วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsangnapasangnapaเมื่อ 29 มิถุนายน 2561 14:00:40
แก้ไขโดย sangnapa เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 13:54:50 น.

ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo

     ไฟล์ประกอบกิจกรรม

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อให้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าใจบทบาทภารกิจ แนวทางและเป้าหมายของโครงการ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     ประชุมชี้แจงและพัฒนาโครงการต้นแบบ

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     ประชุมชี้แจงและพัฒนาโครงการต้นแบบ

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอทุ่งตะโก
     2. คณะกรรมการกองทุนตำบล
     3. แกนนำชุมชน
     4. คณะทำงานโครงการ

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     1. ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอทุ่งตะโกกล่าวทักทายผู้เข้าร่วม
     2. เลขาคณะกรรมการพัฒนาชีวิตอำเภอทุ่งตะโกชี้แจงระเบียบและคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบใหม่
     3. เลขา พชอ.นำเข้าข้อมูลที่มาของนโยบาย พชอ.เรื่องผู้สูงอายุและอุบัติเหตุ
     4. คณะกรรมการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่มาแนวทางการพัฒนาในพื้นที่
     5. ประธาน/เลขา/ผู้ทรงให้ข้อคิดเห็น
     6. แผนงานในการพัฒนาการจัดทำแผนงานงบประมาณกองทุน
     7. แนวทางการแต่งตั้งตั้งอนุกรรมการในการขับเคลื่อนงาน
     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     มีคณะทำงาน 10 คน เข้าใจบทบาทภารกิจ แนวทางและเป้าหมายโครงการ

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
     1. แผนงานในการพัฒนาการจัดทำแผนงานงบประมาณกองทุน
     2. แนวทางการแต่งตั้งตั้งอนุกรรมการในการขับเคลื่อนงาน
     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     -

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     -

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     30 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยchippojung2chippojung2เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:53:09
     แก้ไขโดย chippojung2 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:54:34 น.

     ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน »

     ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงาน/สรุปงาน

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อการดำเนินดครงการ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     ๕ระทำงาน

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     สรุปงานโครงการ

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     คณะทำงาน และ เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชี

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     ตรวจบัญชี

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     เอกสารถูกต้อง

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     ไม่มี

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     2 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยchippojung2chippojung2เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:47:24
     แก้ไขโดย chippojung2 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:50:36 น.

     ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน »

     ชื่อกิจกรรม : อุปกรณ์สิ้นเปลือง

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อการดำเนินดครงการ

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     คณะทำงาน

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการประชุม แะดำเนินโครงการ

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     คณะทำงาน

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     เพื่อ

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     มีการขับเคลื่อนโครงการ

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     ไม่มี

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     26 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 27 มีนาคม 2562 06:45:37
     แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 27 มีนาคม 2562 07:46:15 น.

     ชื่อโครงการ : โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง »

     ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อทบทวนเติมเต็มข้อมูลสถานการณ์ระบบอาหารในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  และโภชนการสมวัย

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     คณะทำงาน 12  คน

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     วิธีการ ทบทวน   - คณะทำงานได้ร่วมกันศึกษา อาหารเปลี่ยนชุมชน  เป็นข้อมูลตั้งต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการ   -สะท้อนเติมเต็มข้อมูลสถานการณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การดำเนินงานระบบอาหารปลอดภัยในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย หน่วยงานหลักที่เข้าร่วม  จากข้อมูลที่คณะทำงานได้รวบรวมเก็บมาเพื่อนำมาใช้ในการในการวิเคราะห์ทำแผน
       -ผอ.รพสต ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม  หัวหน้าส่วนสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม กำนันตำบลนาท่อม อดีต นักวิชาการรพสต.ตำบลนาท่อม  หัวหน้ากลุ่มส่วนผักบ้านหูยาน ตัวแทนชุมชน

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     -เทศบาล  2 คน หัวหน้าสำนักปลัดและปลัดเทศบาล -ผอ.รพสต. 1 คน
     -ฝ่ายท้องที่ กำนัน  1 คน -อสม. 1 คน -หัวหน้ากลุ่มบ้านหูยาน 1 คน -นักวิชาการ  1 คน -ภาคประชาชน 2 คน

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     กำนันประธานโครงการ  นายอนุชา  เฉลาชัย       เปิดการประชุม โดยชี้แจงวัตุประสงค์ โครงการและวัตถุประสงค์กิจกรรมนี้
     -เพื่อทบทวนข้อมูลที่คณะทำงานเก็บเพื่อทบทวน  เติมเต็มข้อมูลก่อนการวิเคราะห์
     -เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อการคืนข้อมูลให้คณะทำงานที่เป็นกลไกของตำบล คือ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม ที่ขับเคลื่อน เรื่อง อาหารปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมประเด็นขยะ -เพื่อนำข้อมูลที่ผ่าน กลไล พชต.ยกร่างเป็นแผนอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในวันที่ 19  เมษายน 2562

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     เกิดวางแผนงานร่วมกัน

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

     ผลผลิต (Output)
       คณะทำงาน 9 คน เข้าร่วมประชุม ร่วมเรียนรู้ร่วมกันประเด็น การจัดการอาหารปลอดภัยจาก สื่อเรื่อง อาหารปลอดภัยเปลี่ยนชุมชน  และ ทำการช่วยกันดูและสะท้อนข้อมูลที่คณะทำงานเก็บมา

     ผลลัพธ์ (Outcome)   -คณะทำงานมีความรู้ในการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย 3  ประเด็น    ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  และโภชนาการสมวัย พร้อมคืนข้อมูลให้ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม(กลไกการทำงานเรื่องอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม)   -เก็บข้อมูลโดยการทำแบบสำรวจ เพื่อสำรวจข้อมูลที่ยังไม่ครบ   -กำหนดให้หลังจากคืนข้อมูลแก่คณะทำงาน พชต. ให้ทำการยกร่าง การจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อมเพื่อให้ทันการยื่นเข้าสู่แผนของตำบลในปี 2663

     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     ปัญหา 1.คณะทำงานยังขาดความรู้ เรื่อง ความมั่นคงทางอาหาร  อาหารปลอดภัย  และโภชนาการสมวัย 2.คณะทำงานไม่มีเวลาประชุมร่วมกันเนื่องแต่ละหน่วยงานมีภาระงานมาก

     แนวทางแก้ไข 1. นัดล่วงหน้า สรุปประเด็นประชุมโดยการทำร่างนำเสนอ เอกสารประกอบ  ใช้สื่อเรียนรู้ตรงประเด็น  ใช้เวลาไม่มาก

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
     • ชุมชนและคณะทำงานยังขาดความรู้ในประเด็นอาหารปลอดภัย  ความมั่นคง  และโภชนาการสมวัย  เสนอแนะ ให้สสส.พัฒนาศักยภาพ คณะทำงานขับเคลื่อน แกนนำในชุมชน  ด้วยการ อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานพื้นที่รูปธรรม
     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     1.การทำกิจกรรมในพื้นที่ มุ่งเน้นกิจกรรมในโครงการ โดยไม่ตรงประเด็น หรือเข้าประเด็นปัญหาที่ชุมชนต้องการขับเคลื่อน

     เสนอแนะ 1. ควรสรุปทุกกิจกรรมที่ชุมชนทำตอบประเด็นปัญหาอะไร  โดยใช้ข้อมูลปัญหาประเด็นตั้งต้น  และสรุปให้เห็นว่าเมื่อทำกิจกรรมในโครงการแล้วข้อมูลปัญหาถูกแก้ไขไปด้วยกิจกรรมในโครงการ

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     15 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 23 มีนาคม 2562 12:17:05
     แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 23 มีนาคม 2562 12:26:00 น.

     ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน »

     ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมสมาชิก/ศึกษาดูงาน ครังที่ 1

     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
             วัตถุประสงค์

             เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             กลุ่มข้าวภูผา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด , กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว , กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยด ตำบลตำนาน อำเภอเมือง , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง  ,  กลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อมมือบ้านดอนนูด  ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีเมืองลุง "PGS พัทลุง"

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             ตัวแทนกลุ่มข้าวภูผา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด , กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว , กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยด ตำบลตำนาน อำเภอเมือง , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง  ,  กลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อมมือบ้านดอนนูด  ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน  (อย่างน้อยกลุ่มละ 2ท่าน)

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ที่ถูคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ประมาณ30 คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้คณะทำงานมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนากลุ่มของตนเองในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             1.ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ที่ถูคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ประมาณ30 คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
             2.คณะทำงานมีความเข้าใจ รูปแบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             -

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             -

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

             -

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             -

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             -
             12 มีนาคม 2562
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 12 มีนาคม 2562 11:22:19

             ชื่อโครงการ : พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ »

             ชื่อกิจกรรม : ประชุม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ

             คุณภาพกิจกรรม : (0)
             วัตถุประสงค์

              

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             ประชุมสรุป และจัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             ประชุมสรุป และจัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

              

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

              

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             8 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น.
             รายงานจากพื้นที่
             แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 มีนาคม 2562 13:44:17 น.

             ชื่อโครงการ : การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง »

             ชื่อกิจกรรม : ติดตามเอกสารเอกสารการเงิน

             • photo
              • photo
               คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
               วัตถุประสงค์

               เพื่อติดตามเอกสารการเงินโครงการที่ต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

               ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

               ติดตามเอกสารการเงินจากผู้เข้าร่วมโครงการ

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

               กลุ่มจิตอาสาญาลันนันที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               1.ประสานงาน นัดหมาย กลุ่มจิตอาสา เพื่อปรับแก้เอกสาร 2.เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบกับจิตอาสาจาก ม.อ.ปัตานี - พื้นที่ทำงานของจิตอาสา 3.ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเอกสาร 4.เดินทางกลับจาก พื้นที่ทำงานของจิตอาสา - ม.อ.ปัตตานี

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               จิตอาสาแจ้งวันเวลาที่สะดวกในการแก้ไขเอกสาร โดยผู้ช่วยงานโครงการได้ลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อพบกับจิตอาสา ได้แก่ ค่ายสิรินธร จ.ยะลา ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นาธิวาส และ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

               -

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

               -

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

               -

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

               -

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               -
               5 มีนาคม 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 12 มีนาคม 2562 11:28:04

               ชื่อโครงการ : สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข »

               ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่มย่อย เตรียมงานสร้างสุข

               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                    วัตถุประสงค์

                     

                    กิจกรรมตามแผน

                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                     

                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                     

                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                     

                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                    ประชุมกลุ่มย่อย เตรียมงานสร้างสุข

                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                     

                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                    ประชุมกลุ่มย่อย เตรียมงานสร้างสุข

                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                     

                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                     

                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                     

                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                     

                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                    1 มีนาคม 2562
                    รายงานจากพื้นที่
                    โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 1 มีนาคม 2562 17:35:51

                    ชื่อโครงการ : พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ »

                    ชื่อกิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้านักประเมินภาคใต้

                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                             วัตถุประสงค์

                              

                             กิจกรรมตามแผน

                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                              

                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                              

                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                              

                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                             รายงานความก้าวหน้าการประเมินโครงการโดย นักประเมินภาคใต้

                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                              

                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                             ติดตามความก้าวหน้า นักประเมินภาคใต้

                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                              

                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                              

                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                              

                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                              

                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                             1 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.
                             รายงานจากพื้นที่
                             โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 6 มีนาคม 2562 08:11:41
                             แก้ไขโดย อรวรรณ เมื่อ 7 มีนาคม 2562 15:28:22 น.

                             ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% »

                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 2

                             • photo ประชุมเชิงปฏิบัติการพื้พนที่จัดการตนเองเพื่อการเลิกสูบบุหรี่
                               ประชุมเชิงปฏิบัติการพื้พนที่จัดการตนเองเพื่อการเลิกสูบบุหรี่
                              • photo รองนายก เทศบาลคลองพนพัฒนาแชร์ประสบการเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันจากการสูบบุหรี่จัด
                                รองนายก เทศบาลคลองพนพัฒนาแชร์ประสบการเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันจากการสูบบุหรี่จัด
                               • photo คุณวรรณพจน์ นำเสนอเรื่อง พรบ ควบคุมยาสูบ
                                 คุณวรรณพจน์ นำเสนอเรื่อง พรบ ควบคุมยาสูบ
                                • photo อ.สุรเชษฐ์ แชร์ประสบการณ์วิธีเลิกบุหรี่อย่างยั่งยืน
                                  อ.สุรเชษฐ์ แชร์ประสบการณ์วิธีเลิกบุหรี่อย่างยั่งยืน
                                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                 วัตถุประสงค์

                                 สร้างพื้นที่ต้นแบบพื้นที่จัดการตนเองเพื่อเลิกบุหรี่

                                 กิจกรรมตามแผน

                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 75 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 1.อสม.ที่สูบบุหรี 2.ผู้นำชุมชน 3.ประชาชนทั่วไป
                                 รวม 80 คน

                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                 ประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรยาย แชร์ประสบการณ์

                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                 ผู้นำชุมชน 3 คน อสมที่สูบบุหรี่ 5 คน
                                 อสม.ที่สามีสูบบุหรี่ 17 คน อสม.ทั่วไป  25 ผู้นำศาสนา 3 คน ประชาชนทั่วไป 5 คน

                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
                                 บรรยาย แชร์ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าประชุมที่มีประสบการณ์เลิกบุหรี่ ดูวิดีโอ แจกตัวอย่างสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ เช่น กานพลู หญ้าดอกขาว

                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                 ได้รับข้อมูลครัวเรือนผู้สูบบุหรี่ ในพื้นที่ และปัญหาที่พบจาก การสูบบุหรี่

                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                 กลุ่มผู้เข้าประชุมให้ความสนใจ จากประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์เลิกบุหรี่พบว่า ปัจจัยที่ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้คือ ความตั้งใจของผู้สูบบุหรี่เอง หากตั้งใจแล้วก็จะพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เชิญชวนให้กลับไปสูบซ้ำ เช่น

                                 -หากไปกินกาแฟกับเพื่อนกลุ่มเดิมที่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสสูงที่จะสูบบุหรี่อีกครั้ง
                                 -เมื่อรู้สึกเครียด คิดถึงกิจกรรมที่จะทำคือสูบบุหรี่ให้หลีกเลี่ยงไปเล่นกีฬาแทน ผู้นำศาสนาบอกว่า เมื่อเลิกบุหรี่แล้วรู้สึกรังเกียจคนสูบบุหรี่ เมื่อได้กลิ่นบุหรี่รู้หายใจลำบาก เลยไม่สามารถกลับไปสูบบุหรี่ -มีคนสมัครเข้าร่วมเลิกบุหรี่ 5 คน -ใให้ อสม.ไปเชิญชวนคนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 9 คน
                                 -กิจกรรมครั้งต่อไป อีก 1เดือน

                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                 ประชาชนยังไม่เข้าใจปัญหาและความจำเป็นที่ต้องเลิกสูบบุหรี่

                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                 -

                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                 เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างบุคคลต้นแบบที่เป็นผู้นำชุมชนหรือ อสม.

                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                 -

                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                 -
                                 25 กุมภาพันธ์ 2562
                                 รายงานจากพื้นที่
                                 โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 16:57:29
                                 แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562 21:24:45 น.

                                 ชื่อโครงการ : พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ »

                                 ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ

                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                           วัตถุประสงค์

                                            

                                           กิจกรรมตามแผน

                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            

                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            

                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                           ลงสนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ

                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                            

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                           -ถอดบทเรียน - บันทึกข้อมูลหน้าเวป

                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            

                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            

                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            

                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            

                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                           25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 18 มีนาคม 2562 07:28:52
                                           แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 25 มีนาคม 2562 23:31:12 น.

                                           ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน »

                                           ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาระบบการรับรองข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2

                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                วัตถุประสงค์

                                                1.เพื่อประชุมทำความเข้าใจการทำเกษตรรูปแบบเกษตรอินทรีย์ และการเข้าระบบมาตรฐาน PGS แบบมีส่วนร่วม2.กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถฝึกปฎิบัติการทำปุ่ยหมัก เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำเกษตร ลดใช้สารเคมี

                                                กิจกรรมตามแผน

                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าวภูผา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด , กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว , กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยด ตำบลตำนาน อำเภอเมือง , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง  ,  กลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อมมือบ้านดอนนูด  ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน

                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                ประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบการรับรองข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง

                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าวภูผา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด , กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว , กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยด ตำบลตำนาน อำเภอเมือง , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง  ,  กลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อมมือบ้านดอนนูด  ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน

                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบเกษตรอินทรีย์ โดยวิทยากรกระบวนการ

                                                2.แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติการทำปุ่ยหมัก

                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                 

                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเกษตรกร ประมาณ 60 คน ที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจการทำเกษตรอินทรีย์ และได้ร่วมทำปุ่ยหมักที่นำเอาวัสดุจากท้องถิ่นในการทำปุ่ย เพื่อนำไปสู่การลดใช้สารเคมีในแปลงเกษตร

                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                -

                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                -

                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                -

                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                -

                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                -
                                                20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00น น.
                                                รายงานจากพื้นที่
                                                โพสท์โดยchippojung2chippojung2เมื่อ 8 มีนาคม 2562 11:15:36
                                                แก้ไขโดย ภาวนา มณี เมื่อ 8 เมษายน 2562 14:02:38 น.

                                                ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน »

                                                ชื่อกิจกรรม : (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2

                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                วัตถุประสงค์

                                                1.เพื่อลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากภัยที่เกิดขึ้น 2.เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างรู้เท่าทัน

                                                กิจกรรมตามแผน

                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดระนอง /คณะทำงานเตรียมความพร้อมฯระดับตำบล คณะทำงานโครงการ


                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                เวทีทำความเข้าใจโครงการ เพื่อให้ได้ 1.ได้การจัดทำแผนพื้นที่ 2.ได้กลไกการทำงาน 3.ต้องทราบข้อมูลข้อมูล จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อย่างชัดเจน 4.ต้องมีการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย 5.ต้องทราบว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัย ว่ามีภัยไดบ้าง 6.พื้นที่ปลอดภัย ที่พักผู้ประสบภัย ที่พักผู้อพยพหลบภัย 7.เส้นทางหนีภัย หรือเส้นทางอพยพ 8.ต้องมีปฏิทินภัย 9.ต้องมีแผนที่ทำมือ 10.ต้องมีระบบการสื่อสารที่ดี มีการประสานงานกับใครบ้า 11.มีการเตรียมพร้อมโดยชุมชนเป็นหลักโดยมีการสนับสนุนจาก ปภ.จังหวัด 12.ต้องทราบว่าในพื้นที่มีเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาภัยอะไรบ้าง

                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                คณะทำงานเตรียมความพร้อมระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ของจังหวัดระนอง  เครือข่ายภัยภิบัติจังหวัดภูเก็ต คณะทำงานโครงการฯ เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยจังหวัด

                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                1.ทำแผนที่ทำมือในแต่ละอำเภอ 2.จัดทำแผนเตรียมความพร้อม 3.จัดตั้งคณะกรรมการในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 4.จัดเก็บข้อมูลภัย 5.จัดตั้งคณะทำงานในระดับตำบล อำเภอ 6.เลือกพื้นที่นำร่อง 7.จัดตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานระดับตำบล อำเภอ 8.มีการวางแผนการทำงานว่าทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ใครเป็นผู้ประสาน 9.จัดระดมความคิดเห็นในระดับตำบล อำเภอ

                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                 

                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                พื้นที่นำร่อง ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
                                                จัดมีผู้ประสานงานดังนี้ 1.นายชัย เพิ่มพูน              ประสานงานระดับตำบล 2.นายจรัล คชราช              ประสานงานระดับตำบล 3.นายฉัตรชัย ลาภตำ            คณะทำงาน 4.นายสุชาติ เขินบ้านทวร        คณะทำงาน 5.นายบุญสิทธิ์ ทรงชัย        ประสานงานระดับอำเภอ จัดตั้งคณะทำงาน จัดหาต้นทุน จัดเก็บข้อมูลภัย จัดระดมความคิดเห็น จัดเตรียมความพร้อม จัดตั้งคณะกรรมการในหมู่บ้าน เริ่ม ทำ วันที่ 5 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองระนอง อำเเภอมือง จังหวัดระนอง เลือกพื้นที่นำร่อง คือ ตำบลเขานิเวศน์ และตำบลหาดส้มแป้น ผู้ประสานงาน คือ นาย สำราญ ใจดี
                                                แผนงานที่จะทำ คือ 1.จัดเวทีระดับอำเภอ 2.จัดตั้งคณะทำงาน    เดือน ธันวาคม 2561 3.ประสานภาคี          เดือน มกราคม 2562 4.เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 5.จัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ
                                                6.อบรมเครื่องมือสื่อสาร  เดือน มกราคม 2562 พื้นที่ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เลือกพื้นที่ประสบภัย จัดอบรมแกนนำในระดับตำบล อำเภอ 50 คน โดยใช้วิทยากรในพื้นที่ และขอความร่วมมือจากป้องกันภัยจังหวัดระนองในการให้ความรู้ ซึ่งจะจัดในช่วงเดือน มกราคม 2562   พื้นที่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
                                                ได้เลือกพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เป็นพื้นที่นำร่อง มีแผนที่จะทำดังนี้ คือ 1.จัดเวทีกลุ่มย่อย                  เดือน มกราคม 2562
                                                2.จัดเวทีหลัก อบรมให้ความรู้  เดือน มีนาคม 2562 3.กลุ่มเป้าหมาย 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ป้องกันภัย อปพร. อสม. ภาคีเครือข่าย 4.ซ้อมแผนป้องกันภัย ยกระดับหมู่บ้าน ไปเป็นระดับตำบล พัฒนาคน หาข้อมูลภัย สร้างอาสาในชุมชน

                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                -

                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                -

                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                -

                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                -

                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                -
                                                19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.
                                                รายงานจากพื้นที่
                                                โพสท์โดยณัฎฐธิดา นาสวนณัฎฐธิดา นาสวนเมื่อ 11 มีนาคม 2562 16:06:06
                                                แก้ไขโดย ณัฎฐธิดา นาสวน เมื่อ 11 มีนาคม 2562 16:08:12 น.

                                                ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง »

                                                ชื่อกิจกรรม : สัมภาษณ์เชิงลึกการขับเคลื่อนนโยบายข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และเตรียมการประชุม

                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                วัตถุประสงค์

                                                เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกและเก็บรวบรวมข้อมูล ในการขับเคลื่อนนโยบายข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 

                                                กิจกรรมตามแผน

                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                ทีมวิจัย และแกนนำ

                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                การเก็บข้อมูล ภาคสนาม ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก

                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                ทีมวิจัย และแกนนำ จำนวน 3 คน

                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                สัมภาษณ์ และหารือเตรียมการประชุม

                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                มีข้อมูลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งทราบการเตรียมการประชุมในครั้งถัดไปที่ชัดเจน

                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                -

                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                -

                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                -

                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                -

                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                -
                                                17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.
                                                รายงานจากพื้นที่
                                                โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:34:23
                                                แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:40:49 น.

                                                ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง »

                                                ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ สรุปผลการศึกษาต่อสาธารณะ

                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                วัตถุประสงค์

                                                -

                                                กิจกรรมตามแผน

                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                -

                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                รอดำเนินการสรุปผลการศึกษา การวิเคราะห์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                -

                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                -

                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                 

                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                -

                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                -

                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                -

                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                -

                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                -

                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                -
                                                1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00 น.
                                                รายงานจากพื้นที่
                                                แก้ไขโดย ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง เมื่อ 17 มีนาคม 2562 15:26:00 น.

                                                ชื่อโครงการ : การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง »

                                                ชื่อกิจกรรม : ตรวจสอบเอกสารการเงิน

                                                • photo
                                                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                 วัตถุประสงค์

                                                 เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการ

                                                 กิจกรรมตามแผน

                                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                 ผู้ช่วยงานโครงการชั่วคราว 1 คน เจ้าหน้าที่การเงิน สจรส. 2 คน

                                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                 ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณกับผู้สนับสนุนงบประมาณโครงการ

                                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                 ผู้ช่วยงานโครงการ 1 คน เจ้าหน้าที่สจรส. 2 คน

                                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                 1.เดินทางจาก ม.อ.ปัตตานี - สจรส. 2.นัดหมายจนท.สจรส. 3.ตรวจสอบเอกสาร 4.เดินทางกลับจาก สจรส. - ม.อ.ปัตตานี

                                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                  

                                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                 จากการตรวจสอบเอกสารการเงินกับจนท.สจรส. พบว่า ในโครงการมีเอกสารการเงินหลายฉบับต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินของผู้ให้ทุน ซึ่ง ทางจนท.สจรส. ให้ ผู้ช่วยงานโครงการนำเอกสารการเงินทั้งหมดมาแก้ไขและติดตามเอกสารการใช้จ่ายให้ครบถ้วน โดยจะนัดหมายการตรวจสอบเอกสารการเงินอีกครั้งในวันที่ 19 มีนาคม 2562

                                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                 ผู้ช่วยโครงการจะต้องติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงเอกสารให้ถูกต้อง ซึ่งใช้ระยะเวลาที่นาน เนื่องจากจะต้องเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามเอกสารจากผู้เข้า่วมโครงการ

                                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                 -

                                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                 -

                                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                 -

                                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                 -
                                                 23 มกราคม 2562 เวลา 14:30 น.
                                                 รายงานจากพื้นที่
                                                 โพสท์โดยareeandamanareeandamanเมื่อ 26 มีนาคม 2562 22:27:51
                                                 แก้ไขโดย areeandaman เมื่อ 31 มีนาคม 2562 12:53:09 น.

                                                 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ »

                                                 ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ.

                                                 คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
                                                 วัตถุประสงค์

                                                 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

                                                 กิจกรรมตามแผน

                                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                 คณะทำงานโครงการ

                                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการโดยทีม สจรส.มอ

                                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล

                                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                 เวลา 14.30 น. ไปหารือเรื่องการสรุปรายงานโครงการที่ สจรส.มอ. ซึ่งมีสิ่งที่ต้องทำค่อให้แล้วเสร็จ ทั้งรายงานในระบบเว้ปไซต์ ,เอกสารการเงิน

                                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                 00000000

                                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                 สรุปรายงานโครงการที่ สจรส.มอ. ซึ่งมีสิ่งที่ต้องทำค่อให้แล้วเสร็จ ทั้งรายงานในระบบเว้ปไซต์ ,เอกสารการเงิน

                                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                 ผู้รับผิดชอบโครงการมีภาระกิจมาก อาจจะต้องมีการหาคนมาช่วยทำงานเพิ่ม

                                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                 -

                                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                 -

                                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                 -

                                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                 -
                                                 20 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
                                                 รายงานจากพื้นที่
                                                 โพสท์โดยchippojung2chippojung2เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:56:40
                                                 แก้ไขโดย chippojung2 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 20:58:57 น.

                                                 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน »

                                                 ชื่อกิจกรรม : ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 3 (ปี 2562)

                                                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                 วัตถุประสงค์

                                                 1.ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ 2.สรุปแนวทางและการดำเนินโครงการต่อไป

                                                 กิจกรรมตามแผน

                                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                 เลขานุการ

                                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                 ค่าตอบแทนฝ่ายเลขาโครงการ

                                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                 เลขานุการ

                                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                 เก็บเอกสารและประสานงาน

                                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                  

                                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

                                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                 ไมมี

                                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                  

                                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                  

                                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                 -

                                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                 -
                                                 20 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.
                                                 รายงานจากพื้นที่
                                                 โพสท์โดยHSMI_AeHSMI_Aeเมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:39:50
                                                 แก้ไขโดย HSMI_Ae เมื่อ 19 มีนาคม 2562 15:39:57 น.

                                                 ชื่อโครงการ : ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง »

                                                 ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ ครั้งที่ 6

                                                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                 วัตถุประสงค์

                                                 -

                                                 กิจกรรมตามแผน

                                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                 -

                                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                 ครั้งที่  6 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพฯ การท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกลวง

                                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                 -

                                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                 -

                                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                  

                                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                 -

                                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                 -

                                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                 -

                                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                 -

                                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                 -

                                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                 -
                                                 19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
                                                 รายงานจากพื้นที่
                                                 โพสท์โดยนายถาวร คงศรีนายถาวร คงศรีเมื่อ 20 มกราคม 2562 13:46:05
                                                 แก้ไขโดย นายถาวร คงศรี เมื่อ 20 มกราคม 2562 14:23:15 น.

                                                 ชื่อโครงการ : โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง »

                                                 ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน 9

                                                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                 วัตถุประสงค์

                                                 เพื่อหารูปแบบแนวทางการจัดการระบบอาหารปลอดภัยระดับตำบลนาท่อม ในประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

                                                 กิจกรรมตามแผน

                                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                 คณะทำงานที่มาจาก รพสต  เทศบาล  อสม  สภาแกนนำบ้านหูยาน

                                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                 คณะทำงานแผนงานการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม

                                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                 ประธานโครงการ  ผู้รับผิดชอบ  สภาแกนนำ  คณะทำงาน 2 คน

                                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                 • เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ -9.00  รับชมวีดีทัศน์คนไทยหัวใจเกษตร  เกษตรกรตััวอย่างของจังหวัดพัทลุง
                                                 • รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์  ศัลย์กำธร กล่วยเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง การกู้วิกฤตชาติด้วยศาสตร์พระราชาและเกษตรกรรมยั่งยืน -เสนวนา หัวข้อ  ยุทธวิธีขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพัทลุง โดย นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ประกาศขับเคลื่อน  1.3  ล้านไร่จังหวัดพัทลุง เป็นเกษตรอินทรีย์
                                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                 เกิดวางแผนงานร่วมกัน

                                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                 ผลผลิต (Output) เกิดขึ้นจริง
                                                   คณะทำงานทั้ง 5  คน ที่เข้าร่วมมีความรู้ เข้าใจยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ 1.3  ล้านไร่

                                                 ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจริง
                                                   นโยบายหรือยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายที่เอื้อต่อการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยในตำบลนาท่อม

                                                 ผลกระทบ   การประกาศยุทธศาสตร์ของผู้ว่าเรื่องเกษตรอินทรีย์จะนำมากำหนดยุทธศาสตร์ หรือแผนกิจกรรมเพื่อขยายผลเก

                                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                 ปัญหา การสื่อสารให้คนส่วนมากเข้าใจ

                                                 แนวทางการแก้  ให้มีการสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น สื่อสารแบบหนุนเสริมให้ทำกิจกรรม  หรือ หนุนเสริมการมีตลาดเขียวในชุมชน  หนุนเสริมการออกกติกากับชุมชนที่มีความพร้อม เช่น ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลที่มีความพร้อม

                                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                  

                                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                 ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของตำบลนั้น ๆ  ร่วมกันปรับแผนชุมชน  แผนเทศบาล  อบต  ให้สอดคล้องกับแผนจังหวัด

                                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                 -

                                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                 -