

                                                              เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

                                                              กิจกรรมตามแผน

                                                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 165 คน

                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                              คณะทำงาน

                                                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                              ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ตามเครื่องมือและตัวชี้วัด ใน 3 ระยะ และเก็บข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
                                                              1) ระดับจังหวัด ประเมินนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย และปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน 2) ระดับตำบล ประเมินแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารใน อปท.ที่มีแผนและการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย อย่างน้อย 6 พื้นที่ (เขา ป่า นา เล พรุ เมือง) 3) ระดับชุมชน ศึกษารูปแบบตัวอย่างดีๆ ต่อการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่

                                                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                              คณะทำงาน

                                                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                              ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ตามเครื่องมือและตัวชี้วัด ใน 3 ระยะ และเก็บข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
                                                              1) ระดับจังหวัด ประเมินนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย และปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน 2) ระดับตำบล ประเมินแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารใน อปท.ที่มีแผนและการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย อย่างน้อย 6 พื้นที่ (เขา ป่า นา เล พรุ เมือง) 3) ระดับชุมชน ศึกษารูปแบบตัวอย่างดีๆ ต่อการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่

                                                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                               

                                                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                              ได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านอาหารปลอดภัย

                                                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                              -

                                                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                              -

                                                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                              -

                                                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                              -

                                                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                              -
                                                              13 กันยายน 2561 เวลา 09:00-15.00 น.
                                                              รายงานจากพื้นที่
                                                              โพสท์โดยนายสมนึก นุ่นด้วงนายสมนึก นุ่นด้วงเมื่อ 21 กันยายน 2561 02:37:02
                                                              แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 16:06:01 น.

                                                              ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง »

                                                              ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลบ้านทุ่งยาว และ บ้านเกาะทองสม ให้ครอบคลุม 4 มิติ

                                                              • photo
                                                               • photo
                                                                • photo
                                                                 • photo

                                                                  ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                                                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                  วัตถุประสงค์

                                                                  เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในหมู่บ้านทุ่งยาว และบ้านเกาะทองสมใหม่ ใน 4 มิติ

                                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                  แกนนำหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน บ้านทุ่งยาว บ้านเกาะทองสม

                                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                  ประชุมแกนนำหมู่บ้านเพื่อเก็บข้อมูลทั้ง 4มิติ (เพียงพอ ปลอดภัย เข้าถึงได้ และการมีส่วนร่วม)
                                                                  บ้านทุ่งยาว และ บ้านเกาะทองสมใหม่

                                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 36 คน

                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                  แกนนำหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน และคณะทำงาน บ้านทุ่งยาว 19 คน บ้านเกาะทองสม 10 คน คณะทำงาน 7 คน รวม 36 คน

                                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงสรา้งความเข้าใจกระบวนการกับแกนนำชุมนที่เข้าร่วมให้ข้อมูล โดยแบ่งกระบวนการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน
                                                                  ขั้นตอนที่ 1 แกนนำแต่ละหมู่บ้านร่วมทำ Mapping ครอบครัวที่มีการผลิตอาหารปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ในชุมชน ใช้เวลา 90 นาที เบรค 15 นาที แล้วต่อด้วยการนำเสนอให้โอกาสกลุ่มได้ช่วยเสริมเติมเต็มรายละเอียด รายละเอียด (ตามเอกสารแนบไฟล์)

                                                                  ขั้นตอนที่ 2 แกนนำแต่ละหมู่บ้านร่วมทำ Mapping หน่วยงานองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร และชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการความมั่นคงทางอาหารอย่างไร มีช่องทางใดที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ (ตามเอกสารแนบไฟล์)

                                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                  ข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่บ้านโคกม่วงและบ้านเกาะทองสมใหม่ ใน 4 มิติ 

                                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                  1. ได้ Mapping ครอบครัวที่ผลิดอาหารปลอดภัยในชุมชน จำแนกรายพื้นที่ดังนี้

                                                                  หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งยาว
                                                                  ครอบครัวที่ปลูกพืชผักปลอดภัย ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 29 ครอบครัว ระดับพืชผักอินทรย์มาตรฐาน Organic Thailand Certificate 2 ครอบครัว

                                                                  ครอบครัวที่ปลูกไม้ผล ผลิตผลไม้ปลอดภัย ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 4 ครอบครัว

                                                                  ครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์เป้นอาหารปลอดภัย ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 24 ครอบครัว

                                                                  หมู่ที่ 15 บ้านเกาะทองสมใหม่

                                                                  ครอบครัวที่ปลูกพืชผักปลอดภัย ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 33 ครอบครัว

                                                                  ครอบครัวที่ปลูกไม้ผล ผลิตผลไม้ปลอดภัย ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 6 ครอบครัว

                                                                  ครอบครัวที่ทำนาปลอดภัย  ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 18 ครอบครัว

                                                                  ครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์เป้นอาหารปลอดภัย ระดับปลอดสารเคมี จำนวน 16 ครอบครัว

                                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                  1.  ก่อนประชุม 1 วัน คณะทำงานรับทราบการสื่อสารผิดพลาดการประสานงานกลุ่มเป้าหมายของหมุ่บ้านเกาะทองสม
                                                                          : แก้ไขด้วยการกำชับตามบุคคลแกนนำ และในโอกาสต่อไปจะได้มีหนังสือประสานงานให้ชัดเจนจากประะานคณะทำงาน มอบหมายคุณไพลิน  ทิพย์สังข์ผู้ช่วยเลขาดำเนินการ 2. ปัญหาสถานที่ประชุม  เดิมได้ทำหนังสือขอใช้ห้องประชุมเทศบาลฯ ตามแผนการดำเนินงาน แต่ห้องประชุมไม่ว่าง  คณะทำงานจึงได้ประสานเพื่อใช้ห้องประชุมปรักอากาศของสหกรณ์เครดิดยูเนียน พร้อมกับมอบเงินช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ (ค่าใช้ห้องประชุม 300 บาท ) แต่ในระบบการออกใบเสร็จรับเงินไม่มีรายการค่าห้องประชุม สหกรณ์จึงออกใบเสร็จเป้นเงินบริจาค         : การแก้ไข ได้จัดทำใบสำคัญรับเงินประกอบใบเสร็จรับเงินเลขที่ 6110012975  ลงวันที่ 13/09/2561  พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่การเงินลงนาม 3. ค่าใช้จ่ายเกินวงเงินตามแผนฯ ที่ตั้งไว้ 4.63%
                                                                          : ใช้จ่ายตามที่เป็นจริง แต่จะเกลี่ยจากกิจกรรมอื่น และควบคุมวงเงินตามโครงการ

                                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                  -

                                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                  -

                                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                  -

                                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                  -
                                                                  2 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                                                  รายงานจากพื้นที่
                                                                  โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 16 ธันวาคม 2561 21:59:07
                                                                  แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 15:30:39 น.

                                                                  ชื่อโครงการ : โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง »

                                                                  ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 8

                                                                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                  วัตถุประสงค์

                                                                  เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

                                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                          2.1 นายถาวร คงศรี ผู้ประสานงานหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.2 นายสมนึก  นุ่นด้วง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน 2.3 นางวิภา  พรหมแท่น  หัวหน้าสำนักเทศบาลตำบลนาท่อม รองประธาน 2.4 นายอนุชา  เฉลาชัย  กำนันตำบลนาท่อม ประธานโครงการ 2.5 นางสุมาลี  ศรีโดน      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม เลขานุการ           2.6 นายอำนวย  กลับสว่าง  ภาคประชาสังคม คณะทำงาน           2.7 นายสมพร  พวงพวา    ประธานอสม ตำบลนาท่อม คณะทำงาน           2.8 นางกชกาน  คงชู      ปลัดเทศบาลและเลขานุการกองทุนฯ      คณะทำงาน           2.9 นายสุวรรณชัย  นิยมสกุล  ผอ.รพสต.ตำบลนาท่อม คณะทำงาน         2.10นางประภาพรรณ  ศรีราม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 คณะทำงาน         2.11นางญานาธิป  เดชดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม คณะทำงาน         2.12นายพีรพงค์  บาลทิพย์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาท่อม ประธานที่ปรึกษา

                                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                  ประชุมคณะทำงาน 5 คน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  บ้านโคกแย้ม เพื่อออกแบบวางแผนขับเคลื่อน ประเด็นอาหารปลอดภัย  และความมั่นคงทางอาหาร โดย รวมเกษตรกรทำนา รวมกลุ่มทำนาผลิตเมล็ดพันธ์ร่วมกับศูนย์แมล็ดพันธ์ข้าวพัทลุง ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ เป็นกลไกของเทศบาลร่วมสนับสนุน

                                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นายถาวร  คงนิล
                                                                  กำนันอนุชา  เฉลาชัย  กำนันตำบลนาท่อม  ประธานโครงการ นางกชกาน  คงชู  ปลัดเทศบาล  คณะทำงาน นายสมนึก  นุ่นด้วง  คณะทำงาน นายถาวร  คงศรี ผู้รับผิดชอบโครงการ

                                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                  -ทั้ง 5 คน ร่วมคิดออกแบบ การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวร่วมกับเทศบาล ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ถ่ายทอดฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  เสนอของงบประมาณเพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ไว้ใช้เองและผลิตให้กับศูนย์เมล็ดพันธ์ และชุมชนได้มีเมล็ดพันข้าวเพียงพอ เหลือขายพันธ์ข้าวในราคาที่ดีกว่าแก่เกษตรชาวนา  ในการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนาของตำบลนาท่อมและตำบลใกล้เคียงได้ใช้เมล็ดพันธ์ที่ผลิตเอง
                                                                  -ไม่ใช้งบประมาณ

                                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                  เกิดวางแผนงานร่วมกัน

                                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                  ผลผลิต -คณะทำงานเสนอแผนขยายผลรูปแบบการดำเนินงานแบบบูรณาการ ได้จัดทำข้อเสนอโครงการผลิตข้าวเมล็ดพันธ์บ้านโคกแย้มใช้กับชุมชนเหลือขายให้ศูนย์  เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตำบลนาท่อม

                                                                  ผลลัพธ์ - โครงการอนุมัติให้บ้านโคกแย้มขับเคลื่อนเพิ่มการผลิตข้าวเมล็ดพันธ์บ้านโคกแย้ม ระยะเวลา 3 ปีติดต่อ

                                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                  ปัญหา
                                                                      - ประชาชนตำบลนาท่อมยังขาดความรู้เรื่อง อาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร และ โภชนาการสมวัย
                                                                  แนวทางวิธีแก้ปัญหา
                                                                      -หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เทศบาลต้องสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธ์ุ  ต้องเก็บเมล็ดพันธ์ ต้องสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในระยะยาว

                                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                  เป็นแหล่งทุนส่งเสริมกระบวนการพัฒนาระบบความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย

                                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                  1.เสนอให้ส่งเสริม หรือสร้างแรงจูงใจประชาชนในการสร้างและสะสมเมล็ดพันธ์ข้าว  เมล็ดพันธ์พืชผัก ไว้ใช้เองไม่ต้องชื้อ 2.คณะทำงานที่มาจากหลายภาคส่วน หลายองค์กร เช่น มาจากรพสต  เทศบาล  กำนันฝ่ายปกครอบ  ด้านสมาชิกสภา และกองการศึกษาจากโรงเรียน ร่วมคิด จัดทำร่างข้อเสนอขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยในระดับตำบล นาท่อม ไว้เป็นนโยบายการจัดการอาหารปลอดภัย ที่มีองค์ประกอบหลัก 3 เรื่อง  คือ  ความปลอดภัย  ความมั่นคง และ โภชนาการทุกวัย

                                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                  -

                                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                  -
                                                                  23 ธันวาคม 2561 เวลา 16:00 น.
                                                                  รายงานจากพื้นที่
                                                                  แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 11:44:36 น.

                                                                  ชื่อโครงการ : การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง »

                                                                  ชื่อกิจกรรม : จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

                                                                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                  วัตถุประสงค์

                                                                  เพื่อพิมพ์เนื้อหาผลการประเมินลงในรูปเล่มรายงาน

                                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                  คณะทำงานและผู้ช่วยงาน

                                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                  ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูล เนื้อหา ความถูกต้องสมบูรณ์ในรูปเล่มรายงาน

                                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                  คณะทำงาน 1) ผศ.ณชพงศ จันจุฬา 2) ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 3) ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก 4) ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ผู้ช่วยงาน
                                                                  1) นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมาน

                                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                  1) ตรวจสอบ ข้อมูล เนื้อหา ความถูกต้องสมบูรณ์ในรูปเล่มรายงาน 2) นำรายงานไปจัดทำรูปเล่ม ฉบับสมบูรณ์

                                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                   

                                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                  ..... หลังจากข้อมูลที่ความเรียบร้อย สมบูรณ์ คณะผู้ประเมินได้ทำการตวจสอบ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา และได้มอบหมายให้ผู้ช่วยงานนำรายงานไปจัดทำรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม เพื่อเสนอต่อผู้ให้ทุน

                                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                  -

                                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                  -

                                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                  -

                                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                  -

                                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                  -
                                                                  23 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                                                  รายงานจากพื้นที่
                                                                  แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 11:35:07 น.

                                                                  ชื่อโครงการ : การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง »

                                                                  ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูลสรุปเวทีคืนข้อมูล

                                                                  • photo
                                                                   • photo
                                                                    • photo
                                                                     • photo
                                                                      • photo
                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         • photo
                                                                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                          วัตถุประสงค์

                                                                          เพื่อเพิ่มเนื้อหาผลการประเมินลงในรูปเล่มรายงาน

                                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                          คณะทำงาน ผู้ช่วยงาน

                                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                          ประชุมพูดคุย เพื่อสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมที่ได้จากการลงพื้นที่คืนข้อมูล

                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                          คณะทำงาน 1) ผศ.ณชพงศ จันจุฬา 2) ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 3) ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก 4) ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ผู้ช่วยงาน
                                                                          1) นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมาน

                                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                          1) คณะทำงานและผู้ช่วยงาน ทำการทบทวนข้อมูล และตรวจสอบเนื้อหาที่ได้ดำเนินการไว้ในครั้งก่อน 2) คณะทำงานได้ร่วมกันเขียนข้อมูล เรียบเรียงเนื้อหา ในแต่ละส่วนของเล่มรายงาน 3) รวบรวมเนื้อหาจากแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน และถกประเด็นข้อมูลที่พบจากการเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในที่ประชุม

                                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                           

                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                          จากการประชุมสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีคืนข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลสะท้อนหลังจากที่กิจกรรมการประเมินเสร็จสิ้น คณะทำงานมองว่า ข้อมูลดังกล่าวยังมีความสำคัญที่จะนำมาเติมเต็มข้อมูลในบางส่วนได้อีก จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลจากเวทีคืนข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการสนทนาโดยผู้ช่วยงาน และเครื่องบันทึกเสียง บางช่วงบางตอนของข้อมูลได้ถูกนำมาวิเคราะห์โดยผู้ประเมิน และเรียบเรียงใส่ลงในรูปเล่มรายงาน

                                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                          -

                                                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                          -

                                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                          -

                                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                          -

                                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                          -
                                                                          31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                                          แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 11:16:55 น.

                                                                          ชื่อโครงการ : การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง »

                                                                          ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีคืนข้อมูล

                                                                          • photo
                                                                           • photo
                                                                            • photo
                                                                             • photo
                                                                              • photo
                                                                               • photo
                                                                                • photo
                                                                                 • photo
                                                                                  • photo
                                                                                   • photo
                                                                                    • photo
                                                                                     • photo
                                                                                      • photo
                                                                                       • photo
                                                                                        • photo
                                                                                         • photo
                                                                                          • photo
                                                                                           • photo
                                                                                            • photo
                                                                                             • photo
                                                                                              • photo
                                                                                               • photo
                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                เพื่อนำเสนอผลการประเมินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ

                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                คณะทำงาน 1) ผศ.ณชพงศ จันจุฬา 2) ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 3) ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก 4) ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ผู้ช่วยงาน
                                                                                                1) นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมาน 2) นางสาวรัฐติการ มะปะสิทธิ์ 3) นางสาวเยาวเรศ วงษ์กล้า ผู้เข้าร่วมงาน - สจรส. - กอรมน. - กลุ่มจิตอาสา - ประชาชนทั่วไป - สื่อมวลชน - สปสช.

                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                นำข้อมูลผลการประเมินจากคณะผู้ประเมินไปเผยแพร่แก่กลุ่มเกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) กลุ่มผู้จัดโครงการ (ทีมงานสจรส.) 2) กลุ่มจิตอาสาญาลันนันบารู 3) เครือข่ายการดำเนินการและสนับสนุน ได้แก่ 3.1) กอรมน. 3.2) สปสช. เขต 12 3.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.4) ประชาชนทั่วไป

                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                1) กลุ่มผู้จัดโครงการ (ทีมงานสจรส.) 2) กลุ่มจิตอาสาญาลันนันบารู 3) เครือข่ายการดำเนินการและสนับสนุน ได้แก่ 3.1) กอรมน. 3.2) สปสช. เขต 12 3.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.4) ประชาชนทั่วไป 4) คณะผู้ประเมิน

                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                กำหนดการ เวทีคืนข้อมูลการประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เวลา รายละเอียดกิจกรรม 09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 10.05 – 10.10 น. กล่าวต้อนรับโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม นายสาการียา เด็งตา
                                                                                                10.10 – 10.20 น. กล่าวเปิดงานโดย พันเอกสุวรรณ เชิดฉาย หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10.20 – 11.30 น. คณะผู้ประเมินนำเสนอผลประเมินผลการจัดโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 11.30 – 11.50 น. เปิดประเด็นแลกเปลี่ยนจากข้อมูลผลการประเมิน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 11.50 – 11.55 น. กล่าวสรุปภาพรวมและปิดโครงการโดยตัวแทนจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11.55 – 12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 12.30 น. ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                 

                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                1) คณะผู้ประเมินได้ทำการนำเสนอผลการประเมินแก่ผู้เข้าร่วมเวที 2) ตัวแทนผู้ประเมิน ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก ได้เป็นผู้ดำเนินรายการและเปิดเวทีให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานได้เสนอความคิดเห็นและสะท้อนผลข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 3) ผู้เข้าร่วมได้มีการเสนอความเห็นและบอกเล่าปะสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเพิ่มเติม 4) คณประเมินได้ร่วมรับประทานอาหารกับผู้เข้าร่วมเวทีคืนข้อมูล 5) ผู้ประเมินได้ให้สัมภาษณ์กับทีมสื่อมวลชนเพื่อบันทึกรายการนำเสนอแก่ผู้ให้ทุน

                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                -

                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                -

                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                -

                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                -

                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                -
                                                                                                28 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                                                                                รายงานจากพื้นที่
                                                                                                แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 11:02:07 น.

                                                                                                ชื่อโครงการ : การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง »

                                                                                                ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                เพื่อพิมพ์เนื้อหาผลการประเมินลงในรูปเล่มรายงาน

                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                คณะประเมินและผู้ช่วยงาน

                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                เขียนรูปเล่มรายงานให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น

                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                คณะทำงาน 1) ผศ.ณชพงศ จันจุฬา 2) ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 3) ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก 4) ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ผู้ช่วยงาน 1) นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมาน

                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                1) คณะทำงานและผู้ช่วยงาน ทำการทบทวนข้อมูล และตรวจสอบเนื้อหาที่ได้ดำเนินการไว้ในครั้งก่อน 2) คณะทำงานได้ร่วมกันเขียนข้อมูล เรียบเรียงเนื้อหา ในแต่ละส่วนของเล่มรายงาน 3) รวบรวมเนื้อหาจากแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน และถกประเด็นข้อมูลที่พบจากการเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในที่ประชุม

                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                 

                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                1) คณะทำงานและผู้ช่วยงาน ทำการทบทวนข้อมูล และตรวจสอบเนื้อหาที่ได้ดำเนินการไว้ในครั้งก่อน ......... การจัดทำรูปเล่มในครั้งก่อนนั้น คณะทำงานได้ดำเนินการเขียนข้อมูลเนื้อหาของกลุ่มจิตอาสา หลังจากการลงภาคสนามติดตามกาดำเนินงานหลังที่กลุ่มจิตอาสาได้รับอนุมัติงบประมาณ โดยครั้งนี้ทางคณะทำงานและผู้ช่วยงาน จะทำการร่วมกันตรวจสอบเนื้อหา และจัดทำส่วนประกอบอย่างค่าวๆ ลงในรูปเล่มรายงานเพื่อนำเสนอในเวทีคืนข้อมูล 2) คณะทำงานได้ร่วมกันเขียนข้อมูล เรียบเรียงเนื้อหา ในแต่ละส่วนของเล่มรายงาน ........... คณะทำงานได้แบ่งส่วนงานที่เป็นส่วนประกอบของเล่มรายงาน และร่วมกันจัดทำส่วนประกอบ ได้ แก่ ออกแบบปกรายงาน สารบัญเนื้อหา ตาราง และรูปภาพ ภาคผนวกส่วนเครื่องมือ และส่วนรูปภาพขณะดำเนินการ และบรรณานุกรม แหล่งอ้างอิงต่างๆ 3) รวบรวมเนื้อหาจากแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน และถกประเด็นข้อมูลที่พบจากการเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในที่ประชุม

                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                -

                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                -

                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                -

                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                -

                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                -
                                                                                                27 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                                                                                รายงานจากพื้นที่
                                                                                                แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 10:39:26 น.

                                                                                                ชื่อโครงการ : การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง »

                                                                                                ชื่อกิจกรรม : เขียนรูปเล่มรายงาน

                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหารายงานฉบับสมบูรณ์

                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                คณะทำงาน และผู้ช่วยงาน

                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลก่อนนำเสนอข้อมูลในเวทีคืนข้อมูล

                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                คณะทำงาน 1) ผศ.ณชพงศ จันจุฬา 2) ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 3) ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก 4) ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ผู้ช่วยงาน 1) นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมาน

                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                1) คณะทำงานและผู้ช่วยงาน ทำการทบทวนข้อมูล และตรวจสอบเนื้อหาที่ได้ดำเนินการไว้ในครั้งก่อน 2) คณะทำงานได้ร่วมกันเขียนข้อมูล เรียบเรียงเนื้อหา ในแต่ละส่วนของเล่มรายงาน 3) รวบรวมเนื้อหาจากแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน และถกประเด็นข้อมูลที่พบจากการเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในที่ประชุม

                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                 

                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                1) คณะทำงานและผู้ช่วยงาน ทำการทบทวนข้อมูล และตรวจสอบเนื้อหาที่ได้ดำเนินการไว้ในครั้งก่อน ............. เนื้อหาในครั้งก่อนนั้นคณะทำงานได้ร่วมกันเขียนเนื้อหาในส่วนคุณภาพซึ่งเป็นส่วนที่ได้มาจากกลุ่มผู้จัดโครงการว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง 2) คณะทำงานได้ร่วมกันเขียนข้อมูล เรียบเรียงเนื้อหา ในแต่ละส่วนของเล่มรายงาน ............. สำหรับการประชุมเพื่อเขียนรูปเล่มในครั้งนี้ คณะทำงานจะทำการเขียนข้อมุลเนื้อหาในส่วนที่ได้จากกาลงพื้นที่ภาคสนามจากกลุ่มจิตอาสาว่ามีกาดำเนินโครงการภายหลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณอย่างไร มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างไรบ้าง 3) รวบรวมเนื้อหาจากแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน และถกประเด็นข้อมูลที่พบจากการเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในที่ประชุม ............ หลังจากที่คณะทำงานได้นำเนื้อหาในแต่ละส่วนมารวมกัน คณะทำงานแต่ละคนก็จะสรุปสิ่งที่ตนเองได้เขียนเนื้อหาลงในรูปเล่มว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีสิ่งไหนที่ต้องปรับแก้เพิ่มเติมจากคณะทำงานอื่นๆ 

                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                -

                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                -

                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                -

                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                -

                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                -
                                                                                                20 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
                                                                                                รายงานจากพื้นที่
                                                                                                โพสท์โดยchippojung2chippojung2เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:56:40
                                                                                                แก้ไขโดย chippojung2 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:58:57 น.

                                                                                                ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน »

                                                                                                ชื่อกิจกรรม : ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 3 (ปี 2562)

                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                1.ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ 2.สรุปแนวทางและการดำเนินโครงการต่อไป

                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                เลขานุการ

                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                ค่าตอบแทนฝ่ายเลขาโครงการ

                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                เลขานุการ

                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                เก็บเอกสารและประสานงาน

                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                 

                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                ไมมี

                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                 

                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                 

                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                -

                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                -
                                                                                                20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                                                                                รายงานจากพื้นที่
                                                                                                โพสท์โดยchippojung2chippojung2เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 13:33:15
                                                                                                แก้ไขโดย chippojung2 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:55:55 น.

                                                                                                ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน »

                                                                                                ชื่อกิจกรรม : ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 2 (เดือน กรกฎาคม ถึงธันวาคม 2561)

                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                1.ชี้แจ้งผลการดำเนินการ 2.การดำเนินงานต่อไป

                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                ทีมเก็บข้อมูลและรายงานเอกสารการเงิน

                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                ค่าตอบแทนฝ่ายเลขา

                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                1.ผู้ช่วยเลขาโครงการฯ

                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                การบันทึกการประชุม รายงานความคืบหน้าโครงการแก่ทีมทำงาน จัดเก็บเอกสารการเงิน

                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                 

                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการในที่ประชุมคณะทำงาน

                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                ไม่มี

                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                 

                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                 

                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                -

                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                -
                                                                                                30 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
                                                                                                รายงานจากพื้นที่
                                                                                                โพสท์โดยchippojung2chippojung2เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:53:09
                                                                                                แก้ไขโดย chippojung2 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:54:34 น.

                                                                                                ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน »

                                                                                                ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงาน/สรุปงาน

                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                เพื่อการดำเนินดครงการ

                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                ๕ระทำงาน

                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                สรุปงานโครงการ

                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                คณะทำงาน และ เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชี

                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                ตรวจบัญชี

                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                 

                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                เอกสารถูกต้อง

                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                ไม่มี

                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                 

                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                 

                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                -

                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                -
                                                                                                2 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
                                                                                                รายงานจากพื้นที่
                                                                                                โพสท์โดยchippojung2chippojung2เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:47:24
                                                                                                แก้ไขโดย chippojung2 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:50:36 น.

                                                                                                ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน »

                                                                                                ชื่อกิจกรรม : อุปกรณ์สิ้นเปลือง

                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                เพื่อการดำเนินดครงการ

                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                คณะทำงาน

                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการประชุม แะดำเนินโครงการ

                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                คณะทำงาน

                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                เพื่อ

                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                 

                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                มีการขับเคลื่อนโครงการ

                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                ไม่มี

                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                 

                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                 

                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                -

                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                -