วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsangnapasangnapaเมื่อ 29 มิถุนายน 2561 14:00:40
แก้ไขโดย sangnapa เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 13:54:50 น.

ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo

     ไฟล์ประกอบกิจกรรม

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อให้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าใจบทบาทภารกิจ แนวทางและเป้าหมายของโครงการ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     ประชุมชี้แจงและพัฒนาโครงการต้นแบบ

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     ประชุมชี้แจงและพัฒนาโครงการต้นแบบ

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอทุ่งตะโก
     2. คณะกรรมการกองทุนตำบล
     3. แกนนำชุมชน
     4. คณะทำงานโครงการ

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     1. ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอทุ่งตะโกกล่าวทักทายผู้เข้าร่วม
     2. เลขาคณะกรรมการพัฒนาชีวิตอำเภอทุ่งตะโกชี้แจงระเบียบและคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบใหม่
     3. เลขา พชอ.นำเข้าข้อมูลที่มาของนโยบาย พชอ.เรื่องผู้สูงอายุและอุบัติเหตุ
     4. คณะกรรมการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่มาแนวทางการพัฒนาในพื้นที่
     5. ประธาน/เลขา/ผู้ทรงให้ข้อคิดเห็น
     6. แผนงานในการพัฒนาการจัดทำแผนงานงบประมาณกองทุน
     7. แนวทางการแต่งตั้งตั้งอนุกรรมการในการขับเคลื่อนงาน
     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     มีคณะทำงาน 10 คน เข้าใจบทบาทภารกิจ แนวทางและเป้าหมายโครงการ

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
     1. แผนงานในการพัฒนาการจัดทำแผนงานงบประมาณกองทุน
     2. แนวทางการแต่งตั้งตั้งอนุกรรมการในการขับเคลื่อนงาน
     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     -

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     -

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     30 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยchippojung2chippojung2เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:53:09
     แก้ไขโดย chippojung2 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:54:34 น.

     ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน »

     ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงาน/สรุปงาน

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อการดำเนินดครงการ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     ๕ระทำงาน

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     สรุปงานโครงการ

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     คณะทำงาน และ เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชี

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ตรวจบัญชี

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     เอกสารถูกต้อง

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     ไม่มี

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     2 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยchippojung2chippojung2เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:47:24
     แก้ไขโดย chippojung2 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:50:36 น.

     ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน »

     ชื่อกิจกรรม : อุปกรณ์สิ้นเปลือง

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อการดำเนินดครงการ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     คณะทำงาน

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการประชุม แะดำเนินโครงการ

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     คณะทำงาน

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     เพื่อ

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     มีการขับเคลื่อนโครงการ

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     ไม่มี

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     20 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยchippojung2chippojung2เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:56:40
     แก้ไขโดย chippojung2 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:58:57 น.

     ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน »

     ชื่อกิจกรรม : ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 3 (ปี 2562)

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
     วัตถุประสงค์

     1.ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ 2.สรุปแนวทางและการดำเนินโครงการต่อไป

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     เลขานุการ

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     ค่าตอบแทนฝ่ายเลขาโครงการ

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     เลขานุการ

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     เก็บเอกสารและประสานงาน

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     ไมมี

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 20 มกราคม 2562 13:46:05
     แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 20 มกราคม 2562 14:23:15 น.

     ชื่อโครงการ : โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง »

     ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 9

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     คณะทำงานที่มาจาก รพสต  เทศบาล  อสม  สภาแกนนำบ้านหูยาน

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     คณะทำงานแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     ประธานโครงการ  ผู้รับผิดชอบ  สภาแกนนำ  คณะทำงาน 2 คน

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     • เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ -9.00  รับชมวีดีทัศน์คนไทยหัวใจเกษตร  เกษตรกรตััวอย่างของจังหวัดพัทลุง
     • รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์  ศัลย์กำธร กล่วยเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง การกู้วิกฤตชาติด้วยศาสตร์พระราชาและเกษตรกรรมยั่งยืน -เสนวนา หัวข้อ  ยุทธวิธีขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพัทลุง โดย นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ประกาศขับเคลื่อน  1.3  ล้านไร่จังหวัดพัทลุง เป็นเกษตรอินทรีย์
     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     เกิดวางแผนงานร่วมกัน

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     ผลผลิต (Output) เกิดขึ้นจริง
       คณะทำงานทั้ง 5  คน ที่เข้าร่วมมีความรู้ เข้าใจยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ 1.3  ล้านไร่

     ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจริง
       นโยบายหรือยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายที่เอื้อต่อการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม

     ผลกระทบ   การประกาศยุทธศาสตร์ของผู้ว่าเรื่องเกษตรอินทรีย์จะนำมากำหนดยุทธศาสตร์ หรือแผนกิจกรรมเพื่อขยายผลเก

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     ปัญหา การสื่อสารให้คนส่วนมากเข้าใจ

     แนวทางการแก้  ให้มีการสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น สื่อสารแบบหนุนเสริมให้ทำกิจกรรม  หรือ หนุนเสริมการมีตลาดเขียวในชุมชน  หนุนเสริมการออกกติกากับชุมชนที่มีความพร้อม เช่น ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลที่มีความพร้อม

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของตำบลนั้น ๆ  ร่วมกันปรับแผนชุมชน  แผนเทศบาล  อบต  ให้สอดคล้องกับแผนจังหวัด

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     19 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562 17:41:37
     แก้ไขโดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562 18:09:15 น.

     ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา »

     ชื่อกิจกรรม : ทบทวน และร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสุขภาวะของชุมชน

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงสุขภาวะของชุมชน

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     ผู้นำ และแกนนำของชุมชน รวมทั้งตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     ทบทวนกิจกรรม และร่างรายงาน วิเคราะห์ผลกระทบเชิงสุขภาวะของชุมชน

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชน

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ในการศึกษาผลกระทบด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชน ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน และแกนนำชมุชน เพื่อกำหนดวันในการลงพื้นที่เก้บข้อมูลเพิ่มเติม 2. เก็บข้อมุลเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     จากการสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชน พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำท่องเที่ยวชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ คือ
     1. ด้านการกระจายรายได้ในชุมชน คนในชุมชนมีรายได้ 2. เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชน 3. เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อม 4. เกิดการฟื้นฟูท้องถิ่น
     นอกจากนี้ การจัดการท่องเที่ยวชุมชนยังส่งผลให้เกิดผลกระทบในเรื่องของปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่คนในชุมชนได้ตระหนักและหาวิธีการจัดการและแก้ปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง 

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     ปัญหาที่พบในชุมชน ได้แก่
     1. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น แนวทางการแก้ไข รณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักและเข้าใจวิธีการลดปริมาณขยะในชุมชน 2. คนในชุมชนยังขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ แนวทางการแก้ไข ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านภาษาให้กับคนในชุมชน เพื่อไว้รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
     1. พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0
     2. พัฒนาและร่วมวางแผนทางด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้เป้นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้น
     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     รณรงค์ให้คนในพื้นที่ได้ตระหนักและช่วยกันแก้ปัญหาด้านขยะให้มากขึ้น 

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     14 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 19 มกราคม 2562 14:45:12
     แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 19 มกราคม 2562 14:59:53 น.

     ชื่อโครงการ : แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา »

     ชื่อกิจกรรม : การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลาไปสู่แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
          วัตถุประสงค์

          เพื่อระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนสังคม

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา และงานอื่นๆที่จังหวัดมอบหมาย

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          -

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลาไปสู่แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา โดยมีความก้าวหน้าดังนี้

          1. แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา จำแนกตามเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้
           1.1. เป้าหมาย: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม(Transformation of Culture)

           1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีแผนเรื่องธรรมาภิบาลในปีงบประมาณ 2562 สามารถจัดสรร ไตรมาสที่ 3 จำนวน 300,000 บาท ในการดำเนินโครงการรณรงค์เรื่องธรรมาภิบาลและการแก้ปัญหาคอรัปชั่นในภาครัฐและภาคธุรกิจและโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมออกแบบหลักสูตรการอบรม สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยประสานงาน กลุ่มเป้าหมายดำเนินโครงการ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 140 แห่ง

           2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เสนอเรื่องการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา ไปสู่แผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปี พ.ศ. 2562-2563 การดำเนินงานร่วมกับองค์กร 15 ภาคีบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 26 ล้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มวัยเด็กเล็ก วัยเรียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวันที่ 25 มกราคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเวลา 9.00 น. – 12.00 น.พิจารณาโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วงวัยเด็ก วัยสูงอายุ และผู้พิการ และเวลา 13.00-16.30 น. พิจารณาโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยประสานงานกับสำนักงานจังหวัดสงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา ไปสู่แผนปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปี พ.ศ. 2562-2563

           3) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) ได้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลาปีงบประมาณ 2562 โดยขอความร่วมมือผ่านหน่วยงานราชการเรื่องการสร้างค่านิยม แหลงใต้ ไหว้สวย การประหยัดอดออม และการมีวินัย สำหรับปีงบประมาณ 2564 ดำเนินโครงการผลิตสื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของคนสงขลา ปี 2565 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมของคนสงขลา และปี2566 ดำเนินโครงการพัฒนาบุคคลต้นแบบขับเคลื่อนวัฒนธรรมคนสงขลา

           4) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลาปีงบประมาณ 2563 ใช้กระบวนการลูกเสือ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งการกำหนดให้ทุกโรงเรียนเข้าร่วมในโครงการโรงเรียนคุณธรรม ด้านวินัย ความรับผิดชอบ และจิตอาสา และมีต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรมในพื้นที่ 2 แห่ง ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่เน้นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในส่วนของการออกแบบหลักสูตรในโรงเรียน ทางศึกษาธิการจังหวัดรับไปพิจารณาออกแบบหลักสูตรในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

           5) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีวิชาบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

           6) สำนักงาน ปปช. มีการดำเนินงานเรื่องธรรมมาภิบาลและการแก้ปัญหาคอรัปชั่นในภาครัฐและเอกชน กิจกรรมรณรงค์ให้กับเยาวชน มีปกครองจังหวัดดำเนินงานเรื่องจริยธรรมในองค์กรภาครัฐ สำนักงานจังหวัดสงขลาดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐ และ ซึ่งปีงบประมาณ 2563-2566 หอการค้าจังหวัดสงขลาสามารถสนับสนุนงบประมาณและร่วมกิจกรรมส่งเสริมเรื่องธรรมมาภิบาล

           7) สำนักงานจังหวัดสงขลารับผิดชอบประสานกับประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อขยายผลเรื่องการผลิตสื่อหรือเผยแพร่ค่านิยมวัฒนธรรมของคนสงขลา และการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูล

           1.2. เป้าหมาย: การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

           1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณปีละ 8 ล้านบาทให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสงขลาจำนวน 10 แห่งดำเนินงานเรื่องการสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเรื่องอาหารเช้า โดยให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ติดตามประเมินโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล

           2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีงบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 26 ล้าน ซึ่งสามารถนำมาบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มวัยเด็กเล็ก วัยเรียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุซึ่งยังขาดภารกิจในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และหน่วยอื่นๆได้นำเสนอโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่ 25 มกราคม 2562 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2562-2563 ต่อไป

           3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีสงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจำนวน 6 โครงการ ซึ่งอยู่แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสงขลาปีงบประมาณ 2563

           4) สำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา จะดำเนินโครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชน และการสร้างกลไกรัฐในการสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของประเทศ

           1.3. เป้าหมาย: การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)

           1) ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่าได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนสอบวัดโครงงานด้วยฐานวิจัยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี งบสนับสนุน 6 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มเป้าหมายปี2562 จำนวน 10 แห่ง และปี 2563 จำนวน 10 แห่ง โดยแนวคิดมาจากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ของ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเคยดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดสงขลาจำนวน 10 แห่ง
           เสนอให้ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้ขยายผลเรื่อง STEM Education และโครงการอื่นๆที่อยู่ในแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลาให้เกิดการขยายผลในจังหวัดสงขลา

           2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิตอลออนไลน์ (Digital online) โดยให้ผู้เรียนที่อยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สนใจ ดำเนินการเก็บหน่วยกิตและรับรองผลการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบการเรียนรู้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถได้รับการรับรองจบการศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ

           3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จะรับดำเนินงานให้สถาบันการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา

           1.4. เป้าหมาย: การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (Talents)

           1) เสนออุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา

           1.5. เป้าหมาย: การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

           1) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ

           1.6. เป้าหมาย: การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

           1) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          แผนงานโครงการที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา บรรจุในแผนปฏิบัติงานของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          -

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          -

          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          -

          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

          -

          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          -

          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
          -
          14 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น.
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยวราภรณ์วราภรณ์เมื่อ 24 มกราคม 2562 10:57:32
          แก้ไขโดย วราภรณ์ เมื่อ 24 มกราคม 2562 11:26:13 น.

          ชื่อโครงการ : งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ »

          ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 2

          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo

                        ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                        คุณภาพกิจกรรม : ()
                        วัตถุประสงค์

                        เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 และร่วมจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

                        กิจกรรมตามแผน

                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                        1.หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ./ผู้แทน 2.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป/หัวหน้างานการเงิน รพ. 3.ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ

                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                        1.ค่าตอบแทนวิทยาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 8,000 บาท 2.ค่าตอบแทนเจาหน้าที่ช่วยจัดการประชุม 5,000 บาท 3.ค่าที่พัก 39,650 บาท 4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,550 บาท 5.ค่าอาหารกลางวัน 22,200 บาท 6.ค่าอาหารเย็น 40,700 บาท 7.ค่าวัสดุ 2,000 บาท 8.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 6,290 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,140 บาท

                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                        1. นายประเวศ  หมีดเส็น  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
                        2. ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และผู้เกี่ยวข้อง 3.ผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลเทพาและผู้เกี่ยวข้อง
                         4.ผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลสตูล และผู้เกี่ยวข้อง
                         5.ผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลยะหริ่ง และผู้เกี่ยวข้อง
                         6.ผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลธารโต และผู้เกี่ยวข้อง
                         7.ผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลรือเสาะ และผู้เกี่ยวข้อง
                        3. เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
                        4. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)

                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                        1.นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ. ละ 15 นาที) 2.ประชุมกลุ่มย่อย แบ่งตามโรงพยาบาลเพื่อร่วมสรุปรูปเล่มผลการดำเนินงานโครงการฯ
                        3.นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ. ละ 20 นาที) 4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 5.สรุปและปิดการประชุม


                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                         

                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                        ประเด็นสำคัญ
                        การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์อภิปรายผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ขยายผลสู่ รพ.สต. ชุมชน ตลอดจนวางแผนแนวทางการดำเนินงานในปี 2562 เพื่อพัฒนาระบบการบริการ ระบบสุขภาพ ให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาขน โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมดังนี้
                        1. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย
                        1.1 โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
                              ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จัดรูปแบบการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง นำหลักการแนวคิดและหลักการศาสนา วิถีชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อาทิ ใช้หลักการศาสนาบูรณาการร่วมกับกระบวนการรักษาทางการแพทย์ “บูรณาการวิถีพุทธและวิถีมุสลิม รุ่นที่ 1 ถอดบทเรียนผ่านกระบวนการ Care Process ใช้แนวคิดมองสุขภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาวะ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะได้รับบริการสุขภาพโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น เชื้อชาติ และศาสนา   จากการถอดบทเรียนผ่านกระบวนการ Care Process ได้จัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายวิถีพุทธและวิถีมุสลิม ใช้วิธีการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย รวมทั้งวางแนวทางขยายผลการดำเนินงานลงสู่พื้นที่ชุมชนโดยใช้คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในการดำเนินงาน
                        1.2 โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล
                            ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาแก่ผู้เข้ารับบริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีห้องละหมาด มีห้องสำหรับปฏิบัติธรรม ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลในทัศนคติของผู้รับบริการดีขึ้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย แจกอาหารเจ (มังสวิรัต) และอาหารฮาลาล และขนมในช่วงเทศกาล วันอีตอิดิ้ลฟิตรี และวันอีตอิดิ้ลอัฎฮา จัดให้มีอาสาสมัครอ่านยาซีนเพื่อสร้างความสงบและสบายใจให้แก่ผู้ป่วยรวมถึงญาติผู้ป่วย ในส่วนการดำเนินงานของศาสนาพุทธ ทางโรงพยาบาลได้ทำการนิมนต์พระภิกษุเพื่ออ่านพระสูติให้ผู้ป่วยฟังสร้างความสงบและสบายใจ การตักบาตรในตึกอาคารผู้ป่วยใน ดำเนินงานที่เน้นรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจควบคู่กับสภาพร่างกาย   การขยายผลลงสู่ชุมชนพบปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการพิจารณาโครงการผ่านผู้บริหาร เนื่องจากบุคลากรในระดับผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งและเป็นคนที่มาจากนอกพื้นที่ ทำให้ไม่เข้าใจในบริบทความแตกต่างของวัฒนธรรม หรือการจัดบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ส่งผลให้การดำเนินงานขยายผลสู่ชุมชนเกิดความไม่ต่อเนื่องของกิจกรรม

                        1.3 โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
                          ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จัดระบบการบริการแบบ One Stop Service โดยมีช่องทางพิเศษเพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการบริการ อาทิ ข้อมูลความรู้เรื่อง NCD อนามัยแม่และเด็ก โรคหัด รวมถึงจัดทำช่องทางการสื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย จัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในประเด็นสถานการณ์ระบบสุขภาพในพื้นที่ การแพร่ระบาดของโรค และประเด็นสิ่งแวดล้อมกับระบบสุขภาวะ อาทิ การคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน เป็นต้น
                          จัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางศาสนา คู่มืออาหารฮาลาล คู่มือการดูแลระบบสุขภาพ ขยายผลการดำเนินงานลงสู่ชุมชน ผ่านโครงการ Smart Kids ใช้เครือข่ายโต๊ะบีแดในการดูแลผู้หญิงหลังคลอด จัดอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ลงพื้นที่รณรงค์การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมให้ชุมชนได้มีโอกาสกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็น ประกอบไปด้วย บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และชาวบ้านในพื้นที่ 1.4 โรงพยาบาลธารโต จังหวัดยะลา
                          ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ใช้แนวคิดการจัดระบบบริการให้ผู้รับบริการรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน จัดโครงการผ่านแนวคิด Stage of Change โดยการปูพื้นความรู้ด้านสุขภาพสุขภาวะแก่ผู้รับบริการ เลื่อนขั้นสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในประเด็นการดูแลระบบสุขภาพ ขยายผลสู่การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอธารโตเพื่อให้มีบริบทที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เนินการผ่านสภา      พหุวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนภาคประชาสังคม ตัวแทนภาคการศึกษา และชาวบ้านเข้าร่วม พัฒนาประเด็นงานอนามัยแม่และเด็กแก้ไขปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยซึ่งเป็นปัญหาที่โรงพยาบาลต้องเร่งแก้ไข อบรมและถอดบทเรียนการดูแลสุขภาพเด็กตาดีกา พัฒนาระบบสุขภาวะและพัฒนาการสมวัยตามแนวทางศาสนา “กิน เล่น สอน กวดขัน และปฏิบัติ” ดำเนินการผ่านภาคีเครือข่ายผู้นำศาสนา รวมถึงอบรมผู้ปกครองให้มีความรู้ มีทักษะการดูแลสุขภาพควบคู่กับการนำแนวทางศาสนาเข้ามาปรับใช้ รวมถึงสนับสนุนระบบการศึกษาให้เด็กในพื้นที่มีความรู้ มีการศึกษาที่ดี เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพพัฒนาพื้นที่อำเภอธารโต (ฟัรดู กิฟายะฮ.) เตรียมพร้อมรองรับความเจริญ ทั้งด้านการจัดระบบ        สุขภาวะ การจัดระบบการศึกษา
                          ในปี 2562 ขยายผลการดำเนินงานลงสู่ รพ.สต. เร่งสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงานพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางศาสนาให้กลายเป็นงานกิจวัตรประจำวัน จัดระบบการติดตามและประเมินผลเชิงลึกในพื้นที่ โดยเน้นความครอบคลุมและทั่วถึงเป็นสำคัญ 1.5 โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
                          ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จัดโครงการอบรมแกนนำบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออบรมสุขภาวะตามแนวทางวิถีมุสลิม และวิถีพุทธ เชิญผู้นำศานาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนประเด็นอนามัยแม่และเด็ก ANC คุณภาพ โครงการอบรมโรงเรียนพ่อแม่เพื่อการดูลูกหลังคลอดโดยการนำวิถีชุมชนแนวทางความเชื่อมาประยุกต์ใช้ อาทิ การดูแลเด็กหลังคลอดของโต๊ะบีแดประยุกต์กับวิธีการทางการแพทย์สมัยใหม่
                          อาคารพักผู้ป่วยมีการแยกระหว่างผู้ป่วยหญิงและผู้ป่วยชาย จัดทำเสื้อพิทักษ์สิทธิ ซึ่งเป็นเสื้อสำหรับผู้ป่วยหรือแม่ที่ต้องการให้นมลูกได้สวมใส่ให้นมแก่ลูกตามแนวทางศาสนา การเข้าถึงบริการดำเนินการจัดทำฉลากยาเฉพาะเดือนรอมฎอน และทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยสูติกรรม จัดระบมาตรฐานอาหารฮาลาลเพื่อผู้ป่วยนับถือศาสนาอิสลาม และการจัดกิจกรรมอาสาเพื่อชุมชน การดูแลศพไร้ญาติส่งต่อเพื่อประกอบพิธีศพตามแนวทางพุทธและอิสลาม ขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนผ่านการจัดทำธรรมนูญวัดและมัสยิดเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับโครงการศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน
                        2. ข้อเสอแนะ
                        2.1 กิจกรรมที่ดำเนินงานของแต่บางโรงพยาบาลมีเป้าหมายและขอบเขตของการดำเนินงานที่ยังไม่ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่แบบการจัดระบบการบริการเป็นกิจวัตร (Activate) อาทิ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลยะหริ่ง ซึ่งต้องปรับมุมมองแนวคิดให้กิจกรรมเกิดการสร้างสายใยชุมชนและโรงพยาบาล ให้มองในบริบทของประชาชนไม่ใช่มองแค่บริบทการจัดระบบบริการที่เป็นกิจวัตรประจำวันในพื้นที่ ประเมินสุขภาวะโดยวัดจาก การประเมินสุขภาพกาย สุขภาพจิต (จิตวิญญาณ) และสุขภาพทางปัญญา 2.2 กำหนดเป้าหมายร่วมคือ ปรับระบบกระบวนการดำเนินงาน ปรับเป้าหมายโดยมุ่งเน้นการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนและโรงพยาบาล ยิ่งจัดกิจกรรมคนยิ่งเก่งขึ้น ประชาชนเข้าใจระบบสุขภาวะมากขึ้น สร้างช่องทางนโยบายการขับเคลื่อนงานด้วยความรู้ ผ่านตัวชี้วัดระบบเครือข่าย (Partnership) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
                        2.3 การปรับกลไกการดำเนินงานโดยมีพื้นฐานจากคู่มือการจัดการระบบสุขภาวะ สจรส.ม.อ. บางประเด็นอาจจะไม่สามารถนำไปปรับให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ได้ จำเป็นต้องหาวิธีการสื่อสารและสร้างช่องทางนำองค์ความรู้และแนวทางจากคู่มือไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่
                        2.4 กรอบการดำเนินงานในปี 2562 ให้โรงพยาบาลเครือข่ายตีกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการให้มีเป้าหมายการจัดระบบบริการสุขภาวะให้ชัดเจนตามเป้าหมายหลักของโครงการ ขยายผลไปสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน เชื่อมโครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมเข้ากับโครงการศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน ให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้ (Goal Set) จัดระบบบริการ พัฒนาต่อยอดสู่ระบบสุขภาพ มุ่งสู่การจัดการระบบสุขภาวะอย่างสมบูรณ์
                        มติที่ประชุมรับทราบ

                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                        ไม่มี

                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                        ไม่มี

                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                        ไม่มี

                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                        -

                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                        -
                        12 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
                        รายงานจากพื้นที่
                        โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 20 มกราคม 2562 12:02:59
                        แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 20 มกราคม 2562 12:03:43 น.

                        ชื่อโครงการ : โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง »

                        ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน

                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                        วัตถุประสงค์

                        เพื่อรณรงค์และเผยแพร่(สื่อสาธารณะที่หลากหลาย)

                        กิจกรรมตามแผน

                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                        คณะทำงานขับเคลื่อน 3  คน สภาแกนนำบ้านหูยาน 7  คน

                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                        สื่อสารสร้างความเข้าใจแผนงาน กิจกรรมโครงการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม ดำเนินการทั้ง 3 ด้าน ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย 10 ทั้ง 8 หมู่บ้าน

                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                        -สภาแกนนำบ้านหูยาน  7  คน -คณะทำงานโครงการ 3  คน

                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                        จัดนิทรรศการท่องเที่ยว otop นวตวิถีบ้านหูยาน เพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยในระดับตำบล ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยในบูทเสนอกิจกรร -จัดจุดเช็คอินให้เด็ก ๆ ผู้ปกครองได้ถ่ายรูป มัสคอส ผึ้งยิ้มหิ้วปิ่นโต  ผึ้ง  สื่อสาร ให้เห็นถึงความสมบูรณ์ด้านอาหารที่ปลอดสารเคมี  ยาฉีดหญ้า  ผึ้งยิ้มหิ้วปิ่นโต  หมายถึง ตำบลนาท่อมมีอาหารที่ปลอดภัยในระดับครัวเรือน เหลือกิน ใ่ส่ปิ่นมาทานร่วมกับคนอื่นหลาย ๆ บ้าน -รณรงค์ ไม่ใช้พาสติกในการใส่อาหาร  เน้นไส่อาหารกับใบไม้  เป็นการลดปริมาณขยะ อาหารที่ปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม -เน้นพูดคุยให้คำแนะนำ แจกโบชัว กิจกรรมของชุมชนบ้านหูยาน

                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                        ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหาร ในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในบ้านหูยาน  ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 

                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                        ผลลิต  คือ ได้สื่อสาร ให้ความรู้แก่เด็ก  ผู้ปกครองเด็ก คนทั่วไป  กับการจัดการอาหารปลอดภัยของตำบลนาท่อม  เป็นการสร้างการรับรู้ในเด็ก กับคนทั่วไป ผลลัพธ์  คนทั้งตำบลได้รู้  ได้ฟังเพลงโอท๊อป นวัตวิถี รู้ที่ไปที่มา การจัดการอาหารปลอดภัยในรู้การจัดการท่องเที่ยว ผลกระทบท  เกิดผลกระทบเด็กนักเรียนทั้ง 4  โรง ชุมชนแต่ละหมู่บ้านเกิดความอยากจะดำเนินการในวงกว้างขึ้น  จำเป็นอย่างยิ่งเรื่องการสื่อสารต้องทำอย่างต่อเนื่องให้คนเกิดความกระหนัก อยากจะทำทั้งตำบล

                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                        ปุัญหา - การสื่อสารเรื่องอาหารปลอดภัยน้อยอยู่ - สื่อที่จะนำมาสร้างการรับรู้ยังไม่มี

                        แนวทางการแก้ปัญหา -ควรทำมัสกอสผึ้งในอริยบทต่างๆ เพื่อสื่อสารชุมชนตำบลนาท่อม
                        -จัดกิจกรรมต่อเนื่องมากขึ้น

                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                        ไม่มี

                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                        -คณะทำงานสภาแกนนำต้องพัฒนาศักยภาพเสริมเพิ่มโอกาสให้ชุมชน เช่น พัฒนาทำมัสคอสเป็นที่ระลึก

                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                        -

                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                        -
                        11 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
                        รายงานจากพื้นที่
                        โพสท์โดยวราภรณ์วราภรณ์เมื่อ 24 มกราคม 2562 11:44:48
                        แก้ไขโดย วราภรณ์ เมื่อ 24 มกราคม 2562 11:55:10 น.

                        ชื่อโครงการ : งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ »

                        ชื่อกิจกรรม : ประชุมให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์แนวทางการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 2

                        • photo
                         • photo
                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                          วัตถุประสงค์

                          เพื่อให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์แนวทางการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 9 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          1.นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันทน์  อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2.นายประเวศ  หมีดเส็น ผช.ผตร.12/ผช.ลธ.ศอ.บต.(สธ.)/รอง ผอ.ศบ.สต. 3.เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          1.นำเสนอผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 2.แนวทางการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 3.ร่วมให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์แนวทางการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2

                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          1.นายสุเทพ  วัชรปิยานันทน์  อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
                          2.นายประเวศ  หมีดเส็น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
                          3.นายพัสสน  หนูบวช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศบ.สต. 4.นางสาววราภรณ์  เส็นสมมาตร นักวิชาการสาธารณสุข สนง.เขตสุขภาพที่ 12 5.นางสาวพิชญ์สินี  บุญยอด นักวิชาการสาธารณสุข ศบ.สต. 6.นายชาคริต  หมีดเส็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศบ.สต. 7.นางมณฑิรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ศบ.สต. 8.นายธีรพงศ์  งามพร้อมวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศบ.สต.

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          1.นำเสนอผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 2.แนวทางการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 3.ร่วมให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์แนวทางการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          ด้วยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) กำหนดจัดประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์แนวทางการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.                                ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุเทพ  วัชรปิยานันทน์ อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายประเวศ  หมีดเส็น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12/ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้/รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการประชุมฯ โดยมีการหารือและร่วมให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์แนวทางการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ที่มีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมล่องแก่ง ชมดาว รีสอร์ท ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีรายละเอียดประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1.เพิ่มกิจกรรมประชุมกลุ่ม (แบ่งตามจังหวัด) ในการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1.1ขยายการพัฒนาจากโรงพยาบาลนำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สู่โรงพยาบาลในแต่ละจังหวัด 1 – 2 แห่ง โดยให้โรงพยาบาลที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำและเป็นปรึกษาในการดำเนินงานแก่โรงพยาบาลเครือข่าย 1.2ให้นำคู่มือฉบับของ สจรส.ม.อ. มาปรับปรุงและพัฒนาร่วมกับแนวทางการดำเนินตามวิถีพหุวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเกิดเป็นคู่มือฉบับใหม่ที่เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ และสามารถเผยแพร่ขยายสู่โรงพยาบาลเครือข่าย 2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ควรสอดคล้องและตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ 3.ในการประชุมข้างต้น ควรเสริมแทรกกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดการละลายพฤติกรรมและลดช่องว่างในการดำเนินงานร่วมกันของแต่ละโรงพยาบาล

                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          ไม่มี

                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          ไม่มี

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          ไม่มี

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          -

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                          -
                          5 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562 02:18:43
                          แก้ไขโดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562 02:37:05 น.

                          ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา »

                          ชื่อกิจกรรม : รวบรวมข้อมูลเชิงประมาณจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ

                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                          วัตถุประสงค์

                          สำรวจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ 

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนบ้านสามช่องเหนือ

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          สำรวจข้อมูลเชิงปริมาณจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชน

                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการมาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยการสำรวจจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทั้งแบบวันเดียว หรือ ท่องแทียวแบบพักโฮมสเตย์ เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการมาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ 

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          จากการสำรวจข้อมูลพบว่า
                          1. 

                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          -

                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          -

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          จากการสำรวจข้อมูล พบว่า นักท่องเที่ยวได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้
                              - สินค้ามีน้อย     - บรรยากาศดี ธรรมชาติดี ของกินน้อยกว่าที่คิด     - ขอบคุณชาวบ้านที่คอยบอกทางและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว     - อาหารอร่อยจะกลับมาอีก     - ชุมชนนี้ก็มีครบแล้วนะ อาจจะมีขยะบางส่วน     - บรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อน

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          -

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                          -
                          25 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00-16.30 น.
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยนางนูรฮายาตี นิมะซานางนูรฮายาตี นิมะซาเมื่อ 27 ธันวาคม 2561 10:09:53
                          แก้ไขโดย นางนูรฮายาตี นิมะซา เมื่อ 18 มกราคม 2562 14:53:07 น.

                          ชื่อโครงการ : ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส »

                          ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการในอำเภอรือเสาะ

                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                          วัตถุประสงค์

                          เพื่อให้สถานบริการ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญานตามบริบทพหุวัฒนธรรม

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          1. แกนนำบุคลากร จากสถานบริการ รพ.สต. 15 แห่ง
                          2. แกนนำบุคลากรจากสถานบริการ รพ.รือเสาะ 1 แห่ง รวม 16 แห่ง

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน 2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการสุขภาพในอำเภอรือเสาะ 3.สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.สรุปผลการดำเนินงาน

                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          1. แกนนำบุคลากร จากสถานบริการ รพ.สต. จำนวน 15 แห่ง
                          2. แกนนำบุคลากรจากสถานบริการ รพ.รือเสาะจ 1 แห่ง (ประกอบด้วยกลุ่มงานต่างๆในโรงพยาบาลรือเสาะ อาทิเช่น กลุ่มการพยาบาล,กลุ่มงานทันตกรรม,กลุ่มงานรังสี,กลุ่มงานชันสูตร,กลุ่มงานปฐมภูมิ,กลุ่มงานโภชนศาสตร์ เป็นต้น) รวม 16 แห่ง

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                          1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน 2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการในอำเภอรือเสาะ
                          3.สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                          4.สรุปผลการดำเนินงาน

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          1. 2.

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          จ้ดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในสถานบริการสุขภาพในอำเภอรือเสาะ เป้าหมาย  บุคลากรเข้าร่วม 100 คน  หน่วยงานที่เข้าร่วมมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีธรรมร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน  พบว่า -จำนวนหน่วยบริการสุขภาพในคปสอ.รือเสาะ 16 แห่ง
                          -มีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม 16  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
                          ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 1.เกิดนวัตกรรม Ruso  8  hrs  Happinometer
                          2.การนำสุขภาพดี วิถีธรรม  วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย  ได้แก่ 3ส.  3อ.  1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/3อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมที่ 1 ปรับพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตามหลัก 3ส 3อ 1น ด้วยวิถีมุสลิม (กลุ่มงานแพทย์แผนไทย) วัตถุประสงค์
                          - เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพทั้ง 4 มิติ โดยนำหลักศาสนา และศาสตร์ด้านแพทย์แผนไทย มาดูแลสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย   - ผู้ป่วย DM,HT/ญาติผู้ดูแล ขั้นตอนการดำเนิน   - คัดกรองกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ   - ให้ความรู้เกี่ยวกับ 3ส 3อ 1น ด้วยวิถีมุสลิม
                            - ประเมิน และติดตามสุขภาพ 3 เดือน/ครั้ง สุขภาพวิถีธรรม

                          กิจกรรมที่ 2  สวดมนต์ นั่งสมาธิ สนธนาธรรม  (ชมรมพุทธ)
                          วัตถุประสงค์
                          - เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพทั้ง 4 มิติ โดยนำหลักศาสนาพุทธ มาดูแลสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย   - เจ้าหน้าที่/ผู้ป่วย ที่นับถือศาสนาพุทธ ขั้นตอนการดำเนินงาน     - คัดกรองกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง     - ให้ความรู้เกี่ยวกับ 3ส 3อ 1น ด้วยวิถีพุทธ
                              - สวดมนต์นั่งสมาธิ  สนธนาธรรม  ทุกวันพุทธ     - ประเมิน และติดตามสุขภาพ  ปีละ 1 ครั้ง 3.เกิดนวัตกรรมฟันดีวิถีกำปง,ธนาคารดิน เป็นต้น 4.เกิดแนวปฏิบัติในการจัดระบบบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรม   4.1 การตรวจ/การปฏิบัติพยาบาล ที่ต้องสัมผัสร่างกาย หรือถูกเนื้อต้องตัวจากเพศตรงข้าม คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล -แนวทางการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยที่สอดคล้องกับมิติพหุวัฒนธรรม และบริบทชุมชนโดยทีมคร่อมสายงานคุณภาพ  ETH -แนวทางการจัดที่นั่งสำหรับ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี แผนกผู้ป่วยนอก  และ อาคารเวชปฏิบัติครอบครัว - แนวทางการจัดการห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า แผนกรังสี -แนวทางการจัดการเปลี่ยนชุดรับบริการ แผนกแพทย์แผนไทย -การจัดชุดกางเกงสำหรับการตรวจภายใน แผนกเวชปฏิบัติ -นวัตกรรมเสื้อพิทักษ์สิทธิ์ แผนกกายภาพบำบัด
                          4.2 การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ การปฏิบัติกิจทางศาสนา คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล
                          - มีเอกสารแนวทางการดูแลผู้ป่วยประกอบศาสนกิจละหมาดขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดย ทีมนำทางคลินิก  PCT โรงพยาบาลรือเสาะ -คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยสูติกรรมวิถีอิสลามแผนกสูติกรรม -แนวทางการเยี่ยมผู้ป่วยวิถีอิสลาม -ระเบียบปฏิบัติเรื่อง พฤติกรรมบริการ ที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามโรงพยาบาลรือเสาะ โดยทีมนำทางทางคลินิก - คู่มือการดำเนินงานสมาธิบำบัด โดย แผนกแพทย์แผนไทย - คู่มือการการดูแลด้านจิตวิญญาณ การรักษาสมาธิละหมาด โดยผ่านการละหมาด  โดย แผนกแพทย์แผนไทย
                          4.3 การจัดการด้านอาหาร คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล -คู่มือมาตรฐานอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล -เมนูอาหาร ตามบริบทชุมชน และเมนูอาหารงานบุญตามสุขภาพดีวิถีธรรม 3ส 3 อ1 น. สำหรับครอบครัว  วัด มัสยิด
                          4.4 การช่วยเหลือ/ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
                          คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล -แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีอิสลาม และพุทธ โดย ทีม paliative care
                          - แนวทางการชันสูตรศพ และการจัดการศพตามวิถีอิสลาม โดย ทีมอุบัติเหตุฉุกเฉิน
                          4.5 การบริการสุขภาพในเทศกาล หรือ วาระพิเศษทางศาสนา
                          คู่มือฉบับใหม่จากการลงมือปฏิบัติของโรงพยาบาล -โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ -แนวทางการดูแลผู้ป่วยถือศีลอดสำหรับผู้ป่วยทั่วไป และกลุ่มพิเศษ -แนวทางการดูแลสุขภาพดีวิถีธรรม 3ส. 3อ. 1น.โดยเฉพาะในงานบุญต่างๆ


                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          มุมมอง ความสุขของผู้ให้
                          ความแตกต่าง คือโอกาส ความขาดแคลนไม่ใช่อุปสรรค การเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ และแลกเปลี่ยนจากมุมมองอื่นๆ


                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          ไม่มี

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          ไม่มี

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          -

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                          -
                          25 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น.
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยนางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้เมื่อ 8 มกราคม 2562 11:12:41
                          แก้ไขโดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้ เมื่อ 8 มกราคม 2562 11:25:52 น.

                          ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล »

                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3

                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                          วัตถุประสงค์

                          เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประเมินโครงการ

                          กิจกรรมตามแผน

                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          • ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          • ประชุม
                           • รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผน
                           • ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน
                           • จัดทำแบบประเมิน
                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          • ที่ปรึกษา 3
                           • กรรมการ 7 คน
                           • คณะทำงาน 10 ( ชื่อซ้ำกับกรรมการ

                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                            - จัดทำระเบียบวาระการประชุม - จัดทำหนังสือเชิญประชุม - ประชุมตามวาระ - ให้ข้อเสนอแนะ - จัดทำแบบประเมิน

                           

                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                           

                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                          ผลผลิต   - ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ85.71 ผลลัพธ์ - ดำเนินการครบทุกกิจกรรม - ได้แบบประเมินผลโครงการ / ตัวชี้วัด

                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          ไม่มี

                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          ไม่มี

                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          ไม่มี

                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          -

                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                          -
                          24 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น.
                          รายงานจากพื้นที่
                          โพสท์โดยวราภรณ์วราภรณ์เมื่อ 25 ธันวาคม 2561 11:13:37
                          แก้ไขโดย วราภรณ์ เมื่อ 2 มกราคม 2562 12:17:58 น.

                          ชื่อโครงการ : งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ »

                          ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลรือเสาะ

                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo

                                    ไฟล์ประกอบกิจกรรม

                                    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                    วัตถุประสงค์

                                    เพื่อเป็นการเยี่ยมเสริมพลัง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

                                    กิจกรรมตามแผน

                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8 คน

                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                    1.นายประเวศ  หมีดเส็น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
                                    2.นายพัสสน  หนูบวช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศบ.สต. 3.นางสาววราภรณ์  เส็นสมมาตร นักวิชาการสาธารณสุข สนง.เขตสุขภาพที่ 12 4.นางสาวพิชญ์สินี  บุญยอด นักวิชาการสาธารณสุข ศบ.สต. 5.นายชาคริต  หมีดเส็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศบ.สต. 6.นายธีรพงศ์  งามพร้อมวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศบ.สต. 7.นายวิโรจน์  ปิยะฤทธิ์ ผู้ช่วยประสานงานฯ ศบ.สต. 8.นายชานน  กาญจนโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.นราธิวาส 9.นายมะหามะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการ รพ.รือเสาะ นราธิวาส

                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                    ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ของโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อเป็นการเยี่ยมเสริมพลัง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                    1.นายประเวศ  หมีดเส็น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
                                    2.นายพัสสน  หนูบวช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศบ.สต. 3.นางสาววราภรณ์  เส็นสมมาตร นักวิชาการสาธารณสุข สนง.เขตสุขภาพที่ 12 4.นางสาวพิชญ์สินี  บุญยอด นักวิชาการสาธารณสุข ศบ.สต. 5.นายชาคริต  หมีดเส็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศบ.สต. 6.นายธีรพงศ์  งามพร้อมวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศบ.สต. 7.นายวิโรจน์  ปิยะฤทธิ์ ผู้ช่วยประสานงานฯ ศบ.สต. 8.นายชานน  กาญจนโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.นราธิวาส 9.นายมะหามะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการ รพ.รือเสาะ นราธิวาส

                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                    ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ของโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อเป็นการเยี่ยมเสริมพลัง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                     

                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                    ภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ของโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อเป็นการเยี่ยมเสริมพลัง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแล้วนั้น พบว่า การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมของโรงพยาบาลรือเสาะ มีการนำคู่มือแนวทางการดำเนินงานของ สจรส.ม.อ. มาใช้จริงทั้งหมด
                                    แต่มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมในส่วนของวิธีการจัดการเท่านั้น และโรงพยาบาลรือเสาะมีจุดเด่นในการดำเนินงานเชิงวิถีธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการ ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ 1)ปรับวิธีการจัดการให้เหมาะสมกับคู่มือ 2)ประชาสัมพันธ์แนวทางและวิธีการจัดการโครงการฯให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชน 3)ดำเนินงานการให้บริการให้เห็นเชิงประจักษ์ เช่น พฤติกรรมการให้บริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                    ไม่มี

                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                    ไม่มี

                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                    ไม่มี

                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                    -

                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                    -
                                    24 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                    รายงานจากพื้นที่
                                    โพสท์โดยนิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิงเมื่อ 18 มกราคม 2562 13:58:54
                                    แก้ไขโดย นิฮาฟีซา นิมะมิง เมื่อ 18 มกราคม 2562 14:01:08 น.

                                    ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี »

                                    ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงานตำบล จังหวัดชุมพร

                                    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                    วัตถุประสงค์

                                    เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพภายในจังหวัดชุมพร

                                    กิจกรรมตามแผน

                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                    คณะกรรมการกองทุนฯ จนท.กองทุนฯ

                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                    • สร้างความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่กรรมการกองทุนฯ
                                    • สร้างความเข้าในในเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ
                                    • สร้างความเข้าใจในเรื่องการเขียนโครงการ
                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                    คณะกรรมการกองทุนฯ จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ

                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                    กำหนดการ เวทีทบทวนบทเรียนและเป้าหมายแนวทางขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร ปี 62-64               วันที่ 24-25 ธันวาคม พศ.61  ณ ปากตะโกโฮมสเตย์  อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร
                                    ............ เป้าหมาย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนระบบหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเติมศักยภาพแก่กรรมการศูนย์ฯ และผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ให้มีแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2564 วันที่ 24  ธันวาคม 2561 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร  เตรียมความพร้อม 09.00-10.00 น.  เปิดใจ รู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อน  รู้จักกลไก  ...เราเป็นใคร  จะไปใหน ? 10.00-10.30 น.  เปิดเวทีและบอกทิศระบบหลักประกันสุขภาพ
                                    โดย  ผู้บริหาร สปสช. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 10.30-12.00 น.    ทบทวนภารกิจหน้าที่และบทเรียนของ “ พลเมืองผู้ตื่นรู้ด้านสุขภาพ”  และเรียนรู้ 4
                                    สถานี (กลไกศูนย์ฯ  หลักประกันสุขภาพ  คุ้มครองผู้บริโภค  กองทุนสุขภาพท้องถิ่น  ) เติมเต็ม ด้วยผู้รู้  ผู้ชำนาญการแต่ละด้าน 12.00-13.00 น.    เติมพลัง ด้วยอาหารเลิศรสกับผองเพื่อน 13.00-14.00 น.  อภิปรายกลุ่ม  การสร้างเสริมสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
                                    14.00-16.00 น. กลุ่มย่อย ทบทวนบริบทศูนย์ฯ ระดับอำเภอ เพื่อปักธง สุขภาวะ ควรเป็นในปี 64
                                    นำเสนอ เติมเต็ม  หลอมรวมปักธงร่วม ในปี 64  เพื่อ  ชุมพรน่าอยู่  สุขร่มเย็น 18.00-21.00 น.  พบกับเมนูเด่น  ดื่มด่ำธรรมชาติ  บรรยากาศคนบ้านเดียวกัน

                                    วันที่ 25  ธันวาคม 2561 08.30-09.00 น.  ทบทวนยามเช้า ก่อนเรียนรู้สิ่งใหม่ 09.00-10.00 น.  รู้ลึก รู้จริง กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 10.00-12.30 น.  กลุ่มย่อยฝึกวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ สู่โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 12.00-13.00 น.  เติมพลัง ด้วยอาหารเลิศรสกับผองเพื่อน 13.00-14.00 น.  นำเสนอตัวอย่างโครงการเชิงรุก
                                    14.00-15.00 น. สรุปตอกย้ำ เป้าหมายและภารกิจ  เพื่อ  ชุมพรน่าอยู่  สุขร่มเย็น       เลิกประชุม

                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                     

                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                    ตามเอกสารแนบ

                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                    -

                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                    -

                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                    -

                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                    -

                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                    -
                                    23 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.
                                    รายงานจากพื้นที่
                                    แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 11:35:07 น.

                                    ชื่อโครงการ : การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง »

                                    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูลสรุปเวทีคืนข้อมูล

                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                            วัตถุประสงค์

                                            เพื่อเพิ่มเนื้อหาผลการประเมินลงในรูปเล่มรายงาน

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            คณะทำงาน ผู้ช่วยงาน

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            ประชุมพูดคุย เพื่อสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมที่ได้จากการลงพื้นที่คืนข้อมูล

                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            คณะทำงาน 1) ผศ.ณชพงศ จันจุฬา 2) ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 3) ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก 4) ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ผู้ช่วยงาน
                                            1) นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมาน

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            1) คณะทำงานและผู้ช่วยงาน ทำการทบทวนข้อมูล และตรวจสอบเนื้อหาที่ได้ดำเนินการไว้ในครั้งก่อน 2) คณะทำงานได้ร่วมกันเขียนข้อมูล เรียบเรียงเนื้อหา ในแต่ละส่วนของเล่มรายงาน 3) รวบรวมเนื้อหาจากแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน และถกประเด็นข้อมูลที่พบจากการเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในที่ประชุม

                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            จากการประชุมสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีคืนข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลสะท้อนหลังจากที่กิจกรรมการประเมินเสร็จสิ้น คณะทำงานมองว่า ข้อมูลดังกล่าวยังมีความสำคัญที่จะนำมาเติมเต็มข้อมูลในบางส่วนได้อีก จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลจากเวทีคืนข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการสนทนาโดยผู้ช่วยงาน และเครื่องบันทึกเสียง บางช่วงบางตอนของข้อมูลได้ถูกนำมาวิเคราะห์โดยผู้ประเมิน และเรียบเรียงใส่ลงในรูปเล่มรายงาน

                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            -

                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            -

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            -

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            -

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                            -
                                            23 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00-16.30 น.
                                            รายงานจากพื้นที่
                                            โพสท์โดยนางนูรฮายาตี นิมะซานางนูรฮายาตี นิมะซาเมื่อ 27 ธันวาคม 2561 09:58:06
                                            แก้ไขโดย นางนูรฮายาตี นิมะซา เมื่อ 19 มกราคม 2562 16:36:05 น.

                                            ชื่อโครงการ : ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส »

                                            ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในศาสนสถานอำเภอรือเสาะ

                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            • photo
                                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                             วัตถุประสงค์

                                                             เพื่อเพื่อให้ภาคีเครือข่ายเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาวะวิถีธรรมในมิติบริบทพหุวัฒนธรรม

                                                             กิจกรรมตามแผน

                                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 311 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                             ตัวแทนศาสนสถานจากวัดและมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

                                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                             1.จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน 2.จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในศาสนสถานอำเภอรือเสาะ 3.สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.สรุปผลการดำเนินงาน

                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 311 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                             ตัวแทนศาสนสถานจากวัดและมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1.วัดชนาราม ม.8บ้านไทยสุข
                                                             2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง
                                                             3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2บ้านบูเกะนากอ
                                                             4.มัสยิดบ้านอีนอม.3บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4บ้านรีเยง
                                                             6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4บ้านอูยิ
                                                             7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5บ้านลาโละ
                                                             8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5บ้านบาโละห์
                                                             9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6บ้านไอร์บูโละห์
                                                             10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์
                                                             12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9บ้านพงยือติ

                                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                             1.จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน 2.จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะดีวิถีธรรมในศาสนสถานอำเภอรือเสาะ 3.สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.สรุปผลการดำเนินงาน

                                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                             1. 2.

                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                             จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบ แกนนำจากตัวแทนศาสนสถานตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป้าหมาย  แกนนำศาสนสถานต้นแบบเข้าร่วม 200 คน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม    อย่างน้อย 10 แห่ง ผลการดำเนินงาน  พบว่า  จำนวนแกนนำศาสนสถานต้นแบบวัด มัสยิดตำบลลาโละร่วมกิจกรรม  311 คน คิดเป็นร้อยละ 155 ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม  12 แห่ง
                                                             (มัสยิด 11 แห่ง  วัด 1 แห่ง)

                                                             ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 1.การนำสุขภาพดี วิถีธรรม  วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย  ได้แก่ 3ส.  3อ.  1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/3อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ในชุมชนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
                                                             กิจกรรมที่ 3  สุขภาวะดีวิธีธรรม พื้นที่ดำเนินการ หมู่1 บ้านบือแรงหมู่ 8 บ้านไทยสุข ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
                                                             กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน สถานการณ์ (ปัญหา)  จากการพัฒนาศาสนาสถาน (มัสยิด ,วัด) ในพื้นที่เป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้ต่างๆสำหรับประชาชนในพื้นที่และได้มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเป็นคู่ขนานซึ่งได้พบปัญหาสุขภาพมานานซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานและมีอัตราเพิ่มขึ้นและมีภาวะแทรกซ้อน จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาโละ พบว่า ผู้ป่วยในพื้นที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดได้ จึงได้เกิดนวัตกรรมขึ้นมา

                                                             กระบวนการนวัตกรรม 1.มีการประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงาน 2.มีการให้ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวิถีพุทธ วิถีอิสลาม 3.ใช้ศาสนสถานเป็นฐานร่วมดูแลสุขภาพ 4.ใช้หลักการ  3 ส.3 อ. 1 น. โดยใช้มิติ 3 ด้าน ด้านจิตวิญญาณ , ด้านสุขภาพกายใจ และด้านแบบแผนชีวิตและสังคม หมายเหตุ:  มิติด้านจิตวิญญาณ (สวดมนต์/ขอดุอาร์)  (สมาธิ/อิหม่าน)(สนทนาธรรม/นาซีฮัต)     มิติด้านสุขภาพกายใจ (อาหาร/อาหารบารอกัต) (อารมณ์/นัฟซู) (ออกกำลังกาย/อามานะห์)     มิติด้านแบบแผนชีวิต (นาฬิกาชีวิต/วิถีสุนนะ) 5.  นวัตกรรม 5.1เมนูอาหารงานบุญสุขภาพ 5.2เมนูอาหารส่งเสริมสุขภาพ (มัสยิด ,วัด) 5.3พื้นที่สุขภาวะโดยการใช้สื่อ(วิถีพุทธ)วัด/บ้าน 5.4พื้นที่สร้างสุขภาพโดยใช้ผ้ารองละหมาด (วิถีอิสลาม)  มัสยิด/บ้าน 5.5ลานสุขภาวะ (มัสยิด/วัด) 6.ป้ายเตือนความจำ 3 ส.3 อ. 1 น. (มัสยิด ,วัด, บ้าน) 7.แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม โดยผู้ป่วย ,ญาติ 8.มีการติดตามการปฎิบัติกิจกรรม  โดยอสม. ที่รับผิดชอบทุกเดือน 9.มีการประเมินสุขภาพของผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุก๒ เดือน ผลที่เกิดขึ้น 1. เกิดแกนนำจัดการสุขภาพโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานวิถีธรรม 2 ชมรม
                                                             1.1ชมรมสุขภาวะดีวิถีธรรมวัดชนาราม จำนวนสมาชิก 28 คน 1.2ชมรมสุขภาวะดีวิถีธรรมมัสยิดบ้านบือแรง จำนวน 30 คน 2.เกิดศาสนสถานต้นแบบจัดการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ตามสุขภาวะดีวิถีธรรม

                                                             การมีส่วนร่วมของนวัตกรรม 1.โรงพยาบาลรือเสาะ
                                                             2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาโละ 4.องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 5.ผู้นำศาสนา 6.ผู้นำชุมชม 7.อาสาสมัครสาธารณสุข

                                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                             ไม่มี

                                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                             ไม่มี

                                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                             ไม่มี

                                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                             -

                                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                             -
                                                             23 ธันวาคม 2561 เวลา 16:00 น.
                                                             รายงานจากพื้นที่
                                                             แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 11:44:36 น.

                                                             ชื่อโครงการ : การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง »

                                                             ชื่อกิจกรรม : จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

                                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                             วัตถุประสงค์

                                                             เพื่อพิมพ์เนื้อหาผลการประเมินลงในรูปเล่มรายงาน

                                                             กิจกรรมตามแผน

                                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                             คณะทำงานและผู้ช่วยงาน

                                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                             ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูล เนื้อหา ความถูกต้องสมบูรณ์ในรูปเล่มรายงาน

                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                             คณะทำงาน 1) ผศ.ณชพงศ จันจุฬา 2) ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 3) ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก 4) ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ผู้ช่วยงาน
                                                             1) นางสาวแสงอรุณ นกแอนหมาน

                                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                             1) ตรวจสอบ ข้อมูล เนื้อหา ความถูกต้องสมบูรณ์ในรูปเล่มรายงาน 2) นำรายงานไปจัดทำรูปเล่ม ฉบับสมบูรณ์

                                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                              

                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                             ..... หลังจากข้อมูลที่ความเรียบร้อย สมบูรณ์ คณะผู้ประเมินได้ทำการตวจสอบ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา และได้มอบหมายให้ผู้ช่วยงานนำรายงานไปจัดทำรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม เพื่อเสนอต่อผู้ให้ทุน

                                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                             -

                                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                             -

                                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                             -

                                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                             -

                                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                             -
                                                             21 ธันวาคม 2561
                                                             รายงานจากพื้นที่
                                                             โพสท์โดยโรงเรียนวัดแม่เปียะโรงเรียนวัดแม่เปียะเมื่อ 21 ธันวาคม 2561 13:24:02
                                                             แก้ไขโดย โรงเรียนวัดแม่เปียะ เมื่อ 21 ธันวาคม 2561 13:31:17 น.

                                                             ชื่อโครงการ : เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดแม่เปียะ »

                                                             ชื่อกิจกรรม : ปลูกผัก

                                                             • photo
                                                              • photo
                                                               • photo
                                                                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                วัตถุประสงค์

                                                                 

                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                 

                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                 

                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                 

                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                1. แช่เมล็ดผักไว้ 1 คืน
                                                                2. บ่ม 1 วัน
                                                                3. ปลูกในกะละมัง
                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                 

                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                ผักในกะละมัง

                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                 

                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                 

                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                 

                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                 

                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                19 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00-16.00 น.
                                                                รายงานจากพื้นที่
                                                                โพสท์โดยนางนูรฮายาตี นิมะซานางนูรฮายาตี นิมะซาเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 01:35:30
                                                                แก้ไขโดย นางนูรฮายาตี นิมะซา เมื่อ 18 มกราคม 2562 15:04:30 น.

                                                                ชื่อโครงการ : ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส »

                                                                ชื่อกิจกรรม : ลงเยียมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะรอบที่ 2

                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo
                                                                    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                    วัตถุประสงค์

                                                                    เพื่อเพื่อให้สถานบริการ และศาสนสถานต้นแบบมีกิจกรรมเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะวิถีธรรมที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญานตามบริบทพหุวัฒนธรรม

                                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 29 คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                    มัสยิด ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

                                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                    1.ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงาน 2.ลงเยี่ยมหน้างานแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม วัดและมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส รอบที่ 2 3.สรุปผลการดำเนินงาน

                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 29 คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                    ตัวแทนศาสนสถานจากวัดและมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1.วัดชนาราม ม.8บ้านไทยสุข
                                                                    2.มัสยิดบ้านบือแรงม.1บ้านบือแรง
                                                                    3.มัสยิดบ้านบูเกะนากอ ม.2บ้านบูเกะนากอ
                                                                    4.มัสยิดบ้านอีนอม.3บ้านอีนอ 5.มัสยิดบ้านรีเยง ม.4บ้านรีเยง
                                                                    6.มัสยิดบ้านอูยิ ม.4บ้านอูยิ
                                                                    7.มัสยิดบ้านลาโละ ม.5บ้านลาโละ
                                                                    8.มัสยิดบ้านบาโละห์ ม.5บ้านบาโละห์
                                                                    9.มัสยิดบ้านไอร์บูโละห์ม.6บ้านไอร์บูโละห์
                                                                    10.มัสยิดบ้านกาจอปอรี ม.7บ้านกาจอปอรี 11.มัสยิดบ้านนัสรียะห์ม.8บ้านนัสรียะห์
                                                                    12.มัสยิดบ้านพงยือติม.9บ้านพงยือติ

                                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                    1.ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงาน 2.ลงเยี่ยมหน้างานแกนนำศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม วัดและมัสยิดตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส รอบที่ 2 3.สรุปผลการดำเนินงาน

                                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                    1. 2.

                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                    ผลการประเมิน ลงเยี่ยมหน้างานศาสนสถานต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะวิถีธรรม ในอำเภอรือเสาะ รอบที่ 2 เป้าหมาย จำนวน 200 คน แกนนำศาสนสถาน ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
                                                                    ผลการดำเนินงาน  พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200  คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลที่ได้รับ 1. ด้านปัจเจกชน บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกิดการจัดการแบบแผนชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดมิติคุณค่า 5. ด้าน (VALUE) คือในด้านการปกป้องจิตวิญญาณ การปกป้องชีวิต การปกป้องสติปัญญา การปกป้องครอบครัว  และการปกป้องทรัพยากร และทำให้เกิดความยั่งยืน(IMPACT) ในด้านภูมิปัญญา  ด้านผู้สืบทอด  และด้านประโยชน์สาธารณะ 2.ด้านองค์กรชุมชน การจัดการศาสนสถาน ศาสนสถานมีกิจกรรมขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาวะวิถีธรรม 2.1การนำสุขภาพดี วิถีธรรม  วิถีไทย นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย  ได้แก่ 3ส.  3อ.  1น. (3ส.-สวดมนต์,สมาธิ,สนทนาธรรม/3อ.-อาหาร,อารมณ์,ออกกำลังกาย/1น.-นาฬิกาชีวิต)เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามบริบททางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 2.2เกิดนวัตกรรม 1.เมนูอาหารงานบุญสุขภาพ 2.เมนูอาหารส่งเสริมสุขภาพ (มัสยิด ,วัด) 3.พื้นที่สุขภาวะโดยการใช้สื่อ(วิถีพุทธ)วัด/บ้าน                         4.พื้นที่สร้างสุขภาพโดยใช้ผ้ารองละหมาด (วิถีอิสลาม)  มัสยิด/บ้าน 5.ลานสุขภาวะ (มัสยิด/วัด)                         6.ป้ายเตือนความจำ 3 ส.3 อ. 1 น. (มัสยิด ,วัด, บ้าน) 2.3เกิดธรรมนูญสุขภาวะ วัด และ มัสยิด ในชุมชนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

                                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                    ไม่มี

                                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                    ไม่มี

                                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                    ไม่มี

                                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                    -

                                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                    -